Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῶν βορείων ἐπαρχιῶν τῆς Αὐτοκρατορίας (4ος-6ος αἰ.). Φιλολογικὲς πηγὲς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβολὴ στὴν ἱστορία τῶν βορείων ἐπαρχιῶν τῆς Αὐτοκρατορίας (4ος-6ος αἰ.). Φιλολογικὲς πηγὲς (EL)
Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῶν βορείων ἐπαρχιῶν τῆς Αὐτοκρατορίας (4ος-6ος αἰ.). Φιλολογικὲς πηγὲς (EN)

ΠΑΤΟΥΡΑ, Σοφία

   Sophie PatouraContribution  à  l'histoire des provinces  nordiques  de l'Empire (IVe-VIe s.). Sources littéraires La différenciation ethnique et politique effectuée à la frontière nordique de l'Empire durant le septième siècle était le résultat d'une série d'évé­nements politiques et militaires qui s'étaient succedés dans la région du Bas-Danube pendant les trois siècles précédents. Dans cette étude, se fondant sur l'examen critique des sources littéraires, l'auteur procède à une présentation des invasions barbares à travers les âges (fin du IIIe-fin du VIe s.). On accorde une attention particulière aux événements qui ont exercé une influence substantielle sur l'évolution des conditions économiques et démographiques des provinces paradanubiennes (Scythia Minor, Moesia Secunda et Dacia Ripensis), conditions qui permirent d'abord l'infiltration graduelle et puis l'installation permanente des tribus slaves dans l'Empire.Au IVe siècle l'activité guerrière des Goths et, après leur installation sur son territoire, leur hostilité envers l'Empire, a porté un coup dur à l'économie agraire et à la population des campagnes. Les invasions des Huns - peuple qui dominait les régions du Danube au Ve s. - et sur­tout leurs attaques organisées à l'époque d'Attila, ont eu des incidences graves sur les grandes villes et forteresses des provinces d'Illyricum et de Thrace. Au VIe siècle, malgré l'oeuvre intensive de fortification de Justinien visant à la réconstitution du limes danubien, les invasions continuelles des tribus hunniques, slaves et bulgares d'une part, et d'autre part l'apparition dynamique des Avars et leur activité organisée pendant la deuxième moitié du siècle, ont paralysé la défense de la frontière nordi­que et ont causé des destructions irréparables, tant à la campagne qu'aux grandes villes et forteresses.L'abandon de la campagne, la destruction des grandes centres civils et des forteresses, la diminution graduelle de la population indigène, la colonisation de plusieurs régions de l'Illyrie et de la Thrace avec des tri­bus ou des groupes barbares, la décadence de la vie économique et la différenciation de la composition ethnique de la population, ont été les facteurs fondamentaux qui ont mené à l'affaiblissement du limes danubien, le contrôle de la région échappant ainsi à l'Empire. (EL)
   Sophie PatouraContribution  à  l'histoire des provinces  nordiques  de l'Empire (IVe-VIe s.). Sources littéraires La différenciation ethnique et politique effectuée à la frontière nordique de l'Empire durant le septième siècle était le résultat d'une série d'évé­nements politiques et militaires qui s'étaient succedés dans la région du Bas-Danube pendant les trois siècles précédents. Dans cette étude, se fondant sur l'examen critique des sources littéraires, l'auteur procède à une présentation des invasions barbares à travers les âges (fin du IIIe-fin du VIe s.). On accorde une attention particulière aux événements qui ont exercé une influence substantielle sur l'évolution des conditions économiques et démographiques des provinces paradanubiennes (Scythia Minor, Moesia Secunda et Dacia Ripensis), conditions qui permirent d'abord l'infiltration graduelle et puis l'installation permanente des tribus slaves dans l'Empire.Au IVe siècle l'activité guerrière des Goths et, après leur installation sur son territoire, leur hostilité envers l'Empire, a porté un coup dur à l'économie agraire et à la population des campagnes. Les invasions des Huns - peuple qui dominait les régions du Danube au Ve s. - et sur­tout leurs attaques organisées à l'époque d'Attila, ont eu des incidences graves sur les grandes villes et forteresses des provinces d'Illyricum et de Thrace. Au VIe siècle, malgré l'oeuvre intensive de fortification de Justinien visant à la réconstitution du limes danubien, les invasions continuelles des tribus hunniques, slaves et bulgares d'une part, et d'autre part l'apparition dynamique des Avars et leur activité organisée pendant la deuxième moitié du siècle, ont paralysé la défense de la frontière nordi­que et ont causé des destructions irréparables, tant à la campagne qu'aux grandes villes et forteresses.L'abandon de la campagne, la destruction des grandes centres civils et des forteresses, la diminution graduelle de la population indigène, la colonisation de plusieurs régions de l'Illyrie et de la Thrace avec des tri­bus ou des groupes barbares, la décadence de la vie économique et la différenciation de la composition ethnique de la population, ont été les facteurs fondamentaux qui ont mené à l'affaiblissement du limes danubien, le contrôle de la région échappant ainsi à l'Empire. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική έρευνα (EN)

DF 553 (EL)
D 135 (EL)
HT 51 (EL)
Ύστερη Αρχαιότητα (EN)
Βαλκάνια (EN)
DF 553 (EN)
Βαρβαρικές επιδρομές (EN)
D 135 (EN)
HT 51 (EN)
Κάτω Δούναβης (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1985-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Ύστερη Αρχαιότητα; Πρώιμη Βυζαντινή εποχή (EN)
Φιλολογικά κείμενα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 6; 315-351 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 6; 315-351 (EN)

Copyright (c) 2014 Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.