Βυζαντινοί χάλκινοι σταυροί σε ιδιωτική συλλογή ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δείτε το αρχείο http://deltionchae.org/index.php/deltion/article/view/vol45_36  
Φορέας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία
Συλλογή Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Βυζαντινοί χάλκινοι σταυροί σε ιδιωτική
συλλογή ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ
Επιμέρους συλλογή Articles
Θέματα post-Iconoclasm up to 13th century; Asia Minor; Balkans; minor arts; pectoral crosses; University of Athens; School of History and Archaeology; Professor Emeritus Μετά την Εικονομαχία και μέχρι τον 13ο αιὠνα; Μικρά Ασία; Βαλκάνια; μικροτεχνία; σταυροί επιστήθιοι
ΠεριγραφήEighteen pectoral crosses are examined in groups according to their decoration: representations of the Crucified Christ, the Virgin, saints, inscriptions. Thirteen are cross-reliquaries, while the rest are simple cast pectoral crosses. Most of the can be dated to the period after Iconoclasm and up to the thirteenth century.  Δεκαοκτώ εγκόλπιοι σταυροί εξετάζονται κατά ομάδες, σύμφωνα με τη διακόσμησή τους: απεικονίσεις του Εσταυρωμένου, της Θεοτόκου, αγίων, επιγραφές. Οι δεκατρείς είναι σταυροί-λειψανοθήκες, ενώ οι υπόλοιποι απλοί χυτοί επιστήθιοι σταυροί. Οι περισσότεροι μπορούν να χρονολογηθούν στην εποχή μετά την Εικονομαχία και μέχρι τον 13οαιώνα.
Δημιουργός ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΝΟΤΑΡΑ, Φλωρεντία School of History and Archaeology
ΕκδότηςΧριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία
Ημερομηνία2010-12-31
ΤύποςPeer-reviewed Article
Μορφότυποςapplication/pdf
ΠηγήDeltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 371-380
ΠηγήΔελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 27 (2006), Series 4. In memory of Nikolaos B. Drandakis (1925-2004); 371-380
ΔικαιώματαThe copyright for articles in the journal Deltion of the Christian Archaeological Society (henceforth Deltion) is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal and to EIE/ EKT the right to store and communicate these articles to the public via its information infrastructures. By virtue of their appearance in this journal, articles are free to use with proper attribution for non-commercial uses under a ShareAlike obligation. The Christian Archaeological Society and EIE/EKT retain the worldwide right to reproduce, display, distribute, and use articles published in the Deltion in all formats and media, either separately or as part of collective works for the full term of copyright. This includes but is not limited to the right to publish articles in an issue of the Journal, copy and distribute individual reprints of the articles, authorize reproduction of articles in their entirety in another publication of the Christian Archaeological Society, and authorize reproduction and distribution of articles or abstracts thereof by means of computerized retrieval systems.
ΔικαιώματαΟι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύονται στο Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (εφεξής Δελτίον) διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίαςεπί των άρθρων τους, αναγνωρίζοντας στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης και στο ΕΙΕ/ ΕΚΤ το δικαιώμα να φιλοξενεί και να διαθέτει το περιεχόμενο των άρθρων στις πληροφοριακές υποδομές του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό Άρθρα που δημοσιεύονται στο Δελτίον και στις πληροφοριακές υποδομές του ΕΙΕ/ ΕΚΤ μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα με αναφορά στο συγγραφέα και στην πρώτη δημοσίευση για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς με υποχρέωση παρόμοιας διανομής. Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία και το ΕΙΕ/ ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει, να αναπαραγάγει, να παρουσιάζει στο κοινό, να διανέμει και χρησιμοποιεί άρθρα που δημοσιεύονται στο Δελτίον σε οποιοδήποτε μέσο και μορφή είτε μεμονωμένα είτε ως μέρη συλλογικών έργων, για όλο το χρόνο διάρκειας προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και για όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, το δικαίωμα δημοσίευσης των άρθρων σε τεύχη του περιοδικού Δελτίον, αναπαραγωγής και διανομής μεμονωμένων αντιγράφων των άρθρων, αναπαραγωγής ολοκλήρων των άρθρων σε άλλη έκδοση της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, και αναπαραγωγής και διανομής των άρθρων ή περίληψης αυτών με χρήση πληροφορικού συστήματος αποθετηρίου.