Ἡ ἀνασύσταση τῆς ἐπισκοπής Γαρδικίου (1541/42)Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Θεσσαλίας κατα την πρώιμη Οθωμανική περίοδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἩ ἀνασύσταση τῆς ἐπισκοπής Γαρδικίου (1541/42)Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Θεσσαλίας κατα την πρώιμη Οθωμανική περίοδο (EL)
The Re-establishment of the bishopric of Gardikion, Trikala, (1541/42) A Contribution to the Ecclesiastical History of Thessaly during the Early Ottoman Period (EN)

AΓΟΡΙΤΣΑΣ, Δημήτρης

Το 1542 ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας Α΄αποφάσισε να δεχθεί την ανασύσταση της επισκοπής Γαρδικίου (ανατολικά των Τρικάλων) με επίσκοπό της τον Νεόφυτο, υποκείμενη στην μητρόπολη Λαρίσης. Η ανασύσταση της εν λόγω επισκοπής έγινε με πρωτοβουλία του μητροπολίτη Λαρίσης Νεοφύτου Α΄ εξαιτίας της αταξίας και της ανωμαλίας που προκλήθηκε εκείνο το διάστημα (ά  τρίτο του 16ου αι.) στο εσωτερικό της μητροπόλεως από εξωγενείς παράγοντες, που ωστόοσο δεν κατονομάζονται. Στην παρούσα μελετη επιχειρούμε να φωτίσουμε κάποια από τα σκοτεινά σημεία αυτού του ζητήματος της εκκλησιαστικής ιστορίας της Θεσσαλίας κατά την πρώιμη οθωμανική περίοδο.  (EL)
In 1542 the Patriarch of Constantinople Jeremiah I decided to re-establish the bishopric of Gardikion (east of Trikala), proclaiming Neophytos as its first bishop, subject to the metropolitan of Larissa Neophytos I. The reestablishment was a request of the foretold metropolitan because of the ataxia and the many abnormalities that took place that time by the so called “gloater and rebel of Church” against the bishopric of Gardikion and against the will of the Patriarch. In our study, we try to examine this subject and we attempt to enlighten some obscure points such as the identity of all those who were potentially responsible for this turbulence in the ecclesiastical life of Thessaly in the beginning of 16th century, as well as the reasons behind all these. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική μελέτη βάσει αρχειακού και άλλου υλικού (EL)

μητρόπολη Λαρίσης (EL)
αρχιεπισκοπή Αχρίδος (EL)
μητροπολίτης Λαρίσης Νεόφυτος Α΄ (EL)
Ιστορία (EL)
επισκοπή Γαρδικίου (EL)
Εκκλησιαστική ιστορία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2018-03-17


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

μοναστηριακά αρχεία (EL)
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος (EL)
Θεσσαλία; δέκατος έκτος αιώνας μ.Χ. (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 28; 169-208 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 28; 169-208 (EN)

Copyright (c) 2018 Dimitris Agoritsas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.