Παρατηρητήρια μεταφορών-Κέντρα ελέγχο και διαχείρισης της κυκλοφορίας: σκοπιμότητα και εφαρμοσιμότητα των δομών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Transport observatones-Traffic control centers: Feasibility and applicability of structures
Παρατηρητήρια μεταφορών-Κέντρα ελέγχο και διαχείρισης της κυκλοφορίας: σκοπιμότητα και εφαρμοσιμότητα των δομών

Ευαγγελοπούλου, Βασιλική Κωνσταντίνου

E.U. has focused its concern in satisfying the needs of road users rather than in constructing new infrastructure. These needs, demand defining and implementing a strategy, that will promote urban sustainable mobility and it will include a series of actions which have as their main goal the efficiency of traffic management and the development of organized databases for an efficient and effective transport planning.Transport Observatories and Traffic Control Centers are both organized structures aimed at fulfillment of goals set by the E.U. concerning integrated transport systems. Internationally, there have been many successful implementations of these two structures, able to prove both their necessity and feasibility. Transport Observatories are useful tools in the hands of policy - makers, not only for strategic but tactical planning as well. T.C.C' s main objective is traffic management (including network traffic and incident management). Both these organizations meet upon the calculation of indicators and databases maintenance which can become the communication bridge between them.As far as urban management is concerned, no organized initiatives have taken place so far towards the implementation of an Urban Transport Observatory, which will observe Urban Transport Systems and record their broader socio-economic, environmental and territorial consequences in modern cities' growth. Such a thing is suggested through this thesis and is believed to have a major contribution to an integrated evaluation of urban transport infrastructure.
Η Ευρωπαϊκή ένωση έχει στρέψει το βλέμμα της από την κατασκευή νέων υποδομών στην ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών των οδικών δικτύων. Οι ανάγκες αυτές απαιτούν τον καθορισμό και την εφαρμογή μιας στρατηγικής που θα προάγει τη βιώσιμη κινητικότητα σε ένα αστικό πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών οι οποίες έχουν ως κύριο στόχο τη διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης και τη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη δημιουργία οργανωμένων βάσεων δεδομένων για τον καλύτερο μελλοντικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.Τα Παρατηρητήρια Μεταφορών και τα Κέντρα Ελέγχου και Διαχείρισης της Κυκλοφορίας είναι δυο οργανωμένες δομές που σκοπό έχουν να εργαστούν προς την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. για τα συστήματα μεταφορών. Πολλά είναι μέχρι σήμερα τα επιτυχημένα παραδείγματα στο διεθνή χώρο των δυο δομών, γεγονός που καταδεικνύει την σκοπιμότητα και εφαρμοσιμότητα τους. Τα πρώτα αφορούν το σχεδιασμό πολιτικών μεταφορών, τόσο σε επίπεδο στρατηγικό όσο και τακτικό. Τα δεύτερα ασχολούνται με τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και τη διαχείριση των έκτακτων συμβάντων. Και τα δύο εργαλεία έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τον υπολογισμό και εξαγωγή δεικτών και βάσεων δεδομένων στατιστικών στοιχείων, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας των δομών.Σε αστικό επίπεδο ωστόσο, δεν έχει ακόμη ληφθεί κάποια οργανωμένη πρωτοβουλία δημιουργίας ενός Αστικού Παρατηρητηρίου Μεταφορών. Προτείνεται λοιπόν η δημιουργία ενός Αστικού Παρατηρητηρίου Μεταφορών το οποίο θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τα αστικά συστήματα μεταφορών αλλά και τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές και χωροταξικές επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων και θα συμβάλλει σε μια ολοκληρωμένη αποτίμηση των μεταφορικών υποδομών σε επίπεδο αστικού κέντρου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αστικά παρατηρητήρια
ΚΕΚ
Inticators
Planning
Management
Διαχείριση
Traffic control centers
Urban transport observatories
Σχεδιασμός
Transport observatories
Δείκτες
Παρατηρητήρια μεταφορών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)