Συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας: Εξέλιξη, αξιολόγηση, εφαρμογές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Traffic signal control systems: Evolution, evaluation, applications
Συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας: Εξέλιξη, αξιολόγηση, εφαρμογές

Θωμίδου, Μαρία Χρήστου

The problem of traffic congestion is being continuously discussed for several years now, whilst special scientists and agencies worldwide seek for a proper solution, which will maximize the efficiency of existing road infrastructure, optimize the progressive channelization of traffic and permit general traffic management, without offending the right and of course, the need of people to own and use cars.The scientific field of Traffic Signal Control (TSC), which is the objective of this thesis, was developed perforce in the oldest cities of the West, who were the first to affront congestion in their road networks. However, it concerns today by necessity, the majority of urban areas globally, where the proliferation of cars and movements, it’s increasing externalities and the lack of available soil for building new infrastructures, force for obtaining drastic measures.In the chapters to follow, the theoretical background of Traffic Signal Control is at first deployed (definitions, operation principals and modes of differentiation). Consecutively, the three generations of the TSC’s evolution are described, over the quotation of representative systems of each one of them. A reference is also deployed to a rising fourth generation of TSC, which incorporates attributes of other scientific fields (e.g. Artificial Intelligence), in order to manage traffic in the most efficient way.Finally, by lining up the results of various TSC applications around the world, this thesis attempts a comparative evaluation of their efficiency, their flexibility in responding to changing traffic conditions and eventually, the benefits’ estimation of implementing such costly installations.
Το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι υπό διαρκή συζήτηση εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ ειδικοί επιστήμονες και αρμόδιοι φορείς παγκοσμίως, αναζητούν μια πρόσφορη λύση, που θα μεγιστοποιεί την κυκλοφοριακή ικανότητα της υφιστάμενης οδικής υποδομής, θα βελτιστοποιεί την διοχετευτική ρύθμιση της κυκλοφορίας και θα επιτρέπει τη γενικότερη διαχείρισή της, χωρίς να προσβάλει το δικαίωμα και φυσικά την ανάγκη των ανθρώπων για κατοχή και χρήση αυτοκινήτων.Το επιστημονικό πεδίο του Σηματοδοτούμενου Ελέγχου της Κυκλοφορίας, που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, αναπτύχθηκε κατ΄ ανάγκη στις γηραιότερες πόλεις του Δυτικού κόσμου, που πρώτες αντιμετώπισαν φαινόμενα κορεσμού στα οδικά τους δίκτυα. Απασχολεί όμως σήμερα την πλειονότητα των αστικών κέντρων, όπου ο αυξανόμενος αριθμός αυτοκινήτων και μετακινήσεων, το εξωτερικό τους κόστος και η ελαχιστοποίηση της διαθέσιμης γης για νέες υποδομές, επιτάσσουν την λήψη δραστικών μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας.Στα κεφάλαια που ακολουθούν, αρχικά αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο των Συστημάτων Ελέγχου Κυκλοφορίας (ορισμοί, αρχές λειτουργίας και μορφές διάκρισης). Στη συνέχεια, περιγράφονται οι τρεις διαδοχικές γενιές που ακολούθησε η εξέλιξή τους μέχρι σήμερα, με την παράθεση αντιπροσωπευτικών συστημάτων κάθε γενιάς. Αναφορά γίνεται και στην επερχόμενη τέταρτη γενιά προηγμένων Συστημάτων Ελέγχου που ενσωματώνουν ιδιότητες άλλων επιστημονικών πεδίων (π.χ. Τεχνητή Νοημοσύνη) προκειμένου να διαχειριστούν την κυκλοφορία αποδοτικότερα.Τέλος, μέσα από τα αποτελέσματα εφαρμογών των Συστημάτων Ελέγχου Κυκλοφορίας ανά τον κόσμο, επιχειρείται η συγκριτική τους αξιολόγηση ως προς την αποτελεσματικότητα τους, την ευελιξία τους στη διαχείριση μεταβαλλόμενων κυκλοφοριακών καταστάσεων και η εκτίμηση τελικά των ωφελειών από την υλοποίηση τέτοιων πολυδάπανων εγκαταστάσεων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Comparative evaluation
Συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας
Adaptive control
Actuation coordination
Συστήματα προκαθορισμένου χρόνου
Fixed time systems
Προσαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου
Ανταποκρινόμενα συστήματα ελέγχου
Αξιολόγηση συστημάτων
Traffic signal control strategies
Benefits of traffic signal control
Επενεργούμενα, συντονισμός
Σηματοδότηση
Responsive systems

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.