Ἡ διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στὰ πλαίσια τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ βυζαντινοῦ κράτους (4ος-5ος αἰ.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἩ διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στὰ πλαίσια τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ βυζαντινοῦ κράτους (4ος-5ος αἰ.) (EL)
Ἡ διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στὰ πλαίσια τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ βυζαντινοῦ κράτους (4ος-5ος αἰ.) (EN)

ΠΑΤΟΥΡΑ, Σοφία

 Sophie Patoura La diffusion du christianisme dans le cadre de la politique extérieure de l'État byzantin (IVe-Ve siècles)  Dans la présente étude, l'auteur, en se basant sur des informations directes ou indirectes, provenant des sources littéraires, essaie de présenter et d'interpréter le phénomène de christianisation et son importance politique pendant les deux premiers siècles de l'empire byzantin. L'étude des diverses formes de diffusion du christianisme a démontré que la religion chrétienne a été utilisée par la politique extérieure de Byzance en corrélation avec d'autres moyens et d'autres mécanismes, qui se trouvaient à la disposition de l'État, dans le but de l'extension de son influence tant politique que culturelle. Dans la plupart des cas la diffusion du christianisme a été réalisée dans le cadre de la collaboration entre l'État et l'Église et avec l'intervention plus ou moins directe de l'empereur lui-même. En outre les cercles ecclésiastiques, qui dirigeaient les missions, agissaient, dans certains cas, en ayant des critères nationaux à des fins nettement politiques. De même la politique extérieure de Byzance a utilisé l'Église afin de rassurer ou encore afin de restituer ses propres intérêts économiques. L'auteur signale également le fait que Byzance s'est efforcé de diffuser le christianisme dans des régions d'une grande importance stratégique, parmi des peuples qui y étaient installés à permanence, ou installés pendant une très longue période, ayant reçu auparavant l'influence de la langue grecque et de la civilisation hellénistique.L'auteur conclue que les christianisations qui ont eu lieu pendant les deux premiers siècles de l'Empire byzantin, indépendamment de leur degré de succès, ont préparé le sol pour l'activité missionnaire intense, qui fut développée par les autorités politiques et ecclésiastiques de Byzance au cours du VIe siècle. (EL)
 Sophie Patoura La diffusion du christianisme dans le cadre de la politique extérieure de l'État byzantin (IVe-Ve siècles)  Dans la présente étude, l'auteur, en se basant sur des informations directes ou indirectes, provenant des sources littéraires, essaie de présenter et d'interpréter le phénomène de christianisation et son importance politique pendant les deux premiers siècles de l'empire byzantin. L'étude des diverses formes de diffusion du christianisme a démontré que la religion chrétienne a été utilisée par la politique extérieure de Byzance en corrélation avec d'autres moyens et d'autres mécanismes, qui se trouvaient à la disposition de l'État, dans le but de l'extension de son influence tant politique que culturelle. Dans la plupart des cas la diffusion du christianisme a été réalisée dans le cadre de la collaboration entre l'État et l'Église et avec l'intervention plus ou moins directe de l'empereur lui-même. En outre les cercles ecclésiastiques, qui dirigeaient les missions, agissaient, dans certains cas, en ayant des critères nationaux à des fins nettement politiques. De même la politique extérieure de Byzance a utilisé l'Église afin de rassurer ou encore afin de restituer ses propres intérêts économiques. L'auteur signale également le fait que Byzance s'est efforcé de diffuser le christianisme dans des régions d'une grande importance stratégique, parmi des peuples qui y étaient installés à permanence, ou installés pendant une très longue période, ayant reçu auparavant l'influence de la langue grecque et de la civilisation hellénistique.L'auteur conclue que les christianisations qui ont eu lieu pendant les deux premiers siècles de l'Empire byzantin, indépendamment de leur degré de succès, ont préparé le sol pour l'activité missionnaire intense, qui fut développée par les autorités politiques et ecclésiastiques de Byzance au cours du VIe siècle. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

εξωτερική πολιτική (EN)
Χριστιανισμός (EN)
Πρώιμο Βυζάντιο (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1987-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

πρώιμη βυζαντινή περίοδος (EN)
φιλολογικές πηγές (EN)
Βυζάντιο, 4ος-5ος αιώνας (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 7; 215-236 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 7; 215-236 (EN)

Copyright (c) 2014 Σοφία ΠΑΤΟΥΡΑ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.