Θαλάσσια πειρατεία και οικονομικό κόστος: μελέτη περιπτώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Θαλάσσια πειρατεία και οικονομικό κόστος: μελέτη περιπτώσεων

Παπαδοπούλου, Αθανασία Σ.

Πελαγίδης, Θεόδωρος

Piracy has always been a threat to the smooth conduct of trade by sea, so a quick flashback feels necessary to evaluate modern pirate incidents. Today, in the year 2013, the phenomenon is localized geographically into East and West Africa, Middle East, Southeast Asia and South America, while evolving into terms of pirate tactics followed and intensity of violence. So, through the need to constantly find ways to cope with and encounter this phenomenon, governments, international and local bodies, governmental and non-governmental organizations, insurance companies and private maritime security companies are involving. Meanwhile, there is a cost through all these, whether microeconomic; which is primarily comes in for the ship owners or management companies, or macroeconomic; that basically affects the local / regional economies, or social; which mainly lies with the sailors. When observing and recording modern pirate incidents, violence and uncertainty are distinguished before any other effect. This analysis aims at a comprehensive understanding of the maritime piracy phenomenon, and thus to identify the economic costs that arise.
Η πειρατεία αποτελούσε ανέκαθεν απειλή για την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου διά θαλάσσης, επομένως, η αναδρομή στο παρελθόν κρίνεται απαραίτητη, ώστε να αξιολογήσει κανείς τα σύγχρονα πειρατικά περιστατικά. Σήμερα, εν έτει 2013, το φαινόμενο εντοπίζεται γεωγραφικά σε Ανατολική και Δυτική Αφρική, Μέση Ανατολή, Ν. Α. Ασία και Νότια Αμερική, ενώ παράλληλα εξελίσσεται σε τακτικές και ένταση βίας. Έτσι μέσα από την ανάγκη συνεχούς εύρεσης τρόπων αντιμετώπισης και καταπολέμησης του φαινομένου, εμπλέκονται κυβερνήσεις, διεθνείς και τοπικοί φορείς, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες παροχής ναυτιλιακής προστασίας. Εν τω μεταξύ, μέσα από όλα αυτά προκύπτει κάποιο κόστος, είτε μικροοικονομικό, που κατά κύριο λόγο επιβαρύνει τις πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες εταιρείες, είτε μακροοικονομικό, που βασικά επηρεάζει τις τοπικές/περιφερειακές οικονομίες, είτε κοινωνικό, που κυρίως βαραίνει τους ναυτικούς. Παρατηρώντας και καταγράφοντας τα σύγχρονα πειρατικά περιστατικά, διακρίνεται πρωτίστως η βία και η ανασφάλεια και δευτερευόντως κάθε άλλη επίπτωση. Η παρούσα ανάλυση σκοπεύει σε μία συνολική προσέγγιση του φαινομένου, και κατ’ επέκταση στον εντοπισμό των οικονομικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν.

Master Thesis

Πειρατές και πειρατεία
Διαχείριση κινδύνου
Ασφάλιση -- Ναυτιλία
Κόστος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (EL)
University of Peiraeus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-09-08T11:25:57Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.