Η συνεισφορά του Άλσους Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο) στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αιγάλεω The contribution of Aigaleo’s Park (Mparutadiko) in the sustainable development of the wider region of Aigaleo

Δείτε το αρχείο http://estia.hua.gr:8080/dspace/handle/123456789/1075  
Φορέας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Συλλογή ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Η συνεισφορά του Άλσους Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο) στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αιγάλεω The contribution of Aigaleo’s Park (Mparutadiko) in the sustainable development of the wider region of Aigaleo
Επιμέρους συλλογή 1. Πτυχιακές Εργασίες
Θέματα Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αιγάλεω Sustainable development - Greece - Attica (Nome) - Aigaleo
Περιγραφή249σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ. Η παρούσα εργασία αποτελεί τη πτυχιακή μελέτη του γράφοντα που έγινε στα πλαίσια του προπτυχιακού κύκλου των σπουδών του στο Τμήμα της Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Το παρόν θέμα της μελέτης είναι «Η συνεισφορά του Άλσους Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο) στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Αιγάλεω». Το έντονο προσωπικό ενδιαφέρον του γράφοντα και η αγάπη του για τον Δήμο Αιγάλεω ήταν τα στοιχεία που τον οδήγησαν να πραγματοποιήσει αυτή η εργασία. Όπως επίσης και η ελάχιστη βιβλιογραφία και γενικά η αναφορά που μπορεί να βρει κανείς για τον Δήμο Αιγάλεω και το Άλσος Αιγάλεω σεβιβλία, ώθησαν τον γράφοντα να πραγματοποιήσει την συγκεκριμένη πτυχιακή για να προσθέσει και ο ίδιος ένα κομμάτι γνώσης για το συγκεκριμένο και μοναδικό Άλσος της Δυτικής Αττικής. Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να πραγματοποιηθεί έρευνα για τη προσφορά του Άλσους Αιγάλεω (πρώην Μπαρουτάδικο) στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αιγάλεω και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας του. Καθώς επίσης και να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που οδηγούν στην απάντηση του βασικού ερωτήματος. Συγκεκριμένα επιχειρείται να μελετηθούν όλοι οι τομείς που το Μπαρουτάδικο αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης της βιωσιμότητας, όπως στο περιβάλλον, στο πολιτισμό, στη κοινωνία, στο πολιτιστικό τομέα σε διαχρονική εξέλιξη. Σκοπός, δηλαδή αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να γνωρίσουμε και να μάθουμε όλα τα έργα που υπάρχουν στο άλσος και συνέβαλλαν στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αιγάλεω. Προκειμένου, λοιπόν να γίνει αξιολόγηση στη συνεισφορά του Μπαρουτάδικου, χρησιμοποιήθηκε η εξής μεθοδολογία: διεξαγωγή έρευνας με τη χρήση 160 ερωτηματολογίων, τα οποία συντάχθηκαν από το γράφοντα με την βοήθεια όλων των καθηγητών της τριμελούς επιτροπής καιμοιράστηκαν σε επισκέπτες του Άλσους κάθε ηλικίας. Επίσης χρησιμοποιήθηκε ελληνική και ορισμένη ξένη βιβλιογραφία για να βοηθηθεί και να επιτευχθεί ο στόχος αυτής της εργασίας. Πολύ μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας προέρχεται από την δημοτική βιβλιοθήκη, τον τοπικό τύπο του Δήμου Αιγάλεω και εργασίες διαφόρων σχολείων της περιοχής που αφορούν το Άλσος Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο). Πραγματικά, η συλλογή αυτής της βιβλιογραφίας ήταν πολύ δύσκολη καθώς δεν υπάρχει κάπου οργανωμένα υλικό για τονΔήμο Αιγάλεω, όπως και για το Άλσος Αιγάλεω. Όπως επίσης δεν υπάρχουν άλλες σχετικές έρευνες που να έχουν δημοσιοποιηθεί. Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στηνεργασία και απεικονίζουν το Άλσος έχουν τραβηχτεί από τον γράφοντα αυτής της εργασίας Στην όλη προσπάθεια για την διεκπεραίωση αυτής της πτυχιακής μελέτης, στάθηκε πολύτιμη η βοήθεια και η καθοδήγηση της υπεύθυνης καθηγήτριας κ. Ρόιδω Μητούλα, την οποία ευχαριστώ θερμά, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής κ. Βασίλη Δέτση και κ. Μαλβίνα Βαμβακάρη για τη συνεργασία τους και τη σημαντική συνεισφορά τους για την τέλεση αυτής της μελέτης. Ευχαριστώ επίσης θερμά την οικογένειά μου και τον αδελφό μου που στάθηκαν στο πλευρό μου όλο αυτό το διάστημα. The present essay constitutes the final graduate study writing that became in the frames of the undergraduate circle of his study in the Department of Domestic Economy and Ecology of Charokopeio University of Athens for the academic year 2009-2010. The present subject of the study is«The contribution of Aigaleo’s Park (Mparutadiko) in the sustainable development of the wider region of Aigaleo». The writer’s intense personal interest and his love for the Municipality of Aigaleo were the elements that led him to accept and conclude this essay. Also the minimal bibliographyand generally speaking the report that someone can find for the Municipality of Aigaleo and the Aigaleo’s Grove in books, prompted the writer to complete his final essay in order to adds also himself a piece of knowledge for the particular and unique Grove of Western Attica. The aim of the presentstudy is to make research for the offer of Aigaleo’s Grove (former Mparutadiko) in the sustainable development of the Municipality of Aigaleo and his wider local society. As well as to give the essential information and the elements that lead to the answer of the main question. Concretely it is attempted to be studied the all sectors that Mparutadiko constitute factor of growth of viability, as in the environment, in the culture, in the society, in the cultural sector in diachronic development. The aim, of this final work is to get to know and to learn all the work that exists in the groveand contribute in the sustainable development of Municipality of Aigaleo. In order therefore to achieve the evaluation of the contribution of Mparutadiko, the following methodology was used: conduct of research with the use of 160 questionnaires, which were drawn up from the writer with the help ofall professors of three-member committee and were shared in visitors of the grove of each age. Also Greek and certain foreigner bibliography was used in order to help and to achieve the objective of this work. Very big part of this bibliography emanates from the municipal library, the local type ofMunicipality of Aigaleo and essays of various schools of the region that concerns Aigaleo’s grove (Mparutadiko). In reallity, the collection of this bibliography was very difficult because there does not exist anywhere an organized material for the Municipality of Aigaleo, as for the grove of Aigaleo. Also there does not exist any other relative researches that would be publicised. The photographs that are used in the work and portray the grove have been taken from the writer of this work. In the all effort for the transaction of this final study, stood precious the help and the guidance ofresponsible professor Mr. Roido Mitoula, that I deeply thank, as well as the remainder members of the three-member committee Mr. Vasilis Detsis and Mr. Malvina Bambakari for their collaboration and their important contribution for the performance of this study.
Δημιουργός Πασσάς, Ξενοφώντας
Ημερομηνία2010-06-30T14:26:42Z
Ημερομηνία2010
Γλώσσαgre
ΤύποςΠτυχιακή
Επισκέψεις3