Εκτίμηση αναγκών υγείας των ατόμων που φροντίζουν ηλικιωμένους στο σπίτι

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Health needs assessment of informal caregivers of elderly people at home
Εκτίμηση αναγκών υγείας των ατόμων που φροντίζουν ηλικιωμένους στο σπίτι

Κουτσαμπασόπουλος, Κωνσταντίνος Θωμά

ΣΚΟΠΟΣ: Η εργασία ασχολείται με την επιβάρυνση και τη σχετιζόμενη με αυτή ψυχική υγεία των φροντιστών ηλικιωμένων ασθενών που ζουν στην κοινότητα. Στόχος της είναι να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των φροντιστών, τη νοσηρότητά τους, τις επιπτώσεις της επιβάρυνσης και τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται επιβάρυνση αυτή. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη σε δύο δήμους της Βόρειας Χαλκιδικής. 51 ηλικιωμένοι και οι φροντιστές τους, συμμετείχαν τελικά στην έρευνα. Οι ερευνητές διενήργησαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους φροντιστές που συμμετείχαν στη μελέτη. Κατά τη συνέντευξη συμπληρώθηκε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με δημογραφικά στοιχεία και δεδομένα της κατάστασης υγείας των φροντιστών, τη Συνέντευξη Επιβάρυνσης του Zarit (ZBI) και το Γενικό Ερωτηματολόγιο Ψυχικής Υγείας (GHQ-28), τα οποία είναι μεταφρασμένα και σταθμισμένα στα Ελληνικά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πλειοψηφία των φροντιστών ήταν γυναίκες (46 γυναίκες, 5 άνδρες) και οι ηλικιωμένοι ήταν είτε οι γονείς τους εξ αίματος (33.3%), είτε εξ αγχιστείας (31.4%). Από το βιβλιάριο υγείας των φροντιστών βρέθηκε ότι ο μέσος αριθμός διαγνώσεων ήταν 2, με μια διακύμανση από 0 έως 8. Η εφαρμογή και ανάλυση της Συνέντευξης Επιβάρυνσης (ΖΒΙ) ανέδειξε ότι 11.8% των φροντιστών βιώνουν “μικρή έως καθόλου επιβάρυνση”, 39.2% “ήπια έως μέτρια”, 39.2% “μέτρια έως σοβαρή” και το 9.8% “σοβαρή” επιβάρυνση. Ο μέσος όρος του αθροίσματος των απαντήσεων στο ΖΒΙ ήταν 39.69 (SD:  16.29). Οι ώρες φροντίδας του ηλικιωμένου συνδέονται θετικά με την επιβάρυνση(συντελεστής συσχέτισης του Spearman: 0.336, p=0.016). Το 84.3% των φροντιστών εμφάνισε τιμές πάνω από το σημείο – ουδό 4/5 του GHQ-28. Οι φροντιστές με χαμηλή αυτό-εκτίμηση της υγείας τους βιώνουν μεγαλύτερη επιβάρυνση (p=0.023) και δίνουν παθολογικές τιμές στο GHQ-28 (p=0.006), χωρίς όμως να κάνουν συχνότερη χρήση των υπηρεσιών υγείας. Εξάλλου υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ επιβάρυνσης και παθολογικών τιμών στο GHQ-28(Spearman’s correlation coefficient: 0.561, p=0.001). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το φύλο, η ηλικία, η σχέση με τον ηλικιωμένο δε φαίνεται να έχουν στατιστικά σημαντική σχέση με την επιβάρυνση από τη φροντίδα, ενώ η κατοικία ηλικιωμένου και φροντιστή σχετίζονται σταθερά με την επιβάρυνση. Οι ώρες φροντίδας του ηλικιωμένου σχετίζονται τόσο με την επιβάρυνση όσο και με την ψυχική υγεία, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τη χρονική διάρκεια της φροντίδας σε μήνες. Τέλος, η αυτοεκτίμηση του επιπέδου υγείας, ο αριθμός των διαγνώσεων και η επιβάρυνση έχουν στατιστικά σημαντική σχέση με την ψυχική υγεία του φροντιστή.
Background: This study is concerned with the health needs of informal caregivers of frail elderly. Its objective is the assessment of the caregiving profile, the examination of the caregivers burden and morbidity and the investigation of the factors which contribute at this burden.Material and Method: A cross sectional study was designed and conducted at two municipalities of northern Halkidiki. 51 elderly and their caregivers participated finally in the study. The researchers interviewed participants using a questionnaire consisted of demographic, social condition and health need data, the Zarit Burden Interview (ZBI), as well as the General Health Questionnaire-28 (GHQ-28), both translated and standardized in Greek. Results: The majority of caregivers were women (46 female, 5 male), while the elderly were their parents (33.3% biological parents, 31.4% parents in law). They usually share the same residence (56.9%) and they offer their care giving services for many hours per week, with a median of 70 hours per week, ranging from 14 to 112. The median number of the caregivers’ diagnoses recorded from health record book was 2 with a range from 0 to 8. Using the ZBI, we found that 11.8% of the caregivers experience “no to low” burden, 39.2% “mild to moderate”, 39.2% “moderate to severe” and 9.8%“severe” burden. The mean average score of the responses to ZBI was 39.69 (SD: ± 16.29). Caregivers experiencing severe burden tend to take care of the elderly for more hours than those without severe burden, whilst the more hours devoted to care-giving the higher the ZBI score is (Spearman’s correlation coefficient: 0.336, p<0.016), but it appears that they don’t make greater use of health services. Duration of care-giving also does not appear related to burden of care. 84.3% of caregivers gave a score which was above the cut-off point 4/5 of the GHQ-28. Caregivers with a GHQ score above the cut-off point experience a more severe burden of care (Spearman’s correlation coefficient: 0.561, p=0.001) and also have rate their health in a lower level ( p=0.006).Conclusions: Gender, age, relation with elderly, number of diagnoses, activities of daily living and the duration of care-giving don’t seem to have any statistically significant relation with the burden of care. On the contrary, hours of care-giving per week, the place where living caregiver and the elderly and GHQ scoring are positively associated with increase of burden and with lower levels of self rated health.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φροντιστής
Φροντίδα στο σπίτι
Νοσηρότητα
Zarit Burdern Interview
Επιβάρυνση
Homecare
Caregiver
Ανάγκες υγείας
General Health Questionnaire
Burden
Ηλικιωμένοι
Elderly

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.