Υδροχημικά στοιχεία υδροφόρων στρωμάτων της περιοχής Στυλίδας του νομού Φθιώτιδας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Hydrochemical elements of aquifers in Stylida, Fthiotida prefecture
Υδροχημικά στοιχεία υδροφόρων στρωμάτων της περιοχής Στυλίδας του νομού Φθιώτιδας

Τσιρογιάννη, Μαρία Κωνσταντίνου

Στην διπλωματική ειδίκευσης μελετήθηκαν τα υδροχημικά χαρακτηριστικά στην περιχή του δήμου Στυλίδας του νομού Φθιώτιδας. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η ποιότητα των υπόγειων νερών 43 γεωτρήσεων στα Δ.Δ. του Αυλακίου, της Αγίας Μαρίνας και της Στυλίδας. Η περιοχή μελέτης ανήκει στην Υποπελαγονική ζώνη, κύριο γνώρισμα της οποίας είναι οι μεγάλες οφιολιθικές μάζες που συνοδεύουν την σχιστοκερατολιθική διάπλαση. Συναντώνται επίσης Ανωκρητιδικός ασβεστόλιθος και φλύσχης, Νεογενή ιζήματα και Τεταρτογενείς αποθέσεις. Από τις τρεις ορογενετικές περιόδους που επηρέασαν την περιοχή, η ηλικίας Νεογενούς-Τεταρτογενούς οριοθέτησε και την λεκάνη του Σπερχειού ποταμού. Υδροφόροι ορίζοντες εντοπίζονται στις Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις, στις ασβεστολιθικές μάζες και στα προνομιούχα πετρώματα του φλύσχη. Τα επίπεδα της στάθμης είναι υψηλότερα πριν την έναρξη των αρδεύσεων και η διεύθυνση του υπόγειου νερού είναι Β-ΒΑ προς Ν-ΝΔ στην περιοχή της Στυλίδας και Β-ΒΔ προς Ν-ΝΑ στην περιοχή του Αυλακίου. Ο υδροχημικός τύπος των νερών της περιοχής είναι ο ασβεστομαγνησιούχος-οξυανθρακικός. Πρόκειται για γλυκά νερά καλής έως μέτριας ποιότητας. Με βάση τους υδροχημικούς χάρτες επικινδυνότητα σε ορισμένες συγκεντρώσεις ιόντων εντοπίζονται στα ΝΑ και Δ τμήματα της περιοχής μελέτης. Ο υπολογισμός των ιοντικών λόγων φανερώνει ότι τα νερά της περιοχής εντοπίζονται στους ανθρακικής προέλευσης Νεογενείς σχηματισμούς συνεχούς τροφοδοσίας χωρίς θαλάσσια διείσδυση.
The object of this study is the analysis of the hydrochemical characteristics in Stylida, prefecture of Fthiotida and particularly the quality of underground waters of 43 drillings in the municipal department of Avlaki, Agia Marina and Stylida. The region of study belongs to the Subpelagonian zone, which is mainly characterised by the shales-cherts formation with ophiolites. Uppercretaceous transgressif limestones and flysch, Neogen sediments and Quartenary depositions are also observed. From the three orogenetic periods that influenced the region, the age of Neogen-Quartenary delimited the Basin of Sperchios River. Aquifers are located in the Neogen and Quartenary depositions, in limestones and in the privileged rocks of flysch. Water levels are higher before the beginning of irrigations. The direction of flow of underground water in the region near Stylida is N-NE to S-SW and in the region near Avlaki is N-NW to S-SE. The hydrochemical type of water is calcimagnesian oxycarbonate, and the water is fresh, from good to moderate quality. With regard to the hydrochemical maps, certain concentrations of ions are presented increased in SE and W of the studied region. The calculation of ionic ratios reveals that the waters are located in the carbonic origin Neogen formations, with continuous feeding and without marine infiltration.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Stylida
Hydrochemistry
Hydrogeology
Fthiotida
Υδροχημεία
Υδρογεωλογία
Φθιώτιδα
Στυλίδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)