Οι τούρκοι μετανάστες και πολιτικοί πρόσφυγες στην Ευρώπη. Παράγοντας προσέγγισης ή απομάκρυνσης της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το παράδειγμα της Γερμανίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Turkish immigrants and political refugees in Europe. A factor distancing or bringing near Turkey and the European Union. The example of Germany
Οι τούρκοι μετανάστες και πολιτικοί πρόσφυγες στην Ευρώπη. Παράγοντας προσέγγισης ή απομάκρυνσης της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το παράδειγμα της Γερμανίας

Μπέλλος, Κωνσταντίνος Ευαγγέλου

The present paper, examining the social, economic, and political status of the turkish immigrants and political refugees living in Germany, as well as the ties they retain witht heir country of origin, studies in which ways the can positively or negatively influence Germany's and consequently EU\s relations with Turkey, acting either as a political pressure group or in the context of the everyday coexistence between themuslim turk and their german fellow citizens
Η παρούσα εργασία, εξετάζοντας την κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση των τούρκων μεταναστών και πολιτικών προσφύγων που διαμένουν στη Γερμανία, αλλά και τους δεσμούς που αυτοί διατηρούν με τη χώρα καταγωγής τους, μελετά το κατά πόσο μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις σχέσεις Γερμανίας, και κατ΄ επέκταση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με την Τουρκία είτε δρώντας ως ομάδα πολιτικής πίεσης είτε στα πλαίσια της καθημερινής συνύπαρξης των μουσουλμάνων Τούρκων με τους Γερμανούς συμπολίτες τους

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γερμανία
Διασπορά
Political participation
Μετανάστες
Πολιτική συμμετοχή
Diaspora
Τούρκοι
Immigrants
Germany
Turks

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)