Διαφημίσεις τροφίμων και παιδική παχυσαρκία Food advertising and childhood obesity

Δείτε το αρχείο http://estia.hua.gr:8080/dspace/handle/123456789/874  
Φορέας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Συλλογή ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Διαφημίσεις τροφίμων και παιδική παχυσαρκία Food advertising and childhood obesity
Επιμέρους συλλογή 1. Πτυχιακές Εργασίες
Θέματα Obesity in children Food industry and trade Child consumers Children - Nutrition Παιδιά - Διατροφή Παχυσαρκία - Παιδιά Τροφή - Βιομηχανία και εμπόριο Television advertising Παιδιά ως καταναλωτές Τηλεοπτική διαφήμιση
Περιγραφή64σ., πίν., διαγρ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τη σημερινή εποχή η παιδική παχυσαρκία έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι η μελέτη της σχέσης μεταξύ διαφήμισης και προώθησης προϊόντων με την παχυσαρκία παιδιών προεφηβικής ηλικίας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Αρχικά σε συνεργασία με την εταιρεία ZENITH, δημιουργήθηκαν αρχεία για τις διαφημίσεις που προβλήθηκαν στην ελληνική τηλεόραση για την χρονική περίοδο από Σεπτέμβριο 2007 έως και Απρίλιο 2008. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τη μελέτη PROGRESS, μία συγχρονική επιδημιολογική μελέτη. Συμμετείχαν 447 παιδιά 9 έως 13 ετών από τυχαία επιλεγμένα δημόσια δημοτικάσχολεία από το νομό Αττικής. Συλλέχθηκαν στοιχεία για το βάρος, το ύψος και το ΔΜΣ των παιδιών ενώ έγινε αξιολόγηση της παρακολούθησης τηλεοπτικών προγραμμάτων (7ήμερο ημερολόγιο). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της ερευνάς μας έδειξαν ότι το 23% των διαφημίσεων αφορούσαν τρόφιμα ενώ σε κάθε ώρα τηλεοπτικού προγράμματος αντιστοιχούσαν 33.2 διαφημίσεις και 8.2 διαφημίσεις τροφίμων. Το 22.83% των διαφημίσεων τροφίμων αφορούσαν γλυκά, το 16.63% γαλακτοκομικά προϊόντα, το 4.84% αναψυκτικά. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ συνολικού αριθμού διαφημίσεων τροφίμων και παιδικής παχυσαρκίας , υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος τηλεθέασης είναι>2ώρες/ημέρα. Άλλωστε, τα παχύσαρκα παιδιά βρέθηκε ότι είχαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο χρόνο τηλεθέασης σε σχέση με τα υπέρβαρα παιδιά και τα παιδιά φυσιολογικού βάρους και ελλιποβαρή. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Βασισμένοι στα παραπάνω ευρήματα καθίσταται κάτι παραπάνω από επιτακτική η ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας. INTRODUCTION: In today’s society childhood obesity is being recognized as a serious public health concern. AIM: The purpose of this thesis is to examine the relation of products advertisement and promotion to pre-adolescence childhood obesity. METHODOLOGY: At an initial stage in cooperation with ZENITH company, we created archives of advertisements shown on greek television during the period September 2007 and April 2008. In addition to this we used data from the PROGRESS study, a modern epidemiological study. A total number of 447 children aged between 9 and 13 participated after a random selection procedure from public primary schools of the prefecture of Attica. We used data concerning the weight, the height and the BMI of the children. At the same time we assessed the total amount of time that the children passed watching TV programmes (on the basis of a 7-days diary). RESULTS: The results showed that 23% of the advertisement had to do with food while in every hour of TV programme there were 33.2 advertisements and 8.2 food advertisements. 22.83% of food advertisement concerned sweets, 16.63% dairy products and 4.48% refreshment drinks. Our findings underlined the fact that there is a close relation between the total food advertisement number and the childhood obesity, under the condition that the total time spent in front of the television didn’t exceed 2 hours a day. Apart from that, obese children were found, from a statistic point of view, to spend more time in front of the televisionin comparison with obese, normal and underweight children. CONCLUSIONS: On the basis of the above findings, the need for planning and implementation of programmes for the prevention of childhood obesity is more than necessary.
Δημιουργός Κλειάσιος, Παναγιώτης
Ημερομηνία2009-10-15T14:29:40Z
Ημερομηνία2009
Γλώσσαgre
ΤύποςΠτυχιακή
Επισκέψεις22