Το λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην τοπική ανάπτυξη The port of Piraeus and its contribution to the local development

Δείτε το αρχείο http://estia.hua.gr:8080/dspace/handle/123456789/892  
Φορέας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Συλλογή ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Το λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην τοπική ανάπτυξη The port of Piraeus and its contribution to the local development
Επιμέρους συλλογή 2. Μεταπτυχιακές Εργασίες
Θέματα Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς Πειραιάς - Λιμάνι Piraeus (Greece) - Harbor Λιμάνια - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς Harbors - Greece - Attica (Nome) - Piraeus Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πειραιάς Sustainable development - Greece - Attica (Nome) - Piraeus
Περιγραφή235σ., εικ., πίν., διαγρ. Τα Λιμάνια έχουν αποτελέσει ιστορικά παράγοντες Τοπικής Ανάπτυξης, συνδεόμενα άμεσα με τη πόλη στην οποία βρίσκονταν και κλιμακώνοντας την εμβέλεια τους σε εθνικόαλλά και διεθνές επίπεδο. Ένα τέτοιο λιμάνι είναι και το λιμάνι του Πειραιά, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο λιμάνι της χώρας μας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν,να διερευνηθεί η συμβολή του λιμένα στην Τοπική Ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και συγκεκριμένα των περιοχών που συνδέονται άρρηκτα με αυτό(Δήμος Πειραιά- Κερατσινίου - Δραπετσώνα- Περάματος). Μέσα από δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 110 πολίτες-χρήστες του λιμένα και σε 70 επιχειρήσεις, συναφείς μετη λειτουργία του διαπιστώθηκε, ότι και οι δύο κατηγορίες των ερωτηθέντων πιστεύουν, σχεδόν συνολικά, ότι το λιμάνι συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Τοπική Ανάπτυξη της περιοχής και ιδιαίτερα στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Επίσης από τα δύο μοντέλα Λογιστικής παλινδρόμησης που εκτιμήθηκαν, προκύπτει η συμβολή του λιμένα σε δυο πολύ σημαντικούς, προσδιοριστικούς παράγοντες της Τοπικής ανάπτυξης, την «Τοπική αγορά εργασίας» και την «Τοπική επιχειρηματικότητα» καθώς και η επίδρασηπου έχουν σε αυτούς άλλες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές μεταβλητές. Συγκεκριμένα, η Τοπική αγορά εργασίας, επηρεάζεται από την τοπική επιχειρηματικότητα, το τοπικό εισόδημα και την τοπική κατανάλωση , ενώ στην Τοπική επιχειρηματικότητα, επιδρούν θετικά, οι τοπικές επενδύσεις, η τοπική αγορά εργασίας και η λήψηπεριβαλλοντικών μέτρων, αντίθετα το κυκλοφοριακό πρόβλημα επιδρά αρνητικά. Συμπερασματικά υπάρχουν προοπτικές μέσα από συντονισμένες δράσεις σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, το λιμάνι του Πειραιά να εξυπηρετήσει ακόμα περισσότερο την Τοπική Ανάπτυξη στα πλαίσια τις βιωσιμότητας, μειώνοντας τα προβλήματα και τις οχλήσεις που δημιουργεί. Historically, Ports have determined emphatically the Local Development implicitly linked to the growth of nearby city where they placed and escalating the level of influence to a national and international level. A port that carries the attributes mentioned above, is the port of Piraeus, the largest and the most vital port of our country. The major intention of this thesis, was to investigate the magnitude of the port contribution to the L.Development in the wider area of Piraeus and more precisely areas that are firmly correlated with it (Municipality of Piraeus– Keratsini – Drapetsona – Perama). Furthermore, a sample survey conducted in 110 citizens-users of the port and in 70 firms (related to a business term with it) .The survey unveiled that both groups of respondents, support strongly the notion that port contribute significantly to local development and particularly in terms of stimulating the local economy. As well as , via the two logistic regression models estimated, «Local labor market» and «Local Entrepreneurship » were stated as very crucial and determinants of Local Development. In addition it was appeared the impact of the previous determinants on other social, economic and environmental variables. Specifically “The L.Labor market” was function to local entrepreneurs , local income and local consumption while in “L.Entrepreneurship”, have a positive effect of local investment, local employment and environmental measures, unlike the traffic problem has a negative impact. In synopsis, there are prospects through coordinated actions at local and national level, port of Piraeus to serve at higher degree local development under the condition of sustainability, eliminating the problems and nuisances posed.
Δημιουργός Λεουτσάκου, Σταυρούλα
Ημερομηνία2009-10-19T16:20:53Z
Ημερομηνία2009
Γλώσσαgre
ΤύποςΜεταπτυχιακή
Επισκέψεις24