Τοῦρκοι στὴ Μικρὰ Ἀσία. Σχόλιο γιὰ τὴ διασκευὴ ἐνὸς θαύματος τοῦ ἁγίου Θεοδώρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤοῦρκοι στὴ Μικρὰ Ἀσία. Σχόλιο γιὰ τὴ διασκευὴ ἐνὸς θαύματος τοῦ ἁγίου Θεοδώρου (EL)
Τοῦρκοι στὴ Μικρὰ Ἀσία. Σχόλιο γιὰ τὴ διασκευὴ ἐνὸς θαύματος τοῦ ἁγίου Θεοδώρου (EN)

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ, Μαρία

  Maria GerolymatouTurcs en Asie Mineure. Commentaire sur le remaniement d'un miracle de saint ThéodoreChrysippos de Jérusalem est l'auteur du plus ancien recueil de miracles de saint Théodore (Ve siècle). Dans cet article est traité le premier de ces miracles qui connut quatre remaniements. Le troisième et le quatrième remaniement présentent un intérêt particulier, puisqu'ils adaptent le contenu du miracle de Chrysippos au contexte politico-économique de l'Asie Mineure à l'époque de l'apparition des Turcs au Xle siècle. Ils font l'écho de l'immigration turcomane en Asie Mineure, des contacts développés avec la population indigène ainsi que des incursions turcomanes dans la région pontique. (EL)
  Maria GerolymatouTurcs en Asie Mineure. Commentaire sur le remaniement d'un miracle de saint ThéodoreChrysippos de Jérusalem est l'auteur du plus ancien recueil de miracles de saint Théodore (Ve siècle). Dans cet article est traité le premier de ces miracles qui connut quatre remaniements. Le troisième et le quatrième remaniement présentent un intérêt particulier, puisqu'ils adaptent le contenu du miracle de Chrysippos au contexte politico-économique de l'Asie Mineure à l'époque de l'apparition des Turcs au Xle siècle. Ils font l'écho de l'immigration turcomane en Asie Mineure, des contacts développés avec la population indigène ainsi que des incursions turcomanes dans la région pontique. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση γραπτών πηγών (EN)

DF 599.8 (EL)
DF 546 (EL)
BR 60 (EL)
DF 599.8 (EN)
Άγιος Θεόδωρος (EN)
DF 546 (EN)
Μικρά Ασία (EN)
Τούρκοι (EN)
Χρύσιππος ιεροσολύμων (EN)
BR 60 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)
γραπτές πηγές (αγιολογικές, ιστορικές) (EN)
Μικρά Ασία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 14; 273-290 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 14; 273-290 (EN)

Copyright (c) 2014 Μαρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.