Μελέτη φυσιολογικών και αγρονομικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την αξιοποίηση αζώτου και φωσφόρου στο κριθάρι (Hordeum vulgare L.) και το σκληρό σιτάρι (Triticum turgidum L. var. durum)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Study of the physiological and agronomic characteristics which are related to the utilization of nitrogen and phosphorus on barley (Hordeum vulgare L.) and durum wheat (Triticum turgidum L. var. durum)."
Μελέτη φυσιολογικών και αγρονομικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την αξιοποίηση αζώτου και φωσφόρου στο κριθάρι (Hordeum vulgare L.) και το σκληρό σιτάρι (Triticum turgidum L. var. durum)

Δρόσου, Ειρήνη Παντελή

Α field study was conducted at the University farm of Aristotle University of Thessaloniki during the growing period 2004-2005 with the objective to determine the effect of fertilization with N and P on morphological, physiological and agronomical characteristics of durum wheat and barley was studied. The treatments that were used for barley and for durum wheat were: 1) control, 2) 60 kg N ha-1, 3) 50 kg Ρ2O5 ha-1, 4) 60 kg N ha-1 + 50 kg Ρ2O5 ha-1, 5) 120 kg N ha-1 + 100 kg Ρ2O5 ha-1. Fertilization treatments had significant effect on barley height at booting and on wheat height at maturity. Yield, yield components, grain volume weight, one thousand seed weight and protein content were not affected by fertilization treatments neither at barley nor at wheat. At anthesis there where differences at chlorophyll concentration. Fertilization affected dry matter production only in the case of barley at maturity. The remobilization of dry matter about barley was ranged from 906,8 kg/ha-1 to 1264,4 kg/ha-1 and for wheat was ranged from 1524,9 kg/ha-1 to 1815,2 kg/ha-1. Translocation efficiency for barley ranged from 21,95% to 27,43% and for wheat ranged from 36,08% to 40,61%. The contribution of remobilization was between 25,51% and 34,52% for barley was ranged from 64,85% to 78,73% for wheat. Also, fertilizer application affected nitrogen concentration of wheat vegetative parts. Barley nitrogen remobilization was ranged from 59,1 kg/ha-1 to 79,5 kg/ha-1, nitrogen translocation efficiency was ranged from 61,67% to 65,19% and nitrogen harvest index between was ranged from 0,65 to 0,69. Wheat nitrogen remobilization ranged from 56,2 kg/ha-1 to 66,8 kg/ha-1, nitrogen translocation efficiency ranged from 61,10% to 67,30% and nitrogen harvest index from 0,68 to 0,70. Fertilizer treatments affected phosphorus concentration of barley seeds at maturity, of wheat spikes at anthesis and of wheat vegetative parts. Barley remobilization was ranged from 7,1 kg/ha-1 to 8,8 kg/ha-1, phosphorus translocation efficiency was ranged from 44,72% to 50,06%, the contribution of vegetative parts to seed phosphorus from 54,09% to 67,33% and phosphorus harvest index from 0,56 to 0,61. Wheat remobilization ranged from 6,2 kg/ha-1 to 8,4 kg/ha-1, translocation efficiency of phosphorus from 47,18% to 56,04%, the contribution of vegetative parts to seed phosphorus from 55,83% to 79,66% and phosphorus harvest index from 0,62 to 0,68. 50% spikelet removal at anthesis had no significant effect on nitrogen and phosphorus concentration of plant tissues while 100% spikelet removal affected positively the concentration of these nutrients in plant tissues.
Σε πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. κατά την καλλιεργητική περίοδο 2004-2005, μελετήθηκε η επίδραση της λίπανσης σε μορφολογικά, φυσιολογικά και αγροκομικά χαρακτηριστικά του κριθαριού και του σκληρού σιταριού. Οι επεμβάσεις που εφαρμόστηκαν στο κριθάρι και στο σκληρό σιτάρι ήταν οι εξής: 1) μάρτυρας, 2) 6 μονάδες Ν, 3) 5 μονάδες Ρ2O5, 4) 6 μονάδες Ν + 5μονάδες Ρ2O5, 5) 12 μονάδες Ν + 10 μονάδες Ρ2O5. Στο κριθάρι η λίπανση διαφοροποίησε το ύψος των φυτών στο στάδιο του φουσκώματος της ταξιανθίας και στο σιτάρι στο στάδιο της ωρίμανσης. Η απόδοση και τα συστατικά της, το εκατολιτρικό βάρος, το βάρος 1000 κόκκων και η συγκέντρωση πρωτεΐνης δεν επηρεάστηκαν από τη λίπανση και στα δύο είδη. Κατά το στάδιο της άνθησης παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές στη συγκέντρωση χλωροφύλλης και στο κριθάρι και στο σιτάρι. Η παραγωγή ξηράς ουσίας διαφοροποιήθηκε μόνο στην περίπτωση του κριθαριού στο στάδιο της ωρίμανσης. Η ανακατανομή ξηράς ουσίας στο κριθάρι κυμάνθηκε από 90,68 kg/στρ. έως 126,44 kg/στρ. και στο σιτάρι από 152,49 kg/στρ. έως 181,52 kg/στρ. Η ικανότητα μετακίνησης για το κριθάρι έλαβε τιμές από 21,95% έως 27,43% και για το σιτάρι από 36,08% έως 40,61%. Η συνεισφορά ανακατανομής κυμάνθηκε μεταξύ 25,51% και 34,52% για το κριθάρι και μεταξύ 64,853% και 78,73% για το σιτάρι. Επίσης, λόγω της λίπανσης εμφανίστηκαν διαφορές στη συγκέντρωση αζώτου των βλαστικών μερών του σιταριού. Η ανακατανομή του αζώτου στο κριθάρι έλαβε τιμές από 5,91 kg/στρ. έως 7,95 kg/στρ., η ικανότητα μετακίνησης αζώτου από 61,67% έως 65,19%, η συνεισφορά ανακατανομής του αζώτου από 78,06% έως 96,03% και ο δείκτης συγκομιδής αζώτου από 0,65 έως 0,69. Η ανακατανομή του αζώτου στο σιτάρι έλαβε τιμές από 5,62 kg/στρ. έως 6,68 kg/στρ., η ικανότητα μετακίνησης του αζώτου από 61,10% έως 67,30%, η συνεισφορά ανακατανομής του από 72,58% έως 86,71% και ο δείκτης συγκομιδής του αζώτου από 0,68 έως 0,70. Η λίπανση διαφοροποίησε τη συγκέντρωση φωσφόρου στους σπόρους του κριθαριού κατά την ωρίμανση, στα στάχια του σιταριού κατά την άνθηση και στα βλαστικά του μέρη. Η ανακατανομή φωσφόρου στο κριθάρι κυμάνθηκε από 0,71 έως kg/στρ. 0,88 kg/στρ., η ικανότητα μετακίνησης φωσφόρου από 44,72% έως 50,06%, η συνεισφορά των βλαστικών μερών στην ολική ποσότητα φωσφόρου των σπόρων από 54,09% έως 67,33% και ο δείκτης συγκομιδής του φωσφόρου από 0,56 έως 0,61. Στο σιτάρι η ανακατανομή του φωσφόρου έλαβε τιμές από 0,62 kg/στρ. έως 0,84 kg/στρ., η ικανότητα μετακίνησης φωσφόρου από 47,18% έως 56,04%, συνεισφορά των βλαστικών μερών στην ολική ποσότητα φωσφόρου των σπόρων από 55,83% έως 79,66% και ο δείκτης συγκομιδής φωσφόρου από 0,62 έως 0,68. Η αφαίρεση του 50% της ταξιανθίας κατά το στάδιο της άνθησης δεν είχε ουσιαστική επίδραση στη συγκέντρωση αζώτου και φωσφόρου των φυτικών ιστών ενώ η αφαίρεση ολόκληρης της ταξιανθίας κατά το στάδιο της άνθησης είχε θετική επίδραση στη συγκέντρωση των δύο αυτών στοιχείων στους φυτικούς ιστούς.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Barley
Durum wheat
Ξηρά ουσία
Κριθάρι
Σκληρό σιτάρι
Αξιοποίηση αζώτου και φωσφόρου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)