Τι θα εισπράξουν σι αγρότ» από

Δείτε το αρχείο http://hdl.handle.net/10329/1640  
Φορέας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συλλογή Ψηφιακό αποθετήριο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Τι θα εισπράξουν σι αγρότ» από
Επιμέρους συλλογή \'Αρθρα ελληνικών εφημερίδων για αγροτικά θέματα
Θέματα ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Περιγραφήv 3. . Xο ' v :<·:·?· Η NEA ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ TO ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 500.000 ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ. ΟΡΟΙ, Τι θα εισπράξουν σι αγρότ» από Σε 0,391 ευρω για κάθε λίτρο γεωργικού πετρελαίου που καταναλώθηκε το 2010 ανέρχεται το ποσό της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, που θα εισπράξει φέτος κάθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και κτηνοτρόφος. To συνολικό ποσό επιστροφής που θα εισπράξει κάθε δικαιούχος θα προσδιορισθεί από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία ετήσιας κατανάλωσης πετρελαίου κινητήρων για γεωργική χρήση, τα οποία καθορίσθηκαν για κάθε στρέμμα καλλιέργειας και γιακάθε εκτρεφόμενο ζώο από αρμόδια επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Οι ποσότητες καταναλωθέντος γεωργικού πετρελαίου, ανά στρέμ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ME ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ του αριθμού 0,391 επί τον αριθμό των λίτρων ανά στρέμμα ή κεφαλή εκτρεφόμενου ζώου και εν συνεχεία επί ιον αριθμό των στρεμμάτων ή των κεφαλών εκτρεφόμενων ζώων μπορούν ο κάθε αγρότης και ο κάθε κτηνοτρόφος να υπολογίσουν την επιστροφή ΕΦΚ που δικαιούνται φέτος για κάθε καλλιέργεια και κάθε είδος εκτρεφόμενου ζωου που εκμεταλλεύονται. Μεβάση τους πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση που υπεγράφη στις 20 Ιουλίου: f Για κάθε στρέμμα καλλιεργηθέντος s βαμβακιού το ποσό του ΕΦΚ που θα επιστραφεί σε κάθε δικαιούχο παραγωγό ανέρχεται σε 12,51 ευρώ. To ποσό αυτό προκύπτει ως εξής: 32 λίτρα (n προσδιορισθείσα κατανάλωση πετρελαίου ανά στρέμμα) X 0391 ευρώ (το καθορισθέν ποσό που πρέπει να επιστραφεί για κάθε καταναλωθέν λίτρο) = 12.512 ευρώ, που με τη στρογγυλοποίηση γίνεται 12,51 ευρώ. Σύμφωνα με τη v αντίστοιχη περυσινή Υπουργική Απόφαση, το ποσό επιστροφής ΕΦΚ για κάθε στρέμμα βαμβακιού ανερχόταν σε 13,36 ευρω. Συνεπώς, φέτος fa επιστρεφόμενα ποσά ΕΦΚ που θα λάβουν γίνεται ο αι καλλιεργητές βαμβακιού θα είναι μειωμένα κατά 0,85 ευρω ανά στρέμμα ή mvkS Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι to συνολικά ποσό επιστροφής ΕΦΚ που 0α καταβληθεί φέτος σε έναν παραγωγό βαμβακιού, ο οποίος διαθέτει 50 στρέμματα αυτού ιου είδους φυτικής παραγωγής, ανέρχεται σε 625.50 ευρω (50 στρέμματα X 12,51 ευρώ/στρέμμα = 625,50 ευρώ). Πέρυσι για την ίδια έκταση n επιστροφή ΕΦΚ ανήλθε σε του no Για κάθε στρέμμα καλλιεργηθέντος βαμβακιού το ποσό του ΕΦΚ που θα επιστραφεί σε κάθε δικαιούχο παραγωγό ανέρχεται σε 12,51 ευρώ. 668 ευρώ (50 στρέμματα X13,36 ευρώ/στρέμμα = 668 ευρώ). Εξάλλου, παραγωγός βαμβακιού με συνολικές εκτάσεις 100 στρεμμάτων θα πάρε* φέτος επιστροφή ΕΦΚ ύψους 1.251 ευρώ (100 στρέμματα X12,51 ευρώ/στρέμμα = 1.251 ευρώ). Πέρυσι, για τον ίδιο αριθμό στρεμμάτων ο παραγωγός έλαβε επιστροφή ύψους 1.336 ευρώ (100 στρέμματα X 13,36 ευρώ/στρέμμα = 1.336 ευρώ). ·4!3;;:-~ν'ΐ" - .. Ποσά μικρότεραή ίσα των 27 ευρώ ανά δικαιούχο θα... διαγράφονται και δεν θα επιστρέφονται μα καλλιέργειας και ανά εκτρεφόμενο ζώο, τις οποίες αναγνωρίζουν σε πάνω από 500.000 αγρότες και κτηνοτρόφους οι υπηρεσίες των συναρμοδίων υπ. Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, αναγράφονται στους αναλυτικούς πίνακες που δημοσιεύουμε παραπλεύρως. Η απόφαση Ο υπουργός Οικονομικών Eu. Βενιζέλος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδης και οι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών Π. Οικονόμου και Φ. Σαχινίδης υπέγραψαν στις 22 Ιουλίου την Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται για το έτος 2011 οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα πρόσωπα που δικαιούνται επιστροφή ΕΦΚ, οι ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται n επιστροφή, n διαδικασία επιστροφής και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κινητήρων, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση: 1Τα πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν την επιστροφή του ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ I gpalaitsakis@e-typos.com I ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για την εκτέλεση εργασιών με μηχανοκίνητα μέσα, είναι αυτά που προσδιορίζονται ως γεωργοί, με βάση τις αιτήσεις - δηλώσεις τους για την ενιαία ενίσχυση. Τα πρόσωπα αυτά πρέπεινα είναι ασφαλισμένα στον Ο ΓΑ (ενεργοί - συνταξιούχοι) και τα στοιχεία τους να είναι καταχωρισμένα στην κεντρική βάση δεδομένων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2Δικαιούχοι επιστροφής του ΕΦΚ του πετρελαίου κινητήρων είναι επίσης πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που χρησιμοποίησαν εντός της χρονικής περιόδου από 1 -1 -2010 έως και 31 -12-2010 το ως άνω πετρέλαιο για τη λειτουργία αντιπαγετικών ανεμιστήρων. 3To συνολικό ποσό του ΕΦΚ που πρέπει να επιστραφεί σε κάθε δικαιούχο υπολογίστηκε και καθορίστηκε από αρμόδια επιτροπή εμπειρογνωμόνων με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που εκτιμήθηκε ότι απαιτείται για την εκτέλεση όλων των επεμβάσεων σε κάθε καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών, καθώς και σε κάθε κατηγορίαή είδος ζωικού κεφαλαίου, αφού λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις επιτροπής n οποία συστάθηκε για το σκοπό αυτό. Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων χρησιμοποιήθηκαν δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) και καθορίστηκαν το είδος και ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιέργεια ή ομάδα καλλιέργειας, καθώς και κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, με βάση τα γενικά και γεωργοτεχνικά δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, αφού λήφθηκαν υπόψη n διαφοροποίηση από περιοχήσε περιοχή για την ίδια καλλιέργεια καθώς και τα δεδομένα που προβάλλει n νέα ΚΛΠ για την καλύτερη προσέγγιση των αναγκών. 4Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σελίτρα, ανά στρέμμα, ανά είδος ή ομάδα καλλιέργειας, που προσδιορίσθηκαν με βάση τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης, καθώς και οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρωνσε λίτρα, ανά ζώο, ανά κατηγορία ή είδος^ζωικού κεφαλαίου, παρουσιάζονται στους σχετικούς πίνακες που δημοσιεύονται παραπλεύρως. 5Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων που έχουν καταναλωθεί από κάθε αντιπαγετικό ανεμιστήρα για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε δικαιούχου (προσώπου ή συνεταιρισμού) υπολογίζονται από τις ώρες λειτουργίας και την ισχύ του κινητήρα και διασταυρώνονται από το τιμολόγιο αγοράς αυτού, θεωρημένο από τις περιφερειακές μονάδες του ΕΛΓΑ και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κάθε περιφερειακής ενότητας. 6Οι προσδιορισμένες ποσότητες (οι οποίες εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες που δημοσιεύονται παραπλεύρως) και τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαιούχων προσώπων αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, n οποία προβαίνει στη μηχανογραφική επεξεργασία τους. Ειδικότερα, n Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων επεξεργάζεται μηχανογραφικά τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαιούχων προσώπων και τα στοιχεία των πινάκων που δημοσιεύονται παραπλεύρως, προσδιορίζει τις ποσότητες πετρελαίου κινητήρων ανά δικαιούχο πρόσωπο και υπολογίζει αντίστοιχα τα ποσά επιστροφής ΕΦΚ, τα οποία αναλογούν σε κάθε δικαιούχο, με τους εξής τρόπους: ® Για κάθε είδος φυτικής καλλιέργειας που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, με πολλαπλασιασμό του αριθμού των λίτρων ανά στρέμμα (που αναγράφεται στο σχετικό πίνακα για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια) επί τον αριθμό των στρεμμάτων της καλλιέργειας και εν συνεχεία επί το ποσό του 0,391 ευρώ, που είναι n οφειλόμενη επιστροφή διαφοράς ΕΦΚ ανά λίτρο. • Για κάθε είδος ζωικής παραγωγής που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, με πολλαπλασιασμό του αριθμού των λίτρων ανά ζώο (που αναγράφεται στο σχετικό πίνακα για το κάθε είδος ζώου) επί τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων και εν συνεχεία επί το ποσό του 0,391 ευρώ, που είναι n οφειλόμενη επιστροφή διαφοράς ΕΦΚ ανά ζ ώο. Τι θα εισπράξουν σι αγρότ» από ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ επιστροφέβ φόρου σου που δικαιούται κάθε παραγωγός *~j Για κάθε στρέμμα ελιάς ελαιοηοιήσιμης το ποσό του ΕΦΚ που θα επιστραφεί σε κάθε δικαιούχο παραγωγό ανέρχεται σε 3,52 ευρω. To ποσό αυτό προκύπτει ως εξής: 9 λίτρα (n προσδιορισθείσα κατανάλωση πετρελαίου ανά στρέμμα ελιάς ελάιοποίποιμης) 10.591 ευρώ (το καθορισθέν ποσό που, πρέπει να επιστραφεί για κάθε καταναλωθέν λίτρο) = 3,519 ευρώ, που με τη στρογγυλοποίηση γίνεται 3,52 ευρώ. Σύμφωνα με την αντίστοιχη περυσινή Υπουργική Απόφαση, το ποσό επιστροφής ΕΦΚ για κάθε στρέμμα ελιάς ελαιοποιήσιμης ανερχόταν σε 233 έυρώ. Συνεπώς, φέτος τα επιστρεφόμενα ποσά ΕΡΚ που θα λάβουν οι ελαιοπαραγωγοί θα είναι αυξημένα κατά 1,29 ευρώ ανά στρέμμα ή κατά 57,8%. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το συνολικό ποσό επιστροφής ΕΦΚ που θα καταβληθεί φέτος σε έναν παραγωγό ελιάς ελαιοποιήσιμης, ο οποίοςδιαθέτει 50 στρέμματα αυτού του είδους φυτικής παραγωγής, ανέρχεται σε 176 ευρώ (50 στρέμματα X 3,52 ευρώ/στρέμμα = 176 ευρώ). Πέρυσι, για την ίδια έκταση n επιστροφή ΕΦΚ ανήλθε σε Π Ι ,50 ευρώ (50 στρέμματα X 2,23 ευρώ/στρέμμα = m .50 ευρώ). Εξάλλου, παραγωγός ελιάς ελαιοποιήσιμης με συνολικές εκτάσεις 100 στρεμμάτων θα πάρει επιστροφή ΕΦΚ ύψους 352 ευρώ (100 στρέμματα X 3,52 ευρώ/στρέμμα = 352 ευρώ), ενώ πέρυσι έλαβε επιστροφή 223 ευρώ (100 στρέμματα X 2,23 ευρώ/στρέμμα = 223 ευρώ). Για κάθε στρέμμα ελιάς ελαιοηοιήσιμης to ποσό του εφκ που δικαιούται κάθε παραγωγός ανέρχεται σε 3,52 ευρω. 7Η επιστροφή των ποσών στα δικαιούχα πρόσωπα θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων. Η ΓΓΠΣ θα αποστείλει τελική συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων προσώπων με προσδιορισμένα τα προςεπιστροφή ποσά στην αρμόδια για την επιστροφή υπηρεσία, n οποίαεν συνεχεία θα την προωθήσει για τη διενέργεια της πληρωμής. 8Ποσά επιστροφής ΕΦΚ, τα οποία κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία τους προσδιορίζονται σε ποσά μικρότερα ή ίσα των 27 ευρώ, ανά δικαιούχο πρόσωπο, δεν θα επιστρέφονται στους δικαιούχους. 9Σε περίπτωση λάθους το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί την επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων. 10 0 0ΠΕΚΕΠΕ>mmκεντρική I \J βάση δεδομένων του οποίου καταχωρίζονται σε εθνικό επίπεδο τα στοιχεία των γεωργών για την ενιαία ενίσχυση κατόπιν αίτησης - δήλωσης αυτών, υποχρεούταινα προβαίνει στους αναγκαίους προβλεπόμενους επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ετήσια βάση, προκειμένου να επαληθεύεται n ακρίβεια των στοιχείων αυτών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την ορθή εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων. ^ ^ To δείγμα των ως άνω προI I βλεπόμενων επιτόπιων ελέγχων με τααποτελέσματα αυτών πρέπει να διαβιβασθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση ΕΦΚ του υπουργείου Οικονομικών. Τα στοιχεία αυτά θα αποσταλούν στη συνέχεια στη ΓΓΠΣ προκειμένου να ληφθούν υπόψη αρμοδίως κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία για την επιστροφή των ποσών ΕΦΚ ανά δικαιούχο πρόσωπο. ■ nOEOTHTEE KATANAA ■ipuAAo^npac 14,4 MnavdvEc. a,4 napa6ootaKoi eXaioiivec. ata ptKpd vnaia tou Aiyaiou 6 nuidia ata jiiicpd vnoid xou Atyatou 18 Enionopn narata ota (jiKpd vnoid tou Aryaiou 18Οίνοι ποιότητας (vqprd) στα μικρά νησιά του Αιγαίου Λυκίσκος Μεταξοσκώληκες - μουριές για οηροτροφία Μέλι - εκτάσεις με μελίσσια Αμπελώνες - αναδιάρθρωση Λοιποί αμπελώνες Λοιποί αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση Οριστική εγκατάλειψη οινοποιήοιυων ποικιλιών n Λοιπά εσπεριδοειδή Κηπευτικά μακράς διαρκείας (+θερμοκηπιακές καλλιέργ. κηπευτικών) I Κηπευτικά περιορισμένης διάρκειας· Κηπευτικά υπό κάλυψη Ανθοκομικές καλλιέργειες ιοκηπίων Ανθοκομικές καλλιέργειες υπαίθριες - 2,4 14,4 13 13 4,45 17,5 20,5 n 3012,5 Αρωματικά φυτά Αποξηραμένες χορτονομές Μέλι στα μικρά νησιά Αιγαιου Πελάγους Λοιπές καλλιέργειες (άγρια αγκινάρα, σουσάμι, μανιτάρια, φούφα) Λοιπές καλλιέργειες (ροδ.-αχλμήλ.-ακτιν.-νεκταρ.-βερίκ.) Λοιπές καλλιέργειες (κάστ-κερ.δζψ.-ροδ^ς-σύκ-αρτΛ-κυδ.κορφ.-(|ρ-Αωτοί-μοιΧ)μ.) Φυτώρια I 5,51 8,33 li 16,9 21 Λοιπά μέτρα σιηριξης σια μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους Λοιπά μέτρα στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους - δενδρώνες 16,8 Λοιπά μέτρα στήριξης στο μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους - μαστίχα Χώροι εκτροφής σαλιγκαριών 16,8 16,8 5,28 ΖΟΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Είδος/περιγραφή Αίγες Προβατίνες Κριάρια/τράγοι Bonnfrn θιιΛυκά 2-6 μηνών 2,9 2,9^ 2,9 1,20 Βοοειδή θηλυκά 6-24 μηνών 6,00 Βοοειδή θηλυκά>24μηνών Βοοειδή αρσενικά 2-6 μηνών Βοοειδή αρσενικά 6-24 μηνών Βοοειδή αρσενικά>24μηνών 24,00 1,20 6,00 24,00 αιοποιήου είδου 18,19
Δημιουργός ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ημερομηνία2011-08-01T07:30:10Z
Ημερομηνία2011-08-01
ΕκδότηςΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΤύποςΑΡΘΡΑ