Νηλέας Καμαράδος
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1000, εμφανίζονται 71 - 80
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
71 [Συλλογή ακολουθιών εγκαινίων ναού]
Incipit: 3) 1) Άγιοι Μάρτυρες, Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, 2) Αος Γύρος: α) Ψάλλονται τα Ιδιόμελα 'Εγκαινίζου [...]', 'Πάλαι [...]', 'Εγκαίνια [...]', Δόξα Πατρί [...] και νυν [...] Ο επί των κόλπων των π...
72 [Συλλογή αλληλούια και χερουβικών]
Incipit: 1) Αλληλούια, 2) Οι Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 241 Αρ. Φύλλων: 7 Αριθμός Κουτιού: 5 Κύκλος: Έργα διαφόρων διδασκάλων Μέρη: 1) Αλληλούια, 2) Χερουβικά. Ση...
73 [Συλλογή διαφόρων μελών της θείας λειτουργίας]
Incipit: 1) Κύριε Ελέησον, 3) Κύριε ελέησον, 4) Αμήν. Κύριε ελέησον, 6) Αμήν. Κύριε Ελέησον, 7) Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου, 8) Δεύτε προσκυνήσωμεν, 9) Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι, 10) Αμήν....
74 [Συλλογή εκκλησιαστικών μελών ακολουθιών]
Incipit: 2) Δύναμις, 3) Το Όμμα της καρδίας μου, 4) Ροήν μου των δακρύων Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 131 Αρ. Φύλλων: 2 Αριθμός Κουτιού: 3 Κύκλος: Διάφορα Περιγραφή ...
75 [Συλλογή εκκλησιαστικών μελών και κειμένων]
Incipit: 1) Μεγάλυνον ψυχή μου την τιμιωτέραν των άνω στρατευμάτων. Η τον προ ηλίου φωστήρα, 2) Προφήτα και πρόδρομε, 3) Θεοτόκε αειπάρθενε των ανθρώπων η σκέπη, 4) Της σοφίας οδηγέ Αρχείο: Νηλέας Κα...
76 [Συλλογή εκκλησιαστικών μελών]
Incipit: 1) Αμήν Μετεμορφώθης εν τω όρει Χριστέ ο Θεός, 2) Πάσαν την βιωτικήν Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 76 Αρ. Φύλλων: 1 Αριθμός Κουτιού: 2 Κύκλος: Διάφορα Περιγρ...
77 [Συλλογή εκκλησιαστικών μελών]
Incipit: α) 1) Νε δύναμις άγιος, 2) Νε δύναμις άγιος, 3) Κύριε ελέησον, 4) Ευλογητός ει Κύριε, 5) Χριστός ανέστη, 6) Ευλογητός ει Κύριε, β) 1) Μεγαλύνει, 2) Δόξα αύτη έσται. Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος ...
78 [Συλλογή εκκλησιαστικών μελών]
Incipit: 1) Ότι παρά σοί πηγή ζωής, 2) Κύριε ελέησον, 3) Πεποικιλμένη, 4) Ο πάσης δημιουργός της κτίσεως, Η γέννησίς σου θεοτόκε χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μ...
79 [Συλλογή εκκλησιαστικών μελών]
Incipit: 2) Κύριε ελέησον, 3) Άξιόν εστιν ως αληθώς. Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 80 Αρ. Φύλλων: 4 Αριθμός Κουτιού: 2 Κύκλος: Έργα διαφόρων διδασκάλων Περιγραφή υλικ...
80 [Συλλογή εκκλησιαστικών μελών]
Incipit: 1) Δόξα σοι τω δείξαντι το φως, 2) Θεοτόκε Παρθένε, 3) Αμήν. Αθλοφόρε άγιε και ιαματικέ Παντελεήμων, 4) Σε την μεσιτεύσασαν, 5) Νέ. Πάσα πνοή, 6) Κύριε ελέησον. Σοι Κύριε, 7) Άγιος ο Θεός, 8)...