Προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Καρδίτσας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Operation and maintenance problems of biological treatment plant in Karditsa
Προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Καρδίτσας

Αναστασοπούλου, Μαρία Αντωνίου

The waste water treatment installation of the city of Karditsa is in function since 1989, using planning parameters which had validity up until 2005 (designed to service 36000 residentsand for maximum per hour supplying 1130 m3 /h). The waste water system treatmentincludes mechanical pretreatment, biological treatment with a system of active sewage andextended aeration and decontamination using hypochlorite sodium.Since 1995 the maximum hydraulic load per hour was found 2500 m3/h because of thecompletion and extension of the drainage network and the equivalent increase of theunderground inflows. Therefore, 2 years ago, an extension of the installation was made,using planning parameters which will have validity up to 2025 (maximum per hoursupplying 1170 m3/h and 50000 residents population). The resolution of the above problemwas found after the extension of the installation, and henceforth the installation isfunctioning in normal rhythms.Of course occasionally, certain problems at the operation of the units occur, eitherbecause of the physiologic deterioration of the equipment after many hours of operation orbecause of a damage at the H/M equipment. For this reason it is believed that the need fordaily conservation and control of the units is necessary so that by any chance problemsthat can decrease the attribution of the installation can be avoided.From the study of functional elements of the waste water treatment installation and fromthe problems that occasionally occur, a program which concerns the conservation of unitsand the preventive control is recommended, so that a rapid and economic restoration ofeach potential damage can be surely achieved.
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης της Καρδίτσας λειτουργεί από το 1989, με παραμέτρους σχεδιασμού μέχρι το 2005(σχεδιασμένη για εξυπηρέτηση 36000 κατοίκων και για μέγιστη ωριαία παροχή 1130m3/h ). Το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνει μηχανική προεπεξεργασία ,βιολογική επεξεργασία με σύστημα ενεργού ιλύος -παρατεταμένου αερισμού και απολύμανση με υποχλωριώδες Νάτριο.Δεδομένου ότι από το έτος 1995 διαπιστώθηκαν ωριαίες υδραυλικές φορτίσεις έως 2500 m3/h λόγω ολοκλήρωσης και επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης και αντίστοιχης αύξησης των υπόγειων εισροών ,πραγματοποιήθηκε επέκταση της εγκατάστασης πριν 2 χρόνια με παραμέτρους σχεδιασμού που ισχύουν για το έτος 2025 (μέγιστη ωριαία παροχή 1170 m3/h και ισοδύναμος πληθυσμός 50000 κάτοικοι). Μετά την επέκταση της εγκατάστασης διαπιστώθηκε η επίλυση του παραπάνω προβλήματος και η εγκατάσταση λειτουργεί πλέον με φυσιολογικούς ρυθμούς.Κατά καιρούς βέβαια παρουσιάζονται κάποια προβλήματα κατά τη λειτουργία των μονάδων τα οποία μπορεί να οφείλονται είτε σε φυσιολογική φθορά του εξοπλισμού μετά από συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας είτε σε βλάβη του Η/Μ εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για καθημερινή συντήρηση και έλεγχο των μονάδων ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να μειώσουν την απόδοση της Εγκατάστασης.Από τη μελέτη των λειτουργικών στοιχείων της ΕΕΛ και των προβλημάτων που κατά καιρούς προκύπτουν συστήνεται ένα πρόγραμμα που αφορά στη συντήρηση των μονάδων και στον προληπτικό έλεγχο ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής ,ταχεία και οικονομική αποκατάσταση κάθε ενδεχόμενης βλάβης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης
O&M
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Operation maintenance biological treatment plant
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
Treatment wastewater plant
Λειτουργικά προβλήματα στις ΕΕΛ
Προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης
Biological treatment plant

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)