Η ανδρική ταυτότητα κατά την αντίληψη δύο γενεών Ελλήνων: ανίχνευση της σχηματικής σταθερότητας και αλλαγής της ανδρικής ταυτότητας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Perception of male identity across two generations of Greeks: probing male gender schema stability and change in two different aged groups
Η ανδρική ταυτότητα κατά την αντίληψη δύο γενεών Ελλήνων: ανίχνευση της σχηματικής σταθερότητας και αλλαγής της ανδρικής ταυτότητας

Γρηγορόπουλος, Ηρακλής

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την ανδρική ταυτότητα και τις πιθανές αλλαγές της από γενιά σε γενιά. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν τα περιεχόμενα του ανδρικού σχήματος φύλου, οι πιθανές αλλαγές του καθώς και η δυναμική του λειτουργία, οι συνέπειές του δηλαδή για την πρόβλεψη σχετικής με την ανδρική ταυτότητα συμπεριφοράς. Για το στόχο αυτό πραγματοποιήθηκε κατ' αρχάς η Μελέτη Α', μία περιγραφική έρευνα ποιοτικού χαρακτήρα, η οποία υποστηρίχθηκε από παράλληλη μελέτη εγκυρότητας. Με βάση τα αποτελέσματα της Μελέτης Α' κατόπιν διενεργήθηκε η Μελέτη Β' που περιελάμβανε περιγραφική μελέτη ποσοτικού χαρακτήρα (Ανάλυση Παραγόντων) και πειραματική εμπειρική μελέτη. Συνολικά η εργασία αναδεικνύει μια γκάμα χαρακτηριστικών που είναι αντιληπτά ως περιγραφικά της ανδρικής ταυτότητας, ενώ παράλληλα μια νέα γκάμα χαρακτηριστικών και συμπεριφορών αναδύεται κυρίως από τους νεότερους συμμετέχοντες. Ενδεχομένως το εύρημα να τονίζει την επίδραση των διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών πλαισίων κάθε γενιάς χωρίς να αποκλείονται και οι επιδράσεις του αναπτυξιακού παράγοντα, ιδίως σε ότι αφορά την ευαλωτότητα και αμυντικότητα του εαυτού σε νεαρότερη ηλικία. Υπογραμμίζεται ότι η ενεργοποίηση του φύλου οδηγούσε κατά κανόνα σε παραδοσιακά στερεοτυπικές προσδοκίες ανδρικής συμπεριφοράς κυρίως τους νεότερους, χωρίς να αφήνει ανεπηρέαστους σε ορισμένες περιπτώσεις (πάντως λιγότερες) του μεγαλύτερους. Το εύρημα υποδηλώνει ότι σε συνθήκες κοινωνικής πρόκλησης, οι οποίες σχετίζονται με το ρεπερτόριο της ανδρικής συμπεριφοράς, παρατηρείται σύγκλιση προς τα κεντρικά περιεχόμενα του εκάστοτε ανδρικού σχήματος φύλου
The aim of the present research was to examine societal conceptions of male identity and any changes that might have occurred in these conceptions in two different aged groups (representing two different generations of Greeks). We examined the contents of male gender schema, any possible changes during time and the influence it has on male behavioural expectations. In order to examine these, Study A' took place. A descriptive research of qualitative character, which was supported by a validity study. The results of this study led to Study B'. A descriptive study of quantitative character (Factor Analysis) and an experimental empiric study. Overall, the research indicates a range of characteristics that are perceived as descriptive of the male identity, while at the same time a new range of characteristics and behaviours emerges mainly from younger participants regardless of sex. Potentially, these findings stress the effect of different socio-economic factors on each generation without also excluding the effects of the developmental factor, especially regarding sensitiveness and self- defensiveness in younger participants. It is underlined that the activation of gender schema led to traditional and stereotypical male behavioural expectations. This implies that when we are challenged by social situations, that are related with male identity, there is a stronger tendency to act according to the nuclear elements of male gender

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αρρενωπότητα/ανδρισμός
Masculinity
Ανδρες, Ταυτότητα
Σχήμα φύλου-αυτοσχήμα
Social perceptions
Κοινωνικές αντιλήψεις
Men, Psychology
Men, Identity
Ανδρες, Ψυχολογία
Male gender schema

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ψυχολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)