Urban tolls and systems of Urban Mass Transport Controversies or Additionality

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Αστικά διόδια και συστήματα αστικών μαζικών μεταφορών: αντιθέσεις ή συμπληρωματικότητα
Urban tolls and systems of Urban Mass Transport Controversies or Additionality

Σίσκου, Αικατερίνη-Μαρία Αθανασίου

The phenomenon of congestion and its negative consequences in mobility, in the environment, but also in the life of residents of urban centres, as well as the lack of the necessary resources for the financing of road infrastructure and urban mass transports, led in the search of new pioneering solutions, for the confrontation of the above mentioned problems.New measures have been put into practice, such as the imposition of urban tolls in the city centres, but also completed policies of preferential treatment and upgrade of other ways of locomotion, such as the urban mass transports and the soft forms of mobility (bicycles, pedestrian locomotions).In order to be understood the meaning and goals of urban tolls, it is analyzed the theoretical background, in which the imposition of urban tolls is based, the principles that should be satisfied, as well as the restrictions that exist at the application of such metres in practice. Through the analytic and in detail presentation of examples of urban tolls from the world community, it is attempted to be given a picture of the conditions that are required for the imposition of road pricing, and of the consequences of urban tolls in the circulation, the environment, and more generally in the socio-economic life of regions, where they are applied. Finally, are analyzed problems that were presented in practice and that concern so much technical subjects, what political subjects, as the reactions of citizens and that of political parties. Next, it is examined the policy of promotion of systems of urban mass transports as alternative or additional solution to that of urban tolls. Thus, are analyzed metres which can contribute to the improvement of the operation and of the level of services, offered by the urban mass transports and at extension to the improvement of their attractiveness as a way of transport. In these metres are classified, the regulations of road infrastructure in favour of urban mass transports, the preferential treatment of vehicles of public transport, the guarantee of interoperability between the different subsystems of urban mass transports etc.. At the same time, certain additional metres (except the imposition of urban tolls) are presented, like the charging of property and use of car, and the management of parking, which aim at the discouragement of car use and at the deviation of car users to other ways of locomotion.Finally, it is presented the Drawing of Locomotions of Paris, that constitutes a complete policy aiming at so much the aid and upgrade of urban mass transports, what the management of circulation and parking with accent in the redeployment of urban space to profit the first. By the description of the Drawing and its results, it is proved that the urban mass transports can constitute an alternative solution to the urban tolls, with the same and better results in the confrontation of congestion and atmospheric pollution and moreover enjoying the widest acceptance of citizens.Deductively, it is realised the comparison between the two policies that is to say between the urban tolls and the urban mass transports so that are shown the fields of additionality and the degree of interdependence that characterizes them and from which also depends to a large extent their effectiveness on the achievement of objectives. Besides, they are also examined the controversies between the urban tolls and the urban mass transports, which are located mainly in the principles in which they are based and in their character. In conclusion, the main message that arises from the above analysis is that urban tolls in no case can they constitute an individual action, but they should always be a part of a wider and completed policy of transports, with evident objectives the improvement of mobility, via the reduction of car use and the simultaneous promotion of urban mass transport.
Το φαινόμενο της κυκλοφοριακής συμφόρησης και οι αρνητικές επιπτώσεις του στην κινητικότητα, στο περιβάλλον, αλλά και στην ζωή των κατοίκων των αστικών κέντρων, καθώς και η έλλειψη των αναγκαίων πόρων για την χρηματοδότηση έργων οδικής υποδομής και δράσεων για την ενίσχυση των αστικών μαζικών μεταφορών, οδήγησε τους συγκοινωνιολόγους στην αναζήτηση νέων πρωτοποριακών λύσεων, για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάζονται τέτοιες λύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την επιβολή προγραμμάτων αστικών διοδίων στα κέντρα των πόλεων, αλλά και ολοκληρωμένες πολιτικές προνομιακής μεταχείρισης και αναβάθμισης άλλων τρόπων μετακίνησης, όπως οι αστικές μαζικές μεταφορές και οι ήπιες μορφές κινητικότητας (ποδήλατα, πεζή μετακινήσεις).Αρχικά, αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται η επιβολή αστικών διοδίων, οι αρχές που πρέπει να ικανοποιούνται, καθώς και οι περιορισμοί που υπάρχουν κατά την εφαρμογή του μέτρου στην πράξη. Μέσα από την αναλυτική και λεπτομερή παρουσίαση παραδειγμάτων αστικών διοδίων από την παγκόσμια κοινότητα, επιχειρείται να δοθεί μια εικόνα για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιβολή οδικής τιμολόγησης, τις επιπτώσεις που προκαλούν τα αστικά διόδια στην κυκλοφορία, το περιβάλλον, και γενικότερα στην κοινωνικοοικονομική ζωή των περιοχών, όπου εφαρμόζονται. Τέλος, αναλύονται προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την εφαρμογή τους και που αφορούν τόσο τεχνικά θέματα, όσο και πολιτικά θέματα, όπως οι αντιδράσεις πολιτών και πολιτικών κομμάτων. Ακολούθως, εξετάζεται η πολιτική προώθησης των συστημάτων αστικών μαζικών μεταφορών ως εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση ως προς τα αστικά διόδια. Έτσι, αναλύονται μέτρα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της λειτουργίας και του επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρονται από τις αστικές μαζικές μεταφορές και κατ’ επέκταση και στην βελτίωση της ελκυστικότητάς τους ως τρόπος μεταφοράς. Στα μέτρα αυτά κατατάσσονται, οι διευθετήσεις της οδικής υποδομής προς όφελος των Α.Μ.Μ., η προνομιακή μεταχείριση των οχημάτων των δημόσιων συγκοινωνιών σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία, η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφορετικών υποσυστημάτων αστικών μαζικών μεταφορών κ.α. Παράλληλα, παρουσιάζονται κάποια συμπληρωματικά μέτρα (εκτός της επιβολής αστικών διοδίων), όπως η χρέωση της ιδιοκτησίας και χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου, και η διαχείριση της στάθμευσης, τα οποία αποσκοπούν στην αποθάρρυνση της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου και στην εκτροπή των χρηστών του προς άλλους τρόπους μετακίνησης.Τέλος, παρουσιάζεται το Σχέδιο Μετακινήσεων Παρισιού, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη πολιτική με στόχο τόσο την ενίσχυση και αναβάθμιση των αστικών μαζικών μεταφορών, όσο και την διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης με έμφαση στην ανακατανομή του αστικού χώρου προς όφελος των πρώτων. Από την περιγραφή του Σχεδίου και των αποτελεσμάτων του, αποδεικνύεται έμπρακτα ότι οι Α.Μ.Μ μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση ως προς τα αστικά διόδια, με τα ίδια και καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επιπλέον απολαμβάνοντας την ευρύτατη αποδοχή των πολιτών.Συμπερασματικά, πραγματοποιείται η συγκριτική θεώρηση μεταξύ των δύο πολιτικών δηλαδή μεταξύ των αστικών διοδίων και των Α.Μ.Μ. προκειμένου να αναδειχθούν τα πεδία συμπληρωματικότητας και να τονιστεί ο βαθμός αλληλεξάρτησης που τις χαρακτηρίζει και από τον οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η αποτελεσματικότητά τους στην επίτευξη των στόχων, τους οποίους καλούνται να εκπληρώσουν. Επιπρόσθετα, εξετάζονται και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των αστικών διοδίων και των Α.Μ.Μ., οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στις αρχές στις οποίες στηρίζονται και στον χαρακτήρα που διέπει κάθε μια από αυτές.Εν κατακλείδι, το κύριο μήνυμα που απορρέει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι τα αστικά διόδια σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελούν μεμονωμένη δράση, αλλά πρέπει πάντα να αποτελούν τμήμα μιας πάγιας και ολοκληρωμένης πολιτικής μετακινήσεων, της οποίας ξεκάθαροι στόχοι θα είναι η βελτίωση της κινητικότητας, μέσω της μείωσης της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου και της ταυτόχρονης προώθησης των Α.Μ.Μ. ως ιδανικού τρόπου μετακίνησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αστικές μαζικές μεταφορές
Αντιθέσεις
Controversies
Προνομιακή μεταχείριση ΑΜΜ
Additionality
Congestion charging
Οδική τιμολόγηση
Αστικά διόδια
Urban tolls
Urban mass transports
Συμπληρωματικότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.