Η επίδραση των προεγχειρητικών αναπνευστικών ασκήσεων στην αναπνευστική λειτουργία, μετεγχειρητική πορεία και νοσηλεία ασθενών που υποβάλλονται σε εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
The effect of pre-operative respiratory exercises on respiratory function, postoperative status and hospital treatment of patients undergoing coronary artery bypass graft surgery
Η επίδραση των προεγχειρητικών αναπνευστικών ασκήσεων στην αναπνευστική λειτουργία, μετεγχειρητική πορεία και νοσηλεία ασθενών που υποβάλλονται σε εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης

Τσαλογλίδου, Αρετή Γ.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (coronary artery bypass graft surgery - CABG), τη γνωστή ως bypass, αντιμετωπίζουν συχνά επιπλοκές από το αναπνευστικό σύστημα με συνέπεια την επιβάρυνση της μετεγχειρητικής τους κατάστασης. Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει την επίδραση των προεγχειρητικών αναπνευστικών ασκήσεων στη μετεγχειρητική λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος ασθενών που υποβάλλονται στην εγχείρηση αυτή και να εκτιμήσει τη μετεγχειρητική τους πορεία. Πενήντα ένας ασθενείς, ηλικίας 46-79 ετών, οι οποίοι επρόκειτο να υποβληθούν σε εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης στην Α΄ Κλινική Θώρακος Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα αποτελούμενη από 26 ασθενείς ακολούθησε πρόγραμμα αναπνευστικής γυμναστικής προεγχειρητικά, από την πρώτη ημέρα εισαγωγής στο νοσοκομείο έως την προηγούμενη της εγχείρησης ημέρα, ενώ η άλλη ομάδα αποτελούμενη από 25 ασθενείς δεν ασκήθηκε και αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε αναπνευστικές ασκήσεις (10 ασκήσεις εισπνοής και 10 εκπνοής κάθε φορά) με το αναπνευστικό ασκησιόμετρο Triflo II, οι οποίες επαναλαμβάνονταν δέκα φορές την ημέρα. Οι ασκήσεις γινόταν καθημερινά από την πρώτη ημέρα εισαγωγής των ασθενών στο νοσοκομείο έως την προηγούμενη της εγχείρησης ημέρα (4-11 ημέρες). Όλοι οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν σε σπιρομέτρηση για την εκτίμηση των αναπνευστικών παραμέτρων FEV1, FVC, FEF 25-75 και της εισπνευστικής και εκπνευστικής πίεσης στόματος (PImax και PEmax). Οι μετρήσεις γίνονταν την πρώτη ημέρα εισαγωγής στο νοσοκομείο, την προηγούμενη της εγχείρησης ημέρα, την επόμενη της εξόδου από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και την ημέρα εξόδου από το νοσοκομείο. Επίσης γινόταν ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος (PaO2, PaCO2) κατά την παραμονή των ασθενών στη ΜΕΘ. Τέλος, καταγράφηκαν οι ώρες μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής και οι ημέρες παραμονής στη ΜΕΘ. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση για τις παραμέτρους FEV1 και FVC, και οριακά στατιστικά σημαντική για την FEF25-75 στους ασθενείς που ασκήθηκαν. Όσον αφορά τις παραμέτρους PΙmax και PΕmax, οι οποίες δείχνουν τη δύναμη των αναπνευστικών μυών, στατιστικά σημαντική βελτίωση εμφάνισε μόνο η PΕmax. Από την ανάλυση των αερίων του αρτηριακού αίματος προέκυψε σημαντική αύξηση στις τιμές της PaO2, χωρίς μεταβολή των τιμών της PaCO2. Τέλος διαπιστώθηκε σημαντική ελάττωση στις ώρες της μηχανικής υποστήριξης και στις ημέρες παραμονής στη ΜΕΘ για την ομάδα που ασκήθηκε. Συμπερασματικά, η εφαρμογή των αναπνευστικών ασκήσεων πριν από τις εγχειρήσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης φαίνεται ότι βελτιώνει την αναπνευστική λειτουργία και έχει θετική επίδραση στην μετεγχειρητική πορεία των ασθενών
Patients who undergo coronary artery bypass graft surgery (CABG), known as bypass, often have complications in the respiratory system resulting in aggravation of their postoperative status. The aim of the research was to study the effect of pre-operative respiratory exercise on postoperative respiratory function in patients undergoing this procedure and evaluate the postoperative course of such patients. Fifty-one patients, aged 46-79, who were about to undergo CABG in the 1st Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery of "AHEPA" Hospital were randomly divided into two groups. One group, consisting of 26 patients, attended a preoperative respiratory exercise training program starting from the first day of admission in the hospital until one day prior to the operation, while the other group consisting of 25 patients did not exercise at all; the latter was the control group. The program included respiratory exercises (10 inspiratory and 10 expiratory exercises each time), which were repeated ten times a day, using the Triflo II Respiratory Exerciser. The exercises were performed daily from the first day of admission in the hospital until one day prior to the operation (4-11 days). All participants underwent spirometry tests for the evaluation of the respiratory parameters FEV1, FVC, FEF 25-75 and the inspiratory and expiratory mouth pressures (PImax and PEmax). The measurements were performed the first day of admission, the day before the operation, the day after discharge from the Intensive Care Unit (ICU) and the day of discharge from the hospital. Furthermore, arterial blood gas (PaO2, PaCO2) analysis was performed during the stay of the patients in ICU. Finally, the hours of patients' mechanical ventilatory support and hospitalization in ICU were recorded. According to the results, a significant improvement was observed in FEV1 and FVC parameters, and marginally statistically significant improvement for FEF25-75 in patients who exercised. Regarding PΙmax and PΕmax parameters that prove the respiratory muscles strength, only PΕmax demonstrated a statistically significant improvement. The arterial blood gas analysis revealed significant rise in PaO2 without any change in PaCO2 values. Finally, the hours of mechanical support and the days of hospitalization in ICU were reduced significantly in the group that performed the exercises. In conclusion, the implementation of respiratory exercises prior to CABG seems to improve the respiratory function and have positive effect on the postoperative course of the patients

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Μετεγχειρητική πορεία
Breathing exercises, Therapeutic use
Exercise therapy
Αναπνευστικές ασκήσεις, Θεραπευτική χρήση
Εγχείρηση bypass
Respiratory exercises
Θεραπεία με άσκηση
Coronary artery bypass Graft surgeries

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)