δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επενδυτική πολιτική αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
Investment policy on wind farms in Greece

Γώγου, Δέσποινα Επαμεινώνδα

Τις τελευταίες δεκαετίες η αντικατάσταση της συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί άμεση ανάγκη τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Η εξάρτηση από το πετρέλαιο, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι Ευρωπαϊκές οδηγίες, το πρωτόκολλο του Κυότο, η εμπορία ρύπων οδήγησαν στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και στη χώρα μας. Από τις διάφορες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η Ελλάδα ενδείκνυται για την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση του αιολικού της δυναμικού αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η αιολική ενέργεια, λόγω της ραγδαίας βιομηχανικής ανάπτυξης των ανεμογεννητριών, αποτελεί την πιο τεχνικοοικονομικά βιώσιμη ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, κυρίως για τα δεδομένα της Ελλάδας. Στην Ελλάδα, η παραγωγή ενέργειας από αιολικά πάρκα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . Τα τελευταία χρόνια λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, υπήρξε αρκετά ικανοποιητική ανάπτυξη των αιολικών πάρκων. Σε αυτό συνέβαλε το ευνοϊκό σύστημα που ισχύει στην Ελλάδα, δηλαδή η σταθερή τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας την οποία υποχρεωτικά αγοράζει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) με δεκαετείς συμβάσεις αγοροπωλησίας καθώς και οι μηχανισμοί οικονομικής υποστήριξης με τη μορφή δημόσιας επιχορήγησης μέσα στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου και των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.Παρά το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί για την ανάπτυξη τους , στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια προβλήματα που καθυστερούν τα έργα αυτά. Το χρονοβόρο αδειοδοτικό σύστημα, οι προσφυγές στο ΣτΕ, η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η έλλειψη τεχνογνωσίας από τις δημόσιες υπηρεσίες, ο κορεσμός της μεταφορικής ικανότητας των ηλεκτρικών δικτύων καθώς και τα προβλήματα με τις διασυνδέσεις των νησιών οδηγούν σε αντιπαραθέσεις και καθυστερήσεις. Τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου η Ελλάδα να αξιοποιήσει την πλεονεκτική θέση που έχει όσον αφορά το αιολικό της δυναμικό.
The last decades, the replacement of the usual production of electric energy with the production of renewable sources is an imminent need both for Greece and the other countries of the world. The dependence on oil, the greenhouse effect, the European directives, the Kyoto protocole, the waste trade led to the development of renewable sources of energy in our country.Among different forms of renewable sources of energy, Greece is advisable for the exploitation and development of its wind energy for the production of electric energy. Due to the rapid industrial expansion of the wind turbines, the wind energy constitutes the most technoeconomically viable renewable form of energy, taking into consideration the given status of the country. In Greece, the production of energy by wind farms, occupies the biggest share in comparison with other types of renewable energy sources.The last years, due to the liberalization of the electric energy market, there was a satisfying development of wind farms. This was the result of a favourable system being into force in Greece. This means a stable market price of the electric energy, which is compulsory bought by the Hellenic Transmission System Operator. Transfer under ten year contract transactions and the mechanisms of financial support through the form of subsidies in the framework of the development law and the Community Support Framework.Despite the favourable regime for their development, there are some problems that retard these projects. The time consuming licensing system, the appeals to the Council of State, the lack of Physical Planning for renewable sources, the lack of know-how by the public services, the glut of the transfer capacity by the electric networks and the problems on the connections with the islands lead to juxtapositions and delays. These problems need to be confronted for Greece to exploit its beneficial position concerning its wind potentiality.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Wind farms
Development law
Community support framework
Αιολικά πάρκα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Διαχειριστής ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Hellenic transmission system operator
Αναπτυξιακός νόμος
Renewable sources of energy

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.