Αποτύπωση εσωτερικής όψης τμήματος του Βόρειου Τείχους της Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Surreying of the inside view of a part of North Byzantine Wall of Thessaloniki
Αποτύπωση εσωτερικής όψης τμήματος του Βόρειου Τείχους της Θεσσαλονίκης

Τζουβάρας, Λάζαρος-Δημήτριος Αθανασίου
Κιάκας, Νικόλαος Γεωργίου

The Byzantine Walls of Thessaloniki which have survived during the long standing historical life of the city, are considered to be an integral part of the gloriouscultural heritage of the city.Considering the great historical and social value of every historical monument,the need of preserving them from damages caused by the years and theenvironment is urgent.Consequently, this project that is carried out for the needs of postgraduatestudies in faculty of rural and surveying engineering has as main subject to createthe design of the facade of a part of the walls.The method which was used was based on photogrammetrical and surveyingtechniques. The photogrammetrical part includes the shooting and the imageprocessing and the surveying part deals with the measurement of fixed pointcontained in successive images. The combination of photogrammetrical andsurveying techniques leads to the designing of the facade of a part of theByzantine walls of Thessaloniki.
Τα βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης που διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της χιλιόχρονης ιστορικής πορείας της αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πλούσιας κληρονομιας της πόλης και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη πορεία της μέσα στο χρόνο.Συνειδητοποιώντας τη μεγάλη ιστορική και κοινωνική αξία κάθε είδουςιστορικού μνημείου, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη συντήρησης από τις φθορές πουπροκαλούνται από το πέρασμα του χρόνου και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.Κατά συνέπεια η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακούπρογράμματος σπουδών του ΤΑΤΜ στην κατεύθυνση της Γεωπληροφορικής καιπραγματεύεται την αποτύπωση της εσωτερικής όψης των τειχών τηςΘεσσαλονίκης, από την οδό Ακροπόλεως έως την οδό Επταπυργίου.H μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίζεται τόσο σε φωτογραμμετρικέςόσο και τοπογραφικές τεχνικές. Το σύνολο της εργασίας, που έχει ως τελικόαποτέλεσμα την εκπόνηση σχεδίων της εσωτερικής όψης ενός τμήματος τωντειχών, διαχωρίζεται στις δύο παραπάνω μεθόδους. Το φωτογραμμετρικό μέροςπεριλαμβάνει τη λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών του μνημείου ενώ τοτοπογραφικό μέρος αφορά την αποτύπωση φωτοσταθερών σημείων ανάμεσα σεδιαδοχικές λήψεις. Η σύνθεση των δύο τεχνικών έχει ως αποτέλεσμα την απόδοσητης όψης του μνημείου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εσωτερική όψη
Αποτύπωση
Byzantine walls
Βυζαντινά τείχη
Inside view
Surreying
Φωτογραμμηρία
Photogrammetry

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.