Μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων νέων ενώσεων συναρμογής μεταβατικών μετάλλων με ligans δότες άζωτο και οξυγόνο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Study of the physicochemical properties of novel transition metal coordination compounds with ligands having donors nitrogen anal oxygen
Μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων νέων ενώσεων συναρμογής μεταβατικών μετάλλων με ligans δότες άζωτο και οξυγόνο

Παπαδόπουλος, Χρήστος Δημ.

Στην εργασία αυτή παρασκευάστηκαν πέντε διαφορετικές κατηγορίες συναρμογής του Co(II), του Co(III) και του Fe(III) οι οποίες περιέχουν τα ακόλουθα ligands : Διδραστικές αζωτούχες βάσεις(euR) υποκατεστημένες σαλικυλαλδεϋδες(x-saloh), υποκατεστημένες 2-υδροξυβενζοφαινόνες(Hketo) και 2-υδροξυαρυλοξίμες(Η2oxime). Συγκεκριμένα 1)ενώσεις συναρμογής του Co(II) με μικτά ligands υποκατεστημένες σαλικυλολδεϋδες(x-saloh όπου x=3-OCH3, 5-ce, 5-NO2) και αζωτούχες βάσεις (enR) του τύπου [Co^ii(x-salo)2(enR)] όπου enR=φαινοθρολίνη, νεοκουπροϊνη ή 2,2-διπυριδίνη. 2)ενώσεις συναρμογής του Co(II) με μικτά ligands υποκατεστημένες 2-υδροξυ-βενζοφαινόνες και αζωτούχες βάσεις των τύπων [cCo^ii(keto)2(enR)] όπου enR=bipy, phen, neoc τα οποία έχουν οκταεδρική γεωμετρία και σύμπλοκα του τύπου [Co^ii(keto)(neoc)Br], τα οποία έχουν γεωμετρία τριγωνικής διπυραμίδας. 3)ενώσεις συναρμογής του Co(III) με λιγανδσ 2-υδροξυαρυλοξίμες και αζωτούχες βάσεις των τύπων [Co^iii(oxime)(enR)2]Br.2H2O όπου enR=bipy ή phen και [Co^iii(Hoxime)2(neoc)Br. 4. Μονοπυρηνικές ενώσεις συναρμογής του Fe(III) με ligands υποκατεστημένες σαλικυλαλδεϋδες(x-saloh) του τύπου [Fe^iii(x-salo)3] και ετεροπυρηνικές του τύπου [Fe2^iii(x-salo)8. Na5.(H2O)4]^3+.3OH.ZH2O όπου Ζ=2ή 4. 5). τριπυρηνικές ενώσεις συναρμογής του Fe(III) με μικτά ligands υποκατεστημένες σαλικυλαλδεϋδες(x-saloh) και αζωτούχα βάση τη νεοκουπροϊνη (neoc) του τύπου [Fe3^iii(μ3-ο)(x-salnec)3]OH.Yh2O όπου Υ παίρνει τιμές από 2 έως 5
The thesis entitled «Study of the physicochemical properties of novel transition metal coordination compounds with ligands having donors nitrogen and oxygen» refers to the synthesis, characterization and study of five types of coordination complexes that were prepared using three metal ions, cobalt(II), cobalt(III) and iron(III), and four types of ligands, namely substituted 2-hydroxy-arylaldehydes, 2-hydroxy-aryloketones, 2-hydroxy-aryloximes and bidentate nitrogenous bases, such as the a-diimines. The thesis includes 1. The synthesis and study of mixed-ligand coordination compounds of cobalt(II) under the general formula [CoΙΙ(X-salo)2(enR)], where X-salo is the anion of substituted 2-hydroxy-arylaldehydes ( X=3-OCH3, 5-CH3 , 5-Cl, 5-NO2 ) and enR=2,2΄-bipyridyl(bipy), 1,10-penanthroline(phen), and 2,9-dimethyl-1,10-penanthroline, neocuproine(neoc). 2. The synthesis and study of mixed-ligand coordination compounds of cobalt(II) corresponding to the formulae [CoΙΙ(keto)2(enR)] and [CoΙΙ(keto)(neoc)Br], where keto is the anion of substituted 2-hydroxy-aryloketones and enR=bipy, phen and neoc. 3. The synthesis and study of mixed-ligand coordination compounds of cobalt(III) corresponding to the formulae [CoΙΙI(oxime)(enR)2]Br.2H2O and [CoΙΙI(Hoxime)2(neoc)]Br, where H2oxime is the substituted 2-hydroxy-aryloximes and enR=bipy and phen. 4. The synthesis and study of mononuclear coordination compounds of iron(III) under the general formula [FeΙΙI(X-salo)3] and heteronuclear coordination compounds of iron(III) under the general formula [Fe2 ΙΙΙ(Χ-salo)8Νa5(Η2Ο)4]•3OH•ΖH2Ο where Z=2 or 4. 5. The synthesis and study of trinuclear iron(III) oxo-centered complexes under the general formula [Fe3 III(μ3-Ο)(X-salnec)3]OH•5H2O. The complexes under investigation are clusters containing the unusual semi-cubane [Fe3 III(μ3-Ο)]7+ core. The new potentially tetrandentate X-salnec ligands were formed during the reaction process by the generation of the neocuproine carbanion, in the presence of sodium methoxide and the rectification of the carbonyl double bonds of the salicylaldehyde ligands. The characterization of the compounds prepared was carried out by elemental analyses, conductance, magnetic and spectroscopic ( IR, UV-Visible) measurements, thermal activity studies and crystallographic study of some representative complexes

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Θερμική ανάλυση
Complex compounds
Spectroscopic
Κοβάλτιο
Σίδηρο
Iron
Σύμπλοκες ενώσεις
Thermal analysis
Coordination compounds
Ενώσεις συναρμογής
Φασματοσκοπία
Cobalt

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)