Βιβλιοκρισία του: W. HÖRANDNER – A. RHOBY (επιμ.), Die kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme. Akten des Internationalen Workshop (Wien, 1.-2. Dezember 2006)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Βιβλιοκρισία του: W. HÖRANDNER – A. RHOBY (επιμ.), Die kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme. Akten des Internationalen Workshop (Wien, 1.-2. Dezember 2006) (EL)
Βιβλιοκρισία του: W. HÖRANDNER – A. RHOBY (επιμ.), Die kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme. Akten des Internationalen Workshop (Wien, 1.-2. Dezember 2006) (EN)

ΒΑΣΣΗΣ, Ιωάννης

βιβλιοκρισία του WOLFRAM HÖRANDNER – ANDREAS RHOBY (επιμ.), Die kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme. Akten des internationalen Workshop (Wien, 1.–2. Dezember 2006), [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften, 371. Band / Veröffentlichungen zur Byzanzforschung XIV], Wien 2008, σελ. 128 + 66 πίν.(ISBN 978-3-7001-6495-1) (EL)
βιβλιοκρισία του WOLFRAM HÖRANDNER – ANDREAS RHOBY (επιμ.), Die kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme. Akten des internationalen Workshop (Wien, 1.–2. Dezember 2006), [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften, 371. Band / Veröffentlichungen zur Byzanzforschung XIV], Wien 2008, σελ. 128 + 66 πίν.(ISBN 978-3-7001-6495-1) (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
βιβλιοκρισία (EL)

P 1 (EL)
PA 5000 (EL)
PN 6279 (EL)
επιγράμματα, βυζαντινή φιλολογία (EL)
P 1 (EN)
PA 5000 (EN)
PN 6279 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2010-05-10


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

επιγράμματα (EL)
βυζαντινή περίοδος (EL)
Βυζάντιο (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 19; 315-322 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 19; 315-322 (EN)

Copyright (c) 2014 Ιωάννης ΒΑΣΣΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)