Γυάλινο νομισματικό σταθμίο με παράσταση του Αγίου Νικολάου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓυάλινο νομισματικό σταθμίο με παράσταση του Αγίου Νικολάου (EL)
A Glass Numismatic Weight (Exagion) with a Depiction of St. Nicholas (EN)

ΣΙΝΑΚΟΣ, Αναστάσιος

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (EL)

Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού φυλάσσεται ένα γυάλινο νομισματικό σταθμίο (exagion). Μία προτομή γενειοφόρας ανδρικής μορφής, με φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι, απεικονίζεται στο αντικείμενο. Η προτομή συνοδεύεται από επιγραφή στις δύο πλευρές της, η οποία έχει ως εξής: ʘ│ΝΙ│Κ, - Ο│Λ│Α,: ὁ ἅ (γιος) Νικόλα (ος). Ο άγιος φέρει το ωμοφόριο πάνω από το φελόνιο, ενώ κρατά ένα βιβλίο, ίσως το Ευαγγέλιο με το αριστερό του χέρι.Λόγω της απεικόνισης που φέρει, αυτό το σταθμίο είναι μοναδικό. Η έως τώρα έρευνα δεν γνωρίζει γυάλινα σταθμία με παραστάσεις αγίων. Υπάρχουν μόνο γυάλινα νομισματικά σταθμία που φέρουν την απεικόνιση της προτομής του Χριστού.Το συγκεκριμένο σταθμίο χρονολογείται στο τέλος του 5ου - μέσα 7ου αι. και φέρει μία από τις παλαιότερες απεικονίσεις του αγίου Νικολάου. Πιθανότατα συνδέεται με τον έπαρχο Νικόλαο, ο οποίος εξέδωσε μολύβδινη σφραγίδα με την απεικόνιση του αγίου Νικολάου, που εκδόθηκε από τους Zacos-Veglery και χρονολογείται στον 7ο αι. ή με άλλον έπαρχο, ο οποίος έφερε αυτό το όνομα. (EL)
In the Museum of Byzantine Culture a glass numismatic weight (exagion) is kept. A bust of a bearded male figure, with a halo around his head, is depicted on the object. The bust is accompanied by an inscription on its both sides, which goes as follows: | ΝΙ | Κ, – Ο | Λ | Α, : ὁ ἅ(γιος) Νικόλα(ος). The saint is wearing the omophorion above phelonion, while he holds a book, probably the Gospel, with his left hand. Due to the depiction it carries, this exagion is unique. Research on this kind of objects is not aware of exagia with representations of saints. There are only exagia which carry the depiction of the bust of Christ. This weight can be dated to the end of 5th – mid-7th c. and it carries one of the oldest depictions of saint Nicholas. It is most probably connected to the eparch Nicholaos, who issued a lead seal with the depiction of saint Nicholas, published by Zacos-Veglery and dated to the 7th c., or to another eparch, with the same name. Of course,it is important to emphasize that only a future physicochemical examination of the composition of its material and a comparison with the composition of other weights will fully enlighten the question of its dating. If it is proved by this method that it does not belong to the first Byzantine era, then it is possible that this is a commemorative object from a pilgrimage of saint Nicholas. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Νομισματική; Αρχαιολογία (EL)

άγιος Νικόλαος (EL)
Αρχαιολογία (EL)
Ιστορία (EL)
Νομισματική (EL)
εξάγιο (EL)
γυάλινο (EL)
έπαρχος (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)
Τέχνη (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2018-03-18


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

νομισματικό σταθμίο (EL)
Πρωτοβυζαντινή εποχή (EL)
Βυζαντινή Αυτοκρατορία; τέλος 5ου-μέσα 7ου μ.Χ. αι. (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 28; 229-237 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 28; 229-237 (EN)

Copyright (c) 2018 ΣΙΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.