Ειδικές ανακριτικές πράξεις

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Special investigative actions
Ειδικές ανακριτικές πράξεις

Τσάμης, Βασίλειος Αντωνίου

Accusation revision-article 6 of European Convention on Human Rights.Juridicial evaluation of conclusion of expertise graphological.The property when is faced guestion of lifting confiscated object is judged at international admission of rule lex rei sitae. The judge applies the alien right if he knows it selfly appointed. Lifting of banking secrecy- illegal subsidy of athletic association. . Application of defendant for possession narcotics for realization of expertise in the confiscated gauntly. When is submitted ineffectively.
Μεταβολή κατηγορίας -άρθρο 6 της Ευρωπαικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.Δικαστική αξιολόγηση συμπεράσματος γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης.Η κυριότητα , όταν αντιμετωπίζεται ζήτημα άρσης κατασχεθέντος πράγματος, κρίνεται σύμφωνα με τον διεθνούς παραδοχής κανόνα της lex rei sitae. Ο δικαστής εφαρμόζει το αλλοδαπό δίκαιο αυτεπάγγελτα εάν το γνωρίζει. Αρση τραπεζικού απορρήτου και παράνομη επιχορήγηση αθλητικού σωματείου.Αίτηση κατηγορούμενου για κατοχή ναρκωτικών για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στην κατασχεθείσα ποσότητα. . Πότε υποβάλλεται αλυσιτελώς.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Banking secrecy
Αρση κατάσχεσης
Accusation revision property
Τραπεζικό απόρρητο
Πραγματογνωμοσύνη σε κατασχεθείσα ναρκωτική ουσία
Expertise

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)