Management of healthcare waste best available techniques and cost analysis for large hospitals in Thessaloniki

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων-Επιλογή βέλτιστης τεχνολογίας και εκτίμηση κόστους διαχείρισης για το νομό Θεσσαλονίκης
Management of healthcare waste best available techniques and cost analysis for large hospitals in Thessaloniki

Καραμούτσου, Μαρίνα Βασιλείου

The problem of management of solid waste and particularly waste which are characterized as dangerous, has been accentuated the last years in Greece. Hospital waste are included in that category, for which there is a great interest not only in Greece, but also in most other counties. This has to do because of the fact that such type of waste consists of pathogenic micro-organisms. The result of their inappropriate disposal, could cause many dangers, not only for the environment, but also for public health. Consequently, specific measures should be taken, in order to eliminate these consequences. According to the requirements of Sustainable Management , the produced quantity of waste should be minimized: Re-use and recycling, reduction of the cost of management, as well as the disposal of final remains with an environmentally acceptable way, must also be considered. The lack of an integrated administrative plan, is the most important issue in Greece. Until recently there was no specific law that would determine the management of healthcare waste. Nevertheless, the management of hospital waste remains insufficient, and most of the hospitals lack of an internal regulation, that would determine the processes of management. The objective of the calculating tool, presented in this project, is to estimate and calculate the cost of management of healthcare waste in “big” hospitals of Thessalonica. The economic analysis, is a kind of cost benefit analysis, and as a result we can estimate the cost per kilo of processed waste. The economic sustainability of two alternative choices Is also examined: the decentralized method of treatment and a central treatment facility, that will process all hospital waste of the prefecture. An important issue is that the economic tool has the ability to incorporate environmental criteria, through pollution prevention techniques, as required by international laws. After data analysis, results show that the existence of one central incineration is the most economical solution. Nevertheless the cost of treatment of hospital waste remains high. This is owed to the enormous cost of pollution prevention techniques, in order to eliminate the harmful gases after the combustion.
Το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και ιδιαίτερα αυτών που χαρακτηρίζονται ως ειδικά εξαιτίας της επικινδυνότητάς τους, έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Στην κατηγορία των ειδικών ή επικίνδυνων απορριμμάτων εντάσσονται και τα νοσοκομειακά, για τα οποία εμφανίζεται αυξημένο ενδιαφέρον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Αυτό συνίσταται στο γεγονός ότι τέτοιου είδους απόβλητα αποτελούν στις περισσότερες των περιπτώσεων φορείς παθογόνων μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα η μη ασφαλής διάθεσή τους να εγείρει σημαντικότατους κινδύνους όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για τη δημόσια υγεία. Επομένως, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο, οι όποιες συνέπειες μπορεί να προκύπτουν από την μη ασφαλή διαχείριση τέτοιου είδους αποβλήτων.Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Βιώσιμης Διαχείρισης των αποριμμάτων, πρέπει να επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της παραγόμενης ποσότητας των αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους, η μείωση του κόστους διαχείρισής τους, καθώς και η διάθεση των τελικών υπολειμμάτων με τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό (ελλάτωση της επικινδυνότητας). Οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η έλλειψη ενός σωστού διαχειριστικού πλάνου, απασχολεί ιδιαίτερα την Ελλάδα, όπου μέχρι πριν τέσσερα χρόνια δεν υπήρχε κάποιο θεσμοθέτημα που να καθορίζει τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Αλλά και σήμερα ακόμη η διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ελλιπής, αφού στα περισσότερα νοσοκομεία δεν υπάρχουν εσωτερικοί κανονισμοί που να καθορίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται χρήση ενός υπολογιστικού εργαλείου, που στόχο έχει να εκτίμησει και να υπολογίσει το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης στα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να διαχειριστούν αποτελεσματικά το απαιτούμενο κεφάλαιο που πρέπει να διατεθεί σε ετήσιο επίπεδο για το σκοπό αυτό. Σε γενικές γραμμές η οικονομική ανάλυση που επιχειρείται, στηρίζεται στις μεθόδους που χρησιμοποιεί η ανάλυση κόστους-οφέλους (cost benefit analysis), και από τους υπολογισμούς προκύπτει το κόστος ανά κιλό επεξεργασμένων αποβλήτων. Εξετάζεται η οικονομική βιωσιμότητα δύο εναλλακτικών επιλογών: της αποκεντρωμένης μεθόδου επεξεργασίας (ένας αποτεφρωτήρας σε κάθε νοσοκομείο) και μίας κεντρικής εγκατάστασης επεξεργασίας, που θα επεξεργάζεται όλα τα νοσοκομειακά απόβλητα του νομού. Σημαντικό είναι ότι στο οικονομικό εργαλείο έχουν ενσωματωθεί και περιβαλλοντικά κριτήρια, με την επιλογή κατάλληλης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, στα πρότυπα των διεθνών απαιτήσεων. Από την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται, προκύπτει τελικά ότι η ύπαρξη μία κεντρικής μονάδας αποτέφρωσης αποτελεί τη πιο οικονομικά βίωσιμη λύση. Παρόλα αυτά το κόστος της επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων παραμένει υψηλό. Αυτό οφείλεται τόσο στο τεράστιο κόστος της αντιρρύπανσης, λόγω των επιβλαβών απαερίων της καύσης, όσο και στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες τεχνολογίες πέρα της αποτέφρωσης, που να αδρανοποιούν αυτά τα επικίνδυνα απόβλητα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ιατρικά απόβλητα
Incinerator
Off site, In site treatment
Διαχείριση
Health care waste management
Cost analysis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.