Αξιολόγηση σχολικής μονάδας
Σύνολο αποτελεσμάτων: 114, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας Strategic information systems planning external evaluation of school
Κωνσταντινίδης, Νικόλαος,
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 240-264). Η αξιολόγηση της εκ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
2010
2 Στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας Strategic information systems planning external evaluation of school
Κωνσταντινίδης, Νικόλαος,
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί σήμερα ζητούμενο για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συστημάτων των προηγμένων χωρών. Η συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να αποδεδειχθεί...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
3 Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στις φυσικές επιστήμες σε επίπεδο σχολικής μονάδας: απόψεις εκπαιδευτικών The evaluation of educational work in science at school level: opinions of teachers
Drakopoulos, Theodosios Δρακόπουλος, Θεοδόσιος,
Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση και ερμηνεία των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών Επιστημών) όσον αφορά την αναγκαιότητα, τους φορείς και τους στόχους της αξιολ...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
4 Οι διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών: συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας The interpersonal relations between principal and teachers: their contribution to the effective operation of the school unit
Κούλα, Βασιλική,
Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ διευθυντή σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών και η συμβολή αυτών στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
6 Ανάπτυξη μηχανισμών βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας με αντιπαραβολή των δυνατοτήτων αξιοποίησης της έρευνας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και της έρευνας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
Δημητρίου, Δημήτρης Demetriou, Demetris,
Hπειραματική έρευνα υλοποιήθηκε την σχολική χρονιά 2007-2008 σε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Διαμορφώθηκαν τέσσερις ομάδες σχολείων που αποτελούνταν από4 σχολεία η κάθε μια. Η ομάδα ελέγχ...
Λήκυθος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
2012-05-15
7 Η αυτοαξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της σχολικής μονάδας: Πιλοτική εφαρμογή σε λύκειο της Κύπρου
Χατζηιωάννου, Γεώργιος,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία και τα αποτελέσματα της Αυτοαξιολόγησης που έγινε για πρώτη φορά σε ένα Λύκειο της Κύπρου. Η ανάληψη μιας τέτοιας έρευ...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
2009-05-01
8 Οι αντιλήψεις και οι απόψεις της διευθυντικής ομάδας σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο για την ανάπτυξη σχεδίου σχολικής βελτίωσης
Παπανικόλα, Ελένη,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Η σχολική βελτίωση αποτελεί μια πρωταρχικής σημασίας στρατηγική επιλογή της επιχειρούμενης Μεταρρύθμισης του Εκπαιδευτικού Συστήματος της Κύπρου για βελτίωση της πο...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
2011-06-01
9 Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη δημιουργία αγαστής συνεργασίας σχολείου-οικογένειας: η περίπτωση των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων Attitudes and opinions elementary schools teachers’ about the role of school director to creation good cooperation between school and the students’ families: the case of the regions Karditsa and Trikala
Σαμαρά, Αικατερίνη,
122σ., πίν., διαγρ. Σ’ αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήσαμε ένα τυχαίο δείγμα 193 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 38 σχολεία των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων προκειμένου να καταγράψουμε τις σ...
ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
2010
10 Οικονομικοί πόροι - δαπάνες και ανάπτυξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Ηπείρου Financial resources - expences and development in secondary education in the prefecture of Epirus
Γεωργόπουλος, Ιωάννης,
Η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτεί τη διάθεση πόρων σημαντικού ύψους με αποτελεσματικό τρόπο. Σκοπός της έρευνας η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της οργάνωσης, διοίκησης και λήψης αποφά...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2009