Η συμβολή των δικτύων των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην κατάρτιση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου με βάση την περιβαλλοντική πολιτική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The com;uters network contribution to the forming and running of the National Cadcastre that is related to the environmental policy
Η συμβολή των δικτύων των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην κατάρτιση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου με βάση την περιβαλλοντική πολιτική

Καραρίζου, Ευμορφίλη-Λήδα Πλούταρχου

In this day and age of modern technology and information systems the computersconstitute the driving force in the transition from an industrial to an information processingsociety.It is evident that information processing systems are essential to a country’s developmentin different sectors, such as the National Cadastre which is related to the environmentalpolicy.This postgraduate research aims to study how the computer network has contributedto the forming and running of the National Cadastre that is related to the environmentalpolicy.In chapter II, the databases are described as a computerized system of recording information.Moreover, the fundamental principles of databases and its components are alsodescribed.In chapter III, the computer networks are described including not only their benefitsbut also the topology and classification of data and their uses.In chapter IV, the National Cadastre and its systems are described as well as itsfundamental principles and its historical evolution.In chapter V, human’s interference and the consequences on the environment aredescribed. Moreover, the measures are described of how this issue is faced as well as thefunctional importance of the National Cadastre for the environmental policy and its relevantlegislation.In chapter VI, the material and the research methods are presented. It also includesa detailed description of the National Cadastre computerized infrastructure and the relevanttable which shows the development of the ongoing incoming transactions in the three (3)areas of research.In chapter VII, the results following the processing of the data from the three(A,B,Γ) areas of research are presented. A. The development of the number of incomingtransactions per year in selected areas. B. The development of the number of incomingtransactions per year in northern Greece and Γ. The development of the number of incomingtransactions all around Greece. It also presents the tendency of the linear increase inincoming transactions.In chapter VIII, the conclusions drawn from the research are presented.
Στη σημερινή εποχή των σύγχρονων τεχνολογιών τα πληροφοριακά συστήματα και οιυπολογιστές αποτελούν κινητήρια δύναμη για τη μετάβαση από τη βιομηχανική κοινωνίαστην κοινωνία των πληροφοριών.Η αναγκαιότητα των πληροφοριακών συστημάτων είναι προφανής για την ανάπτυξημιας χώρας σε όλους τους τομείς. Ένας τέτοιος σημαντικός τομέας είναι το Εθνικό Κτηματο-λόγιο με βάση την περιβαλλοντική πολιτική.Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της συμβολής των δικτύων ηλε-κτρονικών υπολογιστών στην κατάρτιση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου με βάσητην περιβαλλοντική πολιτική.Στο κεφάλαιο ΙΙ περιγράφονται οι βάσεις δεδομένων ως ένα μηχανογραφημένο σύ-στημα καταγραφής πληροφοριών. Περιγράφονται επίσης οι βασικές αρχές μιας β’ασης δεδο-μένων καθώς και τα συστατικά μέρη αυτής.Στο κεφάλαιο ΙΙΙ περιγράφονται τα δίκτυα των υπολογιστών, τα πλεονεκτήματά τους,οι τοπολογίες και η ταξινόμησή τους καθώς και η χρησιμότητά τους.Στο κεφάλαιο ΙV περιγράφονται το Εθνικό Κτηματολόγιο, τα κτηματολογικά συστή-ματα και οι βασικές αρχές καθώς και η ιστορική του εξέλιξη.Στο κεφάλαιο V περιγράφονται η ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον, οι επιπτώσειςαυτής της ανθρώπινης επέμβασης, οι κατευθύνσεις αντιμετώπισης και παρακολούθησης τωνεπιπτώσεων, η χρησιμότητα της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου για την περιβαλλο-ντική πολιτική καθώς και τη σχετική νομοθεσία.Στο κεφάλαιο VI περιγράφονται τα υλικά και η μέθοδος εργασίας. Δίνεται η αναλυτι-κή περιγραφή της μηχανογραφικής υποδομής του Εθνικού Κτηματολογίου καθώς και ο σχε-τικός πίνακας με την εξέλιξη του αριθμού των εισερχόμενων πράξεων (διαχρονικές μεταβο-λές) στις τρεις (3) περιοχές έρευνας.Στο κεφάλαιο VII παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ύστερα από την επεξεργασία τωνστοιχείων από τις τρεις (Α, Β και Γ) περιοχές έρευνας. Α. Εξέλιξη του αριθμού των εισερχό-μενων πράξεων κατά έτος σε επιλεγμένες περιοχές Β. Η εξέλιξη του αριθμού των εισερχόμε-νων πράξεων κατά έτη στη Β. Ελλάδα και Γ. Η εξέλιξη του αριθμού των εισερχόμενων πρά-ξεων σε όλη την Ελλάδα. Παρουσιάζεται επίσης η γραμμική τάση αύξησης του αριθμού τωνεισερχόμενων πράξεων.Στο κεφάλαιο VIII δίδονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Βάσεις δεδομένων
Cadastre
Κτηματολόγιο
Computer network
Δίκτυα Η/Υ
Cadastre's running
Περιβάλλον
Λειτουργία κτηματολογίου
Environment
Cadastre's forming
Κατάρτιση κτηματολογίου
Data base

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.