Το νοητικό πείραμα στη Φυσική. Η θεώρηση του James R. Brown και η κριτική του John D. Norton

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
The thought experiment in physics. James R. Brown's account and the John D. Norton's criticism
Το νοητικό πείραμα στη Φυσική. Η θεώρηση του James R. Brown και η κριτική του John D. Norton

Τσιαγκίρης, Διαμαντής Χρίστου

A type of scientific reasoning in the field of physics that has caused heated discussions between philosophers of science but also physicists, particularly the last decades, is the Thought Experiment. The Thought Experiment constitutes a powerful tool of scientific thought that has contributed effectively to the development of physics up until now. Two philosophers of science, which have contributed considerably to the research that is carried out on epistemological and ontological issues that are related to the use of the Thought Experiment in physics, are James R. Brown and John D. Norton. The two maintain a friendly controversy between themselves as to the possibility or not of the Thought Experiment to transcend experience. The root of this disagreement lies in the diametrically opposite views that they express. On the one hand J.R. Brown's views represent Platonic rationalism, on the other hand J.D. Norton's views represent classic empiricism. The object of the present thesis is the study and presentation of J.R. Brown's account of Thought Experiments and John D. Norton's criticism of James R. Brown, on the basis of his own "argument" view of Thought Experiments.
Ενα είδος επιστημονικού συλλογισμού στο πεδίο της φυσικής που έχει προκαλέσει ζωηρές συζητήσεις μεταξύ φιλοσόφων της επιστήμης αλλά και φυσικών, ιδιαιτέρως τις τελευταίες δεκαετίες, είναι το Νοητικό Πείραμα. Το Νοητικό Πείραμα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο της επιστημονικής σκέψης που έχει συμβάλει αποτελεσματικά στην έως τώρα ανάπτυξη της φυσικής. Δύο φιλόσοφοι της επιστήμης, οι οποίοι έχουν συντελέσει σημαντικά στην έρευνα που διεξάγεται πάνω σε γνωσιολογικά και οντολογικά θέματα που σχετίζονται με την χρήση του Νοητικού Πειράματος στη φυσική, είναι ο J.R. Brown και ο J.D. Norton. Ανάμεσα τους συντηρείται μια φιλική διαμάχη για τη δυνατότητα ή μη του ΝΠ να υπερβαίνει την εμπειρία. Η ρίζα αυτής της διαφωνίας έγκειται στις διαμετρικά αντίθετα απόψεις που εκφράζουν. Οι μεν απόψεις του J.R. Brown αντιπροσωπεύουν τον Πλατωνικό ορθολογισμό, οι δε απόψεις του J.D. Norton αντιπροσωπεύουν τον κλασικό εμπειρισμό. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και παρουσίαση της θεώρησης του J.R. Brown για τα Νοητικά Πειράματα και της κριτικής που ασκεί ο J.D. Norton στον J.R. Brown με βάση τη δική του "επιχειρηματική" άποψη για τα Νοητικά Πειράματα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Platonic rationalism
Argument view
Γνωσιακή αποτελεσματικότητα
James R. Brown
John D. Norton
Νοητικό πείραμα
Επιχειρηματική άποψη
Πλατωνικός ορθολογισμός
Cognitive efficacy
Thought experiment

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)