Σχεδιασμός και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Design and operation of drinking water treatment plants
Σχεδιασμός και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού

Στρατηγάκη, Βασιλική Κωνσταντίνου

Η παρούσα διπλωματική εργασία απαρτίζεται από δεκατρία κεφάλαια, στα οποία γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί ο ρόλος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού και η σημασία της διασφάλισης της ποιότητας του νερού, στην υλοποίηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.Η εργασία ξεκινά με ένα εισαγωγικό κεφάλαιο, στο οποίο περιλαμβάνονται γενικέςπληροφορίες για την κατάσταση των υδάτινων πόρων, τις ιδιότητες του νερού και ταπροβλήματα που αντιμετωπίζονται λόγω υποβάθμισης της ποιότητάς του. Στο δεύτεροκεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στα απαραίτητα στοιχεία εκτίμησης της δυναμικότητας τωνμονάδων επεξεργασίας νερού και στην ισχύουσα Διεθνή, Ευρωπαϊκή και ΕλληνικήΝομοθεσία, με βάση την οποία καθορίζονται οι όροι σχετικά με την ποιότητα του νερούανθρώπινης κατανάλωσης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημερινές τάσεις για τοσχεδιασμό και τη λειτουργία των διεργασιών επεξεργασίας επιφανειακών και υπόγειωνυδάτων, ενώ περιλαμβάνει αναφορές σε συνήθη συστήματα επεξεργασίας και σταχαρακτηριστικά σχεδιασμού υδροληψιών. Σε αυτό το κεφάλαιο, επίσης, γίνεται αναφορά στιςμονάδες αφαλάτωσης της Λάρνακας και της Δεκέλειας στην Κύπρο.Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο, από το οποίο ξεκινά η περιγραφή των επιμέρουςδιεργασιών, που συνήθως πραγματοποιούνται στις μονάδες παραγωγής πόσιμου νερού. Στοκεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή των μεθόδων προ-επεξεργασίας του νερού ενώ δίδονταικαι διάφορα παραδείγματα σχετικών διατάξεων. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οιμηχανισμοί της κροκίδωσης, κατακρήμνισης, ιζηματοποίησης και θρόμβωσης και δίδονταιπαραδείγματα και χαρακτηριστικά σχεδιασμού των σχετικών διατάξεων. Ανάλογη δομή έχουντο έκτο και έβδομο κεφάλαιο, στα οποία καλύπτονται οι διεργασίες στις μονάδες καθίζησηςκαι διύλισης, αντίστοιχα, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας τους και το σχεδιασμό τους. Στοόγδοο κεφάλαιο περιγράφονται μέθοδοι απολύμανσης του νερού και γίνεται αναφορά στοσχεδιασμό τους, καθώς και σύγκριση μεταξύ των μεθόδων, ενώ το ένατο κεφάλαιοπεριλαμβάνει στοιχεία ελέγχου και παρακολούθησης του νερού στις εγκαταστάσεις και στοδίκτυο διανομής. Με αυτό το κεφάλαιο κλείνει η περιγραφή των διαφόρων διεργασιών, οιοποίες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού, ανάλογα με τηνποιότητα του ακατέργαστου νερού.Στη συνέχεια, τα κεφάλαια που ακολουθούν αναφέρονται στο διυλιστήριο πόσιμου νερούτης Θεσσαλονίκης, ως τμήμα του έργου υδροδότησης της πόλης από τον ποταμό Αλιάκμονα.Συγκεκριμένα, στο δέκατο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση ιστορικών στοιχείωνυδροδότησης της πόλης, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στο έργο τροφοδότησης τηςΘεσσαλονίκης σε νερό από τον ποταμό Αλιάκμονα και δίδονται πληροφορίες σχετικά με τηνποιότητα των υδάτων. Στο ενδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά, τα έργα που3περιλαμβάνει το διυλιστήριο πόσιμου νερού της Θεσσαλονίκης, καθώς και χαρακτηριστικάσχεδιασμού της εγκατάστασης, ενώ η λεπτομερής περιγραφή των διεργασιών παραγωγήςπόσιμου νερού του διυλιστηρίου, ακολουθεί στο δωδέκατο κεφάλαιο.Τέλος, το δέκατο τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει συμπεράσματα, παρατηρήσεις, καιεπισημάνσεις σε σχέση με προβλήματα που δημιουργούνται στο νερό, την εφαρμογή τηςνομοθεσίας στην Ελλάδα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης της ποιότητας τουπόσιμου νερού.
This thesis consists of thirteen chapters in which the role of drinking water treatment plants and the significance of water quality assurance, in achieving sustainable development, are analyzed.The first chapter is an introductory chapter which outlines general information related tothe status of water resources, water properties and the problems which arise due to waterresources’ quality degradation. In the second chapter, the necessary information is provided,in order to assess the capacity of water treatment plants and the International, European andGreek legislation in force is quoted, which defines the limitations in relation with the quality ofdrinking water. In the third chapter, contemporary trends for the design and processes ofsurface and groundwater treatment are presented, in conjunction with typical treatmentsystems and the characteristics of designing water abstraction. In this chapter thedesalination plants of Larnaca and Dekeleia in Cyprus are presented, as well.The fourth chapter that follows is the beginning of the description of processes whichusually take place in the drinking water treatment plants. A description of water pretreatmentmethods follows and examples of relevant systems are presented. In the fifthchapter, the mechanisms of flocculation, precipitation and sedimentation are analyzed whileexamples and design characteristics of relevant systems are presented. The sixth andseventh chapters have similar structure, in which the processes of sedimentation plants andrefineries are outlined. In chapter eight, the methods of water disinfection are describedincluding the basis of their design and a comparison of the available methods, while chapternine comprises information related to water monitoring in plants and distribution networks.With this chapter, the description of the various processes which are employed in thedrinking water treatment plants is completed.Chapter ten refers to Thessalonika’s drinking water refinery which is part of the project forthe city’s water supply system from the Aliakmonas River. More specifically, historical data ofcity’s water supply system is provided while information of the current water supply systemand the water quality are outlined. In chapter eleven, the structures which compriseThessalonika’s drinking water refinery and the plant design characteristics are summarised.A detailed description of the refinery’s drinking water production processes follows in chaptertwelve.Finally, the thirteenth chapter includes conclusions, observations and identifications inrelation to the problems associated with water resources, the law enforcement in Greece andthe measures which could be employed to deal with drinking water degradation.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Case studies
Drinking water
Water treatment plants
Drinking water quality monitoring
Νομοθεσία για πόσιμο νερό
Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού
Περιπτώσεις μελέτης
Design of water treatment plants
Πόσιμο νερό
Legislation for drinking water
Σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)