Ανοσοβιολογικές παράμετροι κατά την πειραματική ισχαιμία-επαναιμάτωση και υπερχοληστερολαιμία: επίδραση των NSAID

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Immunobiological parameters during experimental ischaemia/reperfusion and hypercholesterolaemia: effect of NSAID
Ανοσοβιολογικές παράμετροι κατά την πειραματική ισχαιμία-επαναιμάτωση και υπερχοληστερολαιμία: επίδραση των NSAID

Περούλης, Νικόλαος Ι.

Aim of this research is the correlation of Non Steroidol Antiiflammatory Drugs with the prevention of consequences of ischaemia. In rats, treated or not with a derivative of diclofenac after 45 minutes of ischaemia, we investigated the levels of the enzymes COX_1 and -2, Cytokines IC-1b, -4, -6, -10, -18, TNF-a, INF-γ and caspase-3 in rat brain slices immunohistochemically and in brain homogenates colorimetrically. Results showed statistically significant differences in the level of all investigated factors between ischaemic and normal rat brains. Significant lower amounts of IL-6, -18, IFN-8, TNF-a and caspase-3 were also erased in the brains of the treated rats compared to those not treated 3 days after ischaemia, while the levels of IL-10 models increased
Σκοπός της έρευνας είναι η συσχέτιση των μη στεροειδών αντοφλεγμονωδών φαρμάκων με την ελάττωση των συνεπειών της ισχαιμίας. Σε αρουραίους, με ή χωρίς αγωγή με αντιφλεγμονώδες φάρμακι(παράγωγο της δικλοφαινάκης), που υπέστησαν ισχαιμικό πλήγμα, ανιχνεύθηκαν τα επίπεδα των ενζύμων COX-1 και COX-2, των κιτοκινών IL-iβ, -4, -6, -10, -18, TNF-9, IFN-8, καθώς και της ενεργού μορφής της κασπεάσης-3, τόσο σε τομές εγκεφάλου με ανοσοανίχνευση όσο και φωτομετρικά σε εκχυλίσματα εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα όλων των μετρούμενων παραμέτρων στους εγκεφάλους των ισχαιμικών αρουραίων σε σχέση με αυτούς των φυσιολογικών πειρανατόζωων. Επίσης, σημαντικά ποσοστά μείωσης των IL-6,-18, του TNF-a, της ΙΦΝ-γ και της κασπεάσης-3 με ταυτόχρονη άνοδο των επιπέδων της IL-10 εμφανίζονται στους αρουραίους που υπέστησαν αγωγή με το φάρμακο σε σχεση με αυτούς χωρίς αγωγή, στις 3 ημέρες μετά την επαγωγή της ισχαιμίας

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Brain
Κασπεάση
Cytokines
Caspase
Δικλοφενάκη
Diclofenac
Nonsteroidal anti-inflammatory agents
Ischemia
Ισχαιμία
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
Κυτοκίνες
Alzheimer's disease
Νόσος Alzheimer
Εγκέφαλος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.