Λιπιδαιμική εικόνα σε υπογόνιμους άνδρες που λαμβάνουν αγωγή με επιλεκτικούς ρυθμιστές των υποδοχέων των οιστρογόνων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Lipid profile of infertile men who receive treatment with selective estrogen recector modulators
Λιπιδαιμική εικόνα σε υπογόνιμους άνδρες που λαμβάνουν αγωγή με επιλεκτικούς ρυθμιστές των υποδοχέων των οιστρογόνων

Κωνσταντινίδου, Βασιλική Χρ.

The scope of this study was the evaluation of the possible effects of raloxifene, tamoxifen and toremifene on the lipid profile of men with idiopathic infertility. A total number of 300 men were involved in this study. These men were divided in three groups : 1)100 men were treated with a daily dose of 60mg of raloxifene for three months 2)100 men received 20mg/day of tamoxifen for three monts 3)100 men received 60mg/day of toremifene also for three months. Blood samples were taken prior the beginning of the treatment as well as at the end of the first, second and third month. Levels of total cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglycerides, Lp(α) and apolipoproteins A-I and B were determined. At the end of the three month period it was evident that men that received tamoxifen indicated considerable rediction of toatal, HDL. and LDL cholesterol. Raloxifen provoked considerable reduction of apolipoprotein A-I and toremifene caused considerable reduction in Lp(α) levels
Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης της ραλοφιξένης, της ταμοξιφένης και της τορεμιφένης στη λιπιδαιμική εικόνα ανδρών με ιδιοπαθή υπογονιμότητα. Μελετήθηκαν 300 άνδρες με ιδιοπαθή ολιγο-ασθενοτερατόσπερμα, οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες 1)100 άνδρες έλαβαν ραλοξιφένη, σε δόση 60mg την ημέρα για τρεις μήνες, 2)100 άνδρες έλαβαν ταμοξιφένη σε δόση 20 mg την ημέρα για τρεις μήνες, 3)100 άνδρες έλαβαν τορεμιφένη σε δόση 60mg ημερησίως για τρεις μήνες. Οι αιμοληψίες έγιναν πριν από την έναρξη της αγωγής και στο τέλος του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου μήνα. Προσδιορίστηκαν τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης, της HDL, της LDL, των τριγλυκεριδίων, των απολιποπρωτεϊνών, Α-Ι και B και της Lp(α). Στο τέλος της τρίμηνης θεραπείας διαπιστώθηκε ότι η ταμοξιφένη προκάλεσε σημαντική ελάττωση της ολικής, της HDL και της LDL χοληστερόλης. Η χορήγηση ραλοξιφένης οδήγησε σε ελάττωση της απολιποπρωτεϊνης Α-Ι, ενώ η ταμοξιφένη προκάλεσε ελάττωση της Lp(α). Συμπεραματικά, η χορήγηση ταμοξιφένης, ραλοξιφένης και τορεμιφένης σε άνδρες με ιδιοπαθή υπογονιμότητα δε προκαλεί εντυπωσιακές μεταβολές στη λιπιδαιμική τους εικόνα

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Λιπίδια, Μεταβολισμός
Drugs, Physiological effect
Υπογονιμότητα, Ανδρική
Infertility, Male
Ανδρες
Men
Lipid profile
Λιπιδαιμική εικόνα
Επιλεκτικοί ρυθμιστές των υποδοχέων των οιστρογόνων
Selective estrogen receptor modulators
Φάρμακα, Φυσιολογική επίδραση
Lipids, Metabolism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.