Η Θεωρία της Εξέλιξης στην εκπαίδευση: . Επεξεργασία Διαγραφή αντιλήψεις μαθητών/τριών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου (Συγκριτική μελέτη: Καλαμαριάς Θεσ/νίκης - Σάμου) &πρωτοετών φοιτητών/τριών Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
The Theory of Evolution in Greek education:: Conceptions of senior high-school students (comparative study: Kalamaria Thessaloniki - Samos island) & first-year students of the Pedagogical Department of Primary Education of Aristotle University of Thessaloniki.
Η Θεωρία της Εξέλιξης στην εκπαίδευση: . Επεξεργασία Διαγραφή αντιλήψεις μαθητών/τριών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου (Συγκριτική μελέτη: Καλαμαριάς Θεσ/νίκης - Σάμου) &πρωτοετών φοιτητών/τριών Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ

Σαριγγέλης, Μιχαήλ Γεωργίου

Η Θεωρία της Εξέλιξης θεωρείται διεθνώς, τόσο από επιστήμονες όσο και από αναγνωρισμένους επιστημονικούς οργανισμούς και ινστιτούτα, η κεντρική θεωρία στη Βιολογία. Παρά το γεγονός αυτό σε πολλές χώρες του δυτικού κόσμου, όπως και στην Ελλάδα, αφήνεται στο περιθώριο της επίσημης εκπαίδευσης. Έτσι, οι μαθητές/τριες αφήνονται να ταλαντεύονται μεταξύ θρησκευτικών και επιστημονικών αντιλήψεων για την εμφάνιση και Εξέλιξη της ζωής. Στην παρούσα εργασία αποπειράται η διερεύνηση του τρόπου που οι ίδιοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες αξιολογούν την επαφή τους, αλλά και τη γνώση τους, σε σχέση με τη Θεωρία της Εξέλιξης στην τυπική εκπαίδευση, ο βαθμός αποδοχής της από αυτούς/ες, η επιθυμία τους για εκτενέστερη διδασκαλία αυτής, αλλά και το ερμηνευτικό σχήμα με το οποίο εναρμονίζονται οι αντιλήψεις τους, και πώς αυτά καθορίζονται βάσει του φύλου, του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και της κατεύθυνσης φοίτησης. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε έρευνα επισκόπησης με τη χρήση ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών και ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται να καταγράφουν τα εξής: α) Οι συμμετέχοντες/ουσες δε διδάσκονται τη Θεωρία της Εξέλιξης, β) αποδέχονται κάποια μορφή Εξέλιξης στους οργανισμούς, χωρίς να διατυπώνονται απόλυτες θέσεις, γ) δε φαίνεται να έχουν σχηματισμένες αντιλήψεις για τα εξελικτικά φαινόμενα κι όσοι έχουν εναρμονίζονται κυρίως με το Λαμαρκιανό ερμηνευτικό σχήμα και δ) τα παραπάνω δεν επηρεάζονται από τους παράγοντες φύλο, κατεύθυνση, κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.
The Theory of Evolution is considered internationally, both from scientists and scientific organizations and institutes, to be the central theory in Biology. Despite this fact, in many countries of the western world, as in Greece, it is left on the fringe of official education. Thus, the students are left to swing between religious and scientific perceptions of the origin and evolution of life. In the present work we tried to investigate the way that the participants evaluate their contact, but also their knowledge, concerning the Theory of Evolution in the formal education, their degree of acceptance of the evolutionary theory, their wish for more extensive teaching of Evolutionary Biology, the explanatory form with which their perceptions are harmonised and how all these are determined by gender, socio-economic environment and direction of study (biology majors & no Biology majors). Considering what mentioned above, we designed a research using multiple choice questionnaires and semi-structured interviews. The results of our research appear to be as follows: a) the participants haven't been taught the Theory of Evolution, b) they accept some form of evolution in organisms, without taking absolute stands, c) they do not seem to have shaped perceptions for the evolutionary phenomena and those that have are mainly harmonised with the Lamarckian explanatory form & d) their conceptions are not influenced by the factors: gender, direction of study, socio-economic environment.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

θεωρία της εξέλιξης
Theory of evolution
Senior students
Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
Conceptions
Greed education
Φοιτητές, φοιτήτριες παιδαγωγικού
Μαθητές, μαθήτριες
Αντιλήψεις
Trainee teachers

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)