Σχέση των μυοηλεκτρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών μεταξύ του κατακόρυφου άλματος (DJ) και δοκιμασίας σε τριαρθρικό ισοκινητικό μηχάνημα των κάτω άκρων»

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Relation of myoelectrical and mechanical characteristics between vertical jump (DJ) and test in treeangle isokinetic maschiene of under extremities
Σχέση των μυοηλεκτρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών μεταξύ του κατακόρυφου άλματος (DJ) και δοκιμασίας σε τριαρθρικό ισοκινητικό μηχάνημα των κάτω άκρων»

Ανδρίτσος, Ιωάννης Κωνσταντίνου

Σκοπός της εργασίας ήταν να αξιολογηθεί η σχέση των μυοηλεκτρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών μεταξύ του κατακόρυφου άλματος (DJ) και μιας ισοκινητικής δοκιμασίας (Ισοκινητικός Κύκλος Διάτασης Βράχυνσης) σε τριαρθρικό δυναμόμετρο, όπου μετέχει το σύνολο της κινηματικής αλυσίδας των κάτω άκρων (Ι-Γ-Α), με προοπτική να ελεχθεί η δυνατότητα χρήσης σκόπιμων προπονητικών επιβαρύνσεων. Το δείγμα της μέτρησης αποτέλεσαν 18 φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Σερρών (ηλικίας Μ=19,78έτη, sd=1,63, ύψους Μ=178,06cm, sd=5,99 και βάρους Μ=74,42Kg, sd=8,54) χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Η έρευνα έλαβε χώρα στο Εργαστήριο Αθλητικής Βιομηχανικής του ΤΕΦΑΑ Σερρών του ΑΠΘ. Χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία μέτρησης: α) Δυναμοδάπεδο Kistler (τύπος 9281CΑ), (συχνότητα δειγματοληψίας 1000Hz), β) Επιφανειακά ηλεκτρόδια (motion Control co.) με προενισχυτή (καταγράφηκε η ηλεκτρομυϊκή δραστηριότητα από τον ορθό μηριαίο, δικέφαλο μηριαίο και γαστροκνήμιο, συχνότητα δειγματοληψίας 1000Hz), και γ) Videocamera τύπου Panasonic AG 188 (συχνότητα δειγματοληψίας, 60f/sec). Η αξιολόγηση των κινηματικών, δυναμικών και ΗΜΓ χαρακτηριστικών έγινε με το σύστημα APAS (Ariel Performance Analysis System). Η αξιολόγηση των δεδομένων των μετρήσεων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 10.0 για windows. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του ΙΚΔΒ και του κατακόρυφου άλματος μετά από πτώση ύψους (DJ40) στα δυναμικά και ΗΜΓ χαρακτηριστικά των δυο κινήσεων (p≤.05). Πιο συγκεκριμένα η μέγιστη ίσχυς του DJ40 παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με τη μέγιστη δύναμη στα πρώτα 100msec της σύγκ. καμπύλης F/t του ΙΚΔΒ (r = 0,619, p = 0,006**), τη μέγιστη έκκεντρη δύναμη του ΙΚΔΒ (r = 0,549, p = 0,018*), τη μέγιστη σύγκεντρη δύναμη του ΙΚΔΒ (r = 0,505, p = 0,032*) και τη μέγιστη κυρτότητα της σύγκ. καμπύλης F/t του ΙΚΔΒ (r = 0,564, p = 0,015*). Ο μέσος όρος προενεργοποίησης του ορθού μηριαίου (RF) στο DJ40, παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με το μέσο όρο της έκκεντρης φάσης του ορθού μηριαίου (RF) στον ΙΚΔΒ (r = 0,492, p = 0,038*). Βάσει των αποτελεσμάτων του βαθμού συσχέτισης θα μπορούσε η δοκιμασία του ΙΚΔΒ να θεωρηθεί μια αξιόλογη δοκιμασία (test) για τη μέτρηση δυναμικών και ταχυ-δυναμικών μεταβλητών. Μια σημαντική επίσης εφαρμογή του φαίνεται να παρουσιάζετε στη διαδικασία της προπόνησης
The purpose of this work was to evaluated the relation of myoelectrical and mechanical characteristics betwenn the vertical plyometric jump (DJ) and the isokinetic test (Isokinetic Stretch Shortening Cycle) in treeangle dynamometer, where participates the total of kinematic chain of under extremities (H-K-A), at the prospect to control the possibility of use of deliberate training loads. The sample of measurement constituted 18 students of Department of Physical Education & Sport Sciences (TEFAA, Serres), (age M=19,78years, sd=1,63, height M=178,06cm, sd=5,99 and weight M=74,42Kg, sd=8,54) without problems of wounds. The research took place in the Laboratory of Sport Biomechanics of TEFAA Serres of AUTh. The following methodology of measurement was used: a) Forceplate Kistler (type 9281CA), (frequency of sampling 1000Hz), b) Surface electrodes (motion Control co.) with preamplifier (was recorded the electromuscle activity from rectus femoris (RF), bicips femoris (BF) and gastroknemius (GAS), frequency of sampling 1000Hz), and c) Videocamera, type Panasonic AG-188 (frequency of sampling, 60f/sec). The evaluation of kinematic, dynamic and electromyographic characteristics became with the APAS system (Ariel Performance Analysis System). The evaluation of data of measurements became with the statistical program SPSS 10.0 for windows. The results showed statistically important correlations between the ISSC and the vertical jump after fall of height (DJ40) in dynamic and electromyographic characteristics of the two movements (p≤.05). More concretely the maximal power of DJ40 presented statistical important relation with the maximal force in the first 100msec of concentric kurve F/t of ISSC (r = 0,619, p = 0,006 **), the maximal eccentric force of ISSC (r = 0,549, p = 0,018*), the maximal concentric force of ISSC (r = 0,505, p = 0,032*) and the maximal convexity of concentric kurve F/t of ISSC (r = 0,564, p = 0,015*). The mean of preactivation of rectus femoris (RF) in the DJ40, presented statistical important relation with the mean of eccentric phase of rectus femoris (RF) in the ISSC (r = 0,492, p = 0,038*). In order the results of degree of correlation could the test of ISSC be considered a appreciable test for the measurement dynamic and power variables. Another one important application could appear to present in the process of training.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Maximal force
Εκκεντρη και σύγκεντρη συστολή
Eccentric and concentric contraction
Isokinetic
Μυοηλεκτρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά
Ισοκίνηση
Μέγιστη δύναμη
Αλματα με πτώση από ύψος (DJ)
Myoelectrical and mechanical characteristics
Plyometric jumping

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)