Στοιχεία εμπορευματικής κίνησης στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Elements of merchandising transport movement in Greece
Στοιχεία εμπορευματικής κίνησης στην Ελλάδα

Κοραή, Χριστιάνα Μιχαλάκη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί και ναερευνηθεί η υφιστάμενη Εμπορευματική Κίνηση των Μεταφορών στην Ελλάδαλαμβάνοντας υπόψη τόσο την ιδιαίτερη γεωμορφολογία της χώρας όσο και τιςιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα μεταφορικά δίκτυά της. Πιο συγκεκριμένα,δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας των μεταφορικώνμέσων της χώρας, δηλαδή των οδικών, των σιδηροδρομικών, των θαλάσσιων και τωναεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών. Ακόμη, εξετάστηκαν οι εμπορευματικέςροές στην ελληνική επικράτεια με βάση τη ‘Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη τωνκόμβων συνδυασμένων μεταφορών κατά μήκος του Ελληνικού Διευρωπαϊκού δικτύουΜεταφορών «Εθνικό Δίκτυο Εμπορευματικών Κέντρων»’ και αναλύθηκαν οι συνθήκεςπροσφοράς και ζήτησης μεταξύ των Περιφερειών της χώρας σε σχέση με τους δείκτεςανάπτυξής τους. Παράλληλα, εξετάστηκε η Ευρωπαϊκή Πολιτική στον τομέα τωνΕμπορευματικών Μεταφορών με βάση τους στόχους της Λευκής Βίβλου του 2001«Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογώνκαθώς και το πλαίσιο της Ελληνικής Πολιτικής στον τομέα των ΕμπορευματικώνΜεταφορών για την χρονική περίοδο 2007-2013 με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο :Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών.Η διπλωματική εργασία διαρθρώνεται ως ακολούθως :Περιγράφεται η σημασία του Συστήματος Μεταφορών στα πλαίσια της ανάπτυξης τηςΟικονομίας μίας χώρας και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για την ελληνική οικονομία.Παράλληλα, δίνεται μια ιστορική αναδρομή ανάπτυξης του εμπορίου σε παγκόσμιακλίμακα.Ακολούθως παρουσιάζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά του ελληνικού χώρου ως προςτις εμπορευματικές μεταφορές και καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση στιςεμπορευματικές μεταφορές κατά μεταφορικό μέσο με στοιχεία, κυρίως από την ΕθνικήΣτατιστική Υπηρεσία με τη βοήθεια πινάκων και σχημάτων.Έπεται η παρουσίαση της κατανομής των εμπορευματικών ροών μεταξύ τωνδιαφόρων διαμερισμάτων της χώρας και οι συνθήκες ζήτησης προσφοράς μεταξύ τωνΠεριφερειών της χώρας με βάση την έρευνα Προέλευσης- Προορισμού της Μελέτηςσκοπιμότητας για την ανάπτυξη των κόμβων συνδυασμένων μεταφορών κατά μήκοςτου Ελληνικού Διευρωπαϊκού δικτύου Μεταφορών «Εθνικό Δίκτυο ΕμπορευματικώνΚέντρων» που έλαβε χώρα στην Ελλάδα κατά το έτος 2002.Τέλος, παρουσιάζονται οιστόχοι της Λευκής Βίβλου του 2001 «Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα τοέτος 2010: η ώρα των επιλογών» και η πολιτική που θα ακολουθηθεί στην Ελλάδα σταπλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013. Επίσης εξετάζονταιοι απαραίτητες θεσμικές και οργανωτικές προσαρμογές οι οποίες θα πρέπει ναπραγματοποιηθούν για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ΑνάπτυξηςΕμπορευματικών Μεταφορών.Στο τελευταίο τμήμα της Διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται οι προτάσεις και τασυμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τα προαναφερθέντα στοιχεία τα οποίαεξετάστηκαν και περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία.
In this thesis an effort is made to research and record the existing Merchandising Transports Movement in Greece taking into consideration the particular geomorphology of the country and the prevailing circumstances of its figurative networks. Specifically, special consideration was given to the prevailing operating conditions of transport facilities, which include roads, railway, sea and air merchandising transports. Moreover, merchandising flows in the Greek territory were examined based on the “Feasibility report regarding the development of nodes of combined transports at the Greek Transeuropean Transport Network "National Network of Merchandising Centres" ' and the conditions of offer and demand were analyzed between the Country Regions in regards to their development rates. At the same time, the European Policy’s Merchandising Transports sector was examined, based on the objectives of White Paper 2001 "European transport policy for 2010: time to decide", as well as the frame of Greek Policy in the Merchandising Transports sector for the period 2007-2013 based on the Operational Plan: National Strategic Plan of Transports Development.The thesis is structured as follows:The importance of Transports System is described in consideration of a country’s Economy and especially regarding the Greek economy. At the same time, a historical retrospection is done regarding the development of trade in world scale. Furthermore, the special characteristics of Greek space are presented as for the merchandising transports and the existing situation in the merchandising transports is recorded for each transport facility, based on data mainly coming from the National Statistic Office supported by panels and forms. Follows the presentation of merchandising flows distribution between the various country districts and the conditions of demand and offer between the country Regions based on the research of Origin - Destination of Feasibility report regarding the development of nodes of combined transports at the Greek Transeuropean Transport Network "National Network of Merchandising Centres" that took place in Greece in the year 2002. The objectives of White Paper 2001 "European transport policy for 2010: time to decide" are presented and the policy that will follow in Greece in the scope of National Strategic Development Plan 2007-2013. Also, the essential institutional and organisational adaptations are examined, which should be accomplished for the effectuation of National Strategic Development Plan of Merchandising Transports. In the last part of the thesis proposals and conclusions are presented, which arose from the fore mentioned data which has been examined and included in this work.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Merchandising transport movement
Εμπορευματική κίνηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.