Η κοινωνική πολιτική, τα συστήματα υγείας και η επίδρασή τους στη δημογραφική πυραμίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. = The social policy, the health systems and their reaction to demographic pyramid of the European Union.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ κοινωνική πολιτική, τα συστήματα υγείας και η επίδρασή τους στη δημογραφική πυραμίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. = The social policy, the health systems and their reaction to demographic pyramid of the European Union.

Κουτσιώρης, Στέφανος

Βλάσσης, Ιωάννης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσουμε τις επιδράσεις της κοινωνικής πολιτικής στις δημογραφικές μεταβολές μέσα από το σύστημα υγείας στην ΕΕ .Μελετάται δηλαδή η κοινωνική πολιτική ,το σύστημα υγείας και με ποιο τρόπο η κοινωνική πολιτική επιδρά στο σύστημα υγείας το οποίο με τη σειρά του επιδρά στην δημογραφική πυραμίδα . Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η ανάπτυξη συστημάτων κοινωνικής προστασίας με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη στα κράτη-μέλη της ΕΕ .Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η αποτροπή της μείωσης των μισθών των εργαζομένων ,με την ενίσχυση της θέμιτης ανταγωνιστικότητας και κατ’ επέκταση την αποφυγή της υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου τόσο των ίδιων ,όσο και γενικότερα των κρατών-μελών .Ακόμα περιγράφεται η νομική προστασία των εργαζομένων από τις διατάξεις της Συνθήκης του Maastricht ,ως αναφορά τα δικαιώματα τους και γίνεται μια εκτενή περιγραφή στην κοινωνική τους ασφάλιση .Τέλος ,μελετώνται οι ανισότητες που παρουσιάζονται κατά το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων για την υγειονομική τους περίθαλψη από τους ασφαλιστικούς φορείς και πώς αυτό εξαρτάται από το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας . Στο δεύτερο μέρος ,αρχικά ,δίνεται η έννοια του συστήματος υγείας και κατ’ επέκταση μελετάται η πολιτική των συστημάτων υγείας στην ΕΕ .Ακόμη αναφέρεται στην προσπάθεια μείωσης της οικονομικής εξασθένισης των πολιτών-ασθενών και των καταστροφικών εξόδων για φροντίδα υγείας. Αναφέρεται επίσης στις μεταρρυθμίσεις που θεσμοθετούνται για τον περιορισμό του κόστους και αύξησης της αποδοτικότητας με όρους ποιότητας και τεκμηριωμένης διάθεσης των πόρων του συστήματος .Τέλος ,παρουσιάζεται ο συσχετισμός του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας με το ποσοστό κρατικής συνεισφοράς στην κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. Στο τρίτο μέρος ,αναφέρονται οι μεταβολές του πληθυσμού στην δημογραφική πυραμίδα της ΕΕ .Στο μέρος αυτό εξετάζονται οι μεταβολές ως προς την γονιμότητα ,την θνησιμότητα ,τον ενεργό πληθυσμό, την γήρανση, την υπογεννητικότητα (γαμηλιότητα-διαζύγια) και την ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού .
This study attempts to examine the impact of social policies on demographic changes, which come about through reforms of the health systems of the EU. In the first part, we present the development of various systems of social security – systems which aim to ameliorate the conditions of persons who are in need. More specifically, we study the various attempts at preventing the reduction of the wages of working people – a reduction which may occur as a result of savage competition practices – and so to avoid the deterioration of their standard of living, as well as the standard of living in the other member-states, in general. Furthermore, we give an account of the statutory protection of the working people, as it derives out of the clauses of the Treaty of Maastricht, as far as their rights are concerned and an extensive report of their social security. Finally, we study the inequalities in the level of contribution which the workers pay for their health insurance which differs a lot from one insurance organization to another, and how this depends on the standard of living of a country. In the second part, initially we define the meaning of the concept of health system and, in a sense, we give an account of the health systems of the EU. Furthermore, we are concerned with the attempts to reduce the financial degradation of citizens-patients and the destructive cost of the health system. We are also concerned with the reforms which are under way and which aim at a reduction of the costs of operation and at an increase of efficiency, in terms of quality and proven use of the distribution and use of resources. Finally, we attempt to correlate the index of the standard of living of a country with the percentage of that country’s state contribution to social insurance. In the third part, we study the population changes of the demographic pyramid of the EU. This part of the study is concerned with the changes in the rates of fertility, mortality, working population, old age, low birth rates (weddings – divorces) and the age pyramid of the population.

Master Thesis

Εθνικά συστήματα υγείας
Δημογραφία -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- Κοινωνική πολιτική
Κοινωνική πολιτική


Ελληνική γλώσσα

2014-11-25T09:21:36Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.