Διδακτορικές Διατριβές
Σύνολο αποτελεσμάτων: 222, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Biofilm formation, stress responses and virulence genes diversity in Listeria monocytogenes
Ποιμενίδου, Σοφία,
Ο μικροοργανισμός Listeria monocytogenes είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλευρο βακτήριο, ικανό να ενυπάρχει ως σαπρόφυτο στο περιβάλλον και ως ενδοκυττάριο παθογόνο μέσα σε ξενιστή. Αποτελεί αιτία της τροφιμ...
2 Biological effects of electromagnetic radiation Βιολογικές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
Gabr, Amr Ahmed,
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή The objective of the present study was to investigate whether exposure of chicken eggs to 900 MHz continuous wave (CW) and low intensity el...
2010
4 Contemporary methods of estimation of genetic parameters in broiler chicken populations Σύγχρονες μέθοδοι εκτίμησης γενετικών παραμέτρωνσε πληθυσμούς κρεοπαραγωγών ορνιθίων
Μανιάτης, Γεράσιμος,
Πραγματικά και προσομοιωμένα δεδομένα που ακολουθούσαν κανονική και διωνυμική κατανομή αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υπό περιορισμό μέγιστης πιθανοφάνειας καθώς και δύο μεθόδους Bayes (MCMC...
5 Economic and environmental evaluation of biofuel production process in sugar industry in the European Union.
Haque, Md. Imdadul,
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή Η παρούσα μελέτη έχει προσπάθησε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ υποδειγμάτων του γεωργικού τομέα και της βιομηχανικής μετατροπής στοχεύοντας ...
2011
6 Equine piroplasmosis in Greece Η πιροπλάσμωση των ιπποειδών στην Ελλάδα
Kouam Kenmogne, Marc,
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή A cross sectional survey was performed to explore the epidemiological status of equine piroplasm infection (EPI) in Greece, with a view to ...
2010
7 Evaluation of bioactivity of phytotoxins from pathogenic fungi of Orobanche sp. Αξιολόγηση βιοδραστικότητας φυτοτοξινών από παθογόνους μύκητες της Orobanche spp.
Suh, Christopher,
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή Στην μελέτη αυτή 1. Απομονώθηκαν στελέχη του Fusarium oxysporum παθογόνα στην Orobanche crenata από καλλιέργεια κουκιάς. 2. Αξιολογήθηκε η ...
2011
8 Green methods for methyl esters determination in foodstuffs
Lekawska-Andrinopoulou, Lucyna,
Αυτή η διδακτορική διατριβή περιγράφει την ανάπτυξη νέων, πράσινων μεθόδων για τον προσδιορισμό μεθυλεστέρων στα τρόφιμα. Οι μέθοδοι βασίζονται σε ενζυματικές αντιδράσεις και ρευστών. Η διατριβή επικε...
9 Impact of grafting on growth, yield, quality, and physiological characteristics of tomato grown under sub-optimal temperature conditions
Ντάτση, Γεωργία,
Increased tomato (Solanum lycopersicum L.) tolerance to sub-optimal temperature (T) through grafting onto cold-tolerant rootstocks could extend the growing period in the field and in unheated greenhou...
10 Low grade heat conversion into power using small scale organic rankine cycles.
Tchanche, Bertrand Fankam,
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή The present thesis regards the study of small scale organic Rankine cycles (ORCs) considered in the two philosophies that embodies its appl...
2010