Ἡ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία καὶ οἱ λαοὶ τοῦ κάτω Δούναβη. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῶν ἐμπορικῶν τους σχέσεων (4ος-6ος αἰ.). Φιλολογικὲς πηγὲς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἩ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία καὶ οἱ λαοὶ τοῦ κάτω Δούναβη. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῶν ἐμπορικῶν τους σχέσεων (4ος-6ος αἰ.). Φιλολογικὲς πηγὲς (EL)
Ἡ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία καὶ οἱ λαοὶ τοῦ κάτω Δούναβη. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῶν ἐμπορικῶν τους σχέσεων (4ος-6ος αἰ.). Φιλολογικὲς πηγὲς (EN)

ΠΑΤΟΥΡΑ, Σοφία

  Sophie PatouraL'Empire byzantin et les peuples du Bas-Danube. Contribution à l'étude de leurs relations commerciales. Les sources narratives Aux IVe-VΙe siècles, les relations commerciales entre l'Empire byzantin et les peuples du Bas-Danube, sont étroitement liées aux événements politiques de la région respective. L'auteur se propose d'étudier le caractère et l'étendue de ces relations, d'après les témoignages directs ou indirects des sources contemporaines, en indiquant aussi leurs conséquences politiques.Les rapports commerciaux de l'Empire avec les Goths, intenses pendant la première moitié du IVe siècle se sont beaucoup restreints pendant la seconde moitié du même siècle. La raison en fut l'aggravation des relations politiques et militaires entre les deux parties. En ce qui concerne les Huns, l'auteur constate que leurs rapports commerciaux avec Byzance ont été certainement influencés, tant au Ve s. qu'au siècle précédent, par les événements politiques qui se sont développés dans la région danubienne. Au VIe siècle, la crise économique de l'Empire et plus précisément celle de ses provinces avoisinées au limes danubien, a forcément réduit les transactions commerciales entre Byzance et les tribus barbares du Danube.Le commerce pratiqué, légalement ou illégalement, à l'époque considérée, comprenait le commerce au niveau d'État (statué par de conventions ou par des missions diplomatiques) et celui mené par des particuliers. Dans les deux cas, une place importante revenait au commerce des esclaves.  (EL)
  Sophie PatouraL'Empire byzantin et les peuples du Bas-Danube. Contribution à l'étude de leurs relations commerciales. Les sources narratives Aux IVe-VΙe siècles, les relations commerciales entre l'Empire byzantin et les peuples du Bas-Danube, sont étroitement liées aux événements politiques de la région respective. L'auteur se propose d'étudier le caractère et l'étendue de ces relations, d'après les témoignages directs ou indirects des sources contemporaines, en indiquant aussi leurs conséquences politiques.Les rapports commerciaux de l'Empire avec les Goths, intenses pendant la première moitié du IVe siècle se sont beaucoup restreints pendant la seconde moitié du même siècle. La raison en fut l'aggravation des relations politiques et militaires entre les deux parties. En ce qui concerne les Huns, l'auteur constate que leurs rapports commerciaux avec Byzance ont été certainement influencés, tant au Ve s. qu'au siècle précédent, par les événements politiques qui se sont développés dans la région danubienne. Au VIe siècle, la crise économique de l'Empire et plus précisément celle de ses provinces avoisinées au limes danubien, a forcément réduit les transactions commerciales entre Byzance et les tribus barbares du Danube.Le commerce pratiqué, légalement ou illégalement, à l'époque considérée, comprenait le commerce au niveau d'État (statué par de conventions ou par des missions diplomatiques) et celui mené par des particuliers. Dans les deux cas, une place importante revenait au commerce des esclaves.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

DF 553 (EL)
D 135 (EL)
HF (EL)
βαρβαρικοί λαοί (EN)
DF 553 (EN)
εμπόριο (EN)
D 135 (EN)
HF (EN)
Κάτω Δούναβης (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πρώιμη βυζαντινή περίοδος (EN)
Κάτω Δούναβης, 4ος-6ος αιώνας (EN)
φιλολογικές πηγές (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 333-359 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 333-359 (EN)

Copyright (c) 2014 Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.