Μεθοδολογία για την εκτίμηση των αναγκών σε τροχαίο σιδηδρομικό υλικό ενός σιδηροδρομικού δικτύου-Εφαρμογή στο ελληνικό δίκτυο για το έτος 2012

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Methodology for determing how best to evaluate the needs for rolling stock of a rail network. Application in the greek rail network for the year of 2012
Μεθοδολογία για την εκτίμηση των αναγκών σε τροχαίο σιδηδρομικό υλικό ενός σιδηροδρομικού δικτύου-Εφαρμογή στο ελληνικό δίκτυο για το έτος 2012

Μπασματζής, Νικόλαος Κωνσταντίνος

The goal of this thesis was to investigate a method for determing how best to evaluate the need for rolling stock of a rail network. Through the demonstration of the various elements which influence it, of the procedure which is followed to buy new rolling stock and the dangers which might appear, what is stressed is the need of creating a kind of methodology to avoid false options.Insight into the above was obtained firstly by the classification into categories of the different styles of rolling stocks and of railroad networks which is followed by a detailed analysis of each of them. Through pictures is made possible to identify clearly their main characteristics.The operating procedure of rolling stock material supply is presented both with an analysis of its main characteristics as well as the main principes which must be respected and it is attempted to develop a kind of methodology. A thorough analysis of every step of the proposed method was made in order to become a valuable proposal of the future evaluation of the need for rolling stock of a rail network.An application of the presented methodology in the greek rail network was made accompanied by an evaluation of the need for rolling stock for the year of 2012 through the exploration of the new projects which might be finished since then and it is proposed the precise number of new vehicles which the Greek Rail Organisation should obtain and which is believed to be useful for the full exploitation of the greek rail network.
Η παρούσα Διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας μεθοδολογίας για την εκτίμηση των αναγκών σε τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό ενός σιδηροδρομικού δικτύου. Μέσα από την καταγραφή των παραμέτρων επιρροής, της διαδικασίας που απαιτείται για την αγορά νέου τροχαίου υλικού και των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν, τονίζεται η ανάγκη δημιουργίας μεθοδολογίας για την αποφυγή άστοχων επιλογών.Για την κατανόηση των παραπάνω έγινε αρχικά η ταξινόμηση του τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού και των σιδηροδρομικών συρμών σε κατηγορίες και στη συνέχεια ανάλυση της κάθε κατηγορίας. Μέσα από φωτογραφίες δόθηκαν αρκετά παραδείγματα των παραπάνω με σκοπό την παρουσίαση στον αναγνώστη των βασικών χαρακτηριστικών τους.Στη συνέχεια έγινε η καταγραφή της διαδικασίας της προμήθειας νέου τροχαίου υλικού όπου αναλύθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της καθώς και οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται, ενώ ακολούθησε η δημιουργία της μεθοδολογίας. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση του κάθε βήματος ξεχωριστά που πρέπει να ακολουθηθεί με στόχο να αποτελέσει μία εμπεριστατωμένη πρόταση για την εκτίμηση των αναγκών σε τροχαίο υλικό ενός σιδηροδρομικού δικτύου.Στο τέλος έγινε αξιοποίηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας μέσα από την εφαρμογή της στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο όπου έγινε μία πρόβλεψη των αναγκών σε τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό για το έτος 2012. Για την πρόβλεψη λήφθηκαν υπόψη τα έργα που αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το έτος αυτό και περιελάμβανε μία πρόταση σε αριθμό, των οχημάτων τα οποία πρέπει να προμηθευτεί ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και τα οποία εκτιμάται ότι θα αξιοποιήσουν ικανοποιητικά το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό
Τροχαίο υλικό
Rolling stock

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.