Συμβολή στη μελέτη των χαρακτηριστικών της μηχανικής συμπεριφοράς εφεδράνων σεισμικής μόνωσης και διερεύνηση της επιρροής τους στην απόκριση σεισμικά μονωμένων κατασκευών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
A contribution on the research of the mechanical characteristics of base seismic isolation devices and an evaluation of their on the response of seismic isolated structures
Συμβολή στη μελέτη των χαρακτηριστικών της μηχανικής συμπεριφοράς εφεδράνων σεισμικής μόνωσης και διερεύνηση της επιρροής τους στην απόκριση σεισμικά μονωμένων κατασκευών

Γραβαλάς, Φώτιος Τ.

The purpose of the first part of the present thesis attempts at studding experimentally the phenomenon of static and sliding friction between surfaces built by several artificial materials. The realistic approach of the friction coefficient has been based on the elaboration of the results of the experiments. In order to complete this part of the research a parametric investigation of the base isolation system, are based on the results and conclusions obtained experimentally. A seismic dynamic nonlinear analysis process is suggested for the determination of the building's response by taking into account the uncertainties about the friction coefficient values. At the second part of the thesis, all the data associated with the characteristics and the properties of rubber bearing have been gathered. These data are also based on experiments and detailed fabrication drawings. Based on the experimental results, a prototype micromodel of solid finite elements is suggested, and an accurate representation of the response of the Lead Rubber Bearing is obtained by working out a dynamic thermo mechanical analysis(TMC). In order to complete the research, the response of a seismic isolated, with Lead Rubber Bearing, building is studied by using an analysis process related to the provisions of the current regulations in conjuctions with the experimental results obtained by the dynamic thermo mechanical analysis of the micromodel
Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής μελετήθηκε πειραματικά το φαινόμενο της τριβής-ολίσθησης μεταξύ των διεπιφανειών ολισθαίντων εφεδράνων κατασκευασμένων από διάφορα επιλεγμένα τεχνητά υλικά (πολυμερή). Η επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του πειράματος έδωσαν μία ρεαλιστική εκτίμηση των τιμών του συντελεστή τριβής. Για την πληρότητα της έρευνας μελετήθηκε η απόκριση ενός σεισμικά μονωμένου στη βάση κτιρίου, με εφέδρανα ολίσθησης με χαρακτηριστικά που ελήφθησαν από την πειραματική μελέτη. Με στόχο την εξασφάλιση από την ασάφεια σχετικά με τον συντελεστή τριβής, προτείνεται μία σειρά αναλύσεων που οδηγεί στον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών και μεγεθών μετακίνησης. Στα πλαίσια της διατριβής συγκεντρώθηκαν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες ελαστομεταλλικών εφεδράνων καθώς και έγκυρα πειραματικά αποτελέσματα. Με βάση τα στοιχεία αυτά προτείνεται ένα πρωτότυπο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων στο οποίο επιτυγχάνεται η ακριβής αναπαράσταση της συμπεριφοράς ελαστομεταλλικών εφεδράνων με πυρήνα μολύβδου σε εναλλασσόμενη φόρτιση με την εκτέλεση θερμομηχανικής ανάλυσης. Για την πληρότητα της έρευνας μελετήθηκε η απόκριση ενός σεισμικά μονωμένου κτιρίου με ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου και προτείνεται μία διαδικασία υπολογισμού που βασίζεται στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και στα αποτελέσματα της προηγηθείσας έρευνας με το μικρομοντέλο πεπερασμένων στοιχείων

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Εφέδρανα ολίσθησης
Base isolation
Dynamic thermo mechanical analysis
Sliding bearings
Earthquake engineering
Αντισεισμικός σχεδιασμός
Σεισμική μόνωση βάσης
Αντισεισμική μηχανική
Earthquake resistant design
Δυναμική θερμομηχανική ανάλυση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.