δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
CPMO: μία προτεινόμενη οντολογία για τις κατηγορίες εκπαιδευτικών προβλημάτων
CPMO: an ontology for learning problems

Νέστορας, Αναστάσιος Αθανασίου

This work presents the LPMO (Learning Problems Modeling Ontology), an ontology for the domain oflearning problems that models the types of problems learners are faced with, their most importantdimensions (such as complexity, structure and abstractness), the types of their representations and solutionsand also the learner’s skills required to solve them. In general, the proposed ontology is an effort toformalize the domain of learning problems in order to enable its representation in a machine-processableway. Developing the ontology is a first step towards building adaptive and interoperable web-basedenvironments for problem-based learning, which can support a variety of learners in a variety of problemsolvingtasks. The paper presents the key aspects of the domain and the proposed ontology and it furtherexplores how the ontology can be used in technology-enhanced learning environments that store, manageand share problem-based learning information concerning different kinds of learning problems and theirinstantiations.
Η εργασία αυτή παρουσιάζει την LPMO (Οντολογικό Μοντέλο Εκπαιδευτικών Προβλημάτων), μιαοντολογία για την περιοχή των Εκπαιδευτικών Προβλημάτων, η οποία μοντελοποιεί τα ΕκπαιδευτικάΠροβλήματα ανάλογα με τον τύπους τους, τις σημαντικότερες διαστάσεις τους (όπως ο ΒαθμόςΠολυπλοκότητα, ο Βαθμός Δόμησης και ο Βαθμός Γενίκευσης), τον τρόπο αναπαράστασης και λύσηςτους, καθώς επίσης και τις δεξιότητες των μαθητών που απαιτούνται για την επίλυση τους. Γενικά, ηπροτεινόμενη οντολογία είναι μια προσπάθεια να τυποποιηθεί η περιοχή των ΕκπαιδευτικώνΠροβλημάτων προκειμένου να επιτραπεί η αντιπροσώπευσή τους με ένα μηχανικά-επεξεργάσιμο τρόπο. Ηανάπτυξη της οντολογίας είναι ένα πρώτο βήμα προς την οικοδόμηση των προσαρμοστικών καιδιαλειτουργικών περιβαλλόντων Προβληματοκεντρικής Μάθησης σημασιολογικού ιστού, η οποία μπορείνα υποστηρίξει τους μαθητές σε ποικίλους στόχους επίλυσης προβλημάτων. Η εργασία παρουσιάζει τιςβασικές πτυχές της περιοχής της προτεινόμενης οντολογίας και ερευνά περαιτέρω πώς η οντολογία μπορείνα χρησιμοποιηθεί στα τεχνολογικώς-ενισχυμένα μαθησιακά περιβάλλοντα που αποθηκεύουν,διαχειρίζονται και μοιράζονται προβληματοκεντρικές πληροφορίες μάθησης, σχετικά με τα διαφορετικάείδη Εκπαιδευτικών Προβλημάτων, καθώς και των αναπαραστάσεων τους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δομημένα προβλήματα
Αδόμητα προβλήματα
Εκπαιδευτικά προβλήματα
Learning problems
Ontology
Ill structrured problem
Problem-based learning
Προβληματοκεντρική μάθηση
Well structured problem
Οντολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.