Το χειμαρρικό περιβάλλον (δυναμικό) του Χειμάρρου Πάμισου Θεσσαλίας. (Εστίες παραγωγής χειμαρρικών φαινομένων-Αποτελεσματικότητα εκτελεσθέντων έργων διευθέτησης)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Torrential environment (potentiality) of torrent Pamisos at Thessaly. (Foral points of torrential phenomena -Effectiveness of the constructed torrent control works)
Το χειμαρρικό περιβάλλον (δυναμικό) του Χειμάρρου Πάμισου Θεσσαλίας. (Εστίες παραγωγής χειμαρρικών φαινομένων-Αποτελεσματικότητα εκτελεσθέντων έργων διευθέτησης)

Καραπάνος, Σταύρος Χρήστου

In the present waster thesis has taken place the computation of morphological and hydrographic features for the basin of torrent Pamisos at Thessaly using Geographical Information System (GIS). Also, has been determined the manner of the besic torrential factors(anaglyph, climate, vegetation, geologic underlay). Core of the thesis constituted the localization of constructed torrent control works at the basin of Pamisos. Finally, based on the results of the previous stages it has been attempted to estimate the effectiveness of the constructed torrent control works
Στην παρούσα εργασία έλαβε χώρα ο υπολογισμός των μορφομετρικών και υδρογραφικών χαρακτηριστικών της λεκάνης απορροής του Πάμισου Θεσσαλίας με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ). Ακόμα, προσδιόρισε ο τρόπος δράσης των βασικών χειμαρρικών παραγόντων(ανάγλυφη όψη, κλίμα, βλάστηση, γεωλογικό υπόθεμα). Επιπλέον, βασικό κομμάτι της εργασίας αποτέλεσς ο εντοπισμός εκτελεσθέντων υδρονομικών έργων της λεκάνης απορροής του Πάμισου. Τέλος, στηριζόμενοι στα αποτελέσματα των παραπάνω σταδίων, έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των εκτελεσθέντων έργων διευθέτησης

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (ΓΣΠ)
Χειμαρρικό περιβάλλον
Torrent Pamisos
Geographical Information System
(Gis)
Υδρονομικά έργα
Torrential environemnt
Torrent control works
Χείμαρρος Πάμισος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)