Σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού, εφαρμογή στα δίκτυα υποδομής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2007 (EL)
Modern software development technologies, the implementation on insfrastructure networks
Σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού, εφαρμογή στα δίκτυα υποδομής

Γεροντίδης, Νικόλαος Μιχαήλ

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας, “Σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού.Εφαρμογή στα δίκτυα υποδομής”, είναι η μελέτη της ανάπτυξης ενός συστήματος, το οποίο θαχρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού στον τομέα των ΓεωγραφικώνΣυστημάτων Πληροφοριών ΓΣΠ. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε εφαρμογή τωναντικειμενοστραφών τεχνολογιών για την ανάπτυξη μίας εφαρμογής απεικόνισης, δημιουργίαςκαι διαχείρισης δικτύων υποδομής.Η εργασία ξεκινά με αναφορά στα υπάρχοντα θεωρητικά μοντέλα βάσεων δεδομένων πουχρησιμοποιούνται σήμερα, δηλαδή στο ιεραρχικό, δικτυακό, σχεσιακό και αντικειμενοστραφέςμοντέλο δεδομένων. Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι βασικές έννοιες που περιγράφουντην δομή των μοντέλων αυτών και γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τουςσε σχέση με τα ΓΣΠ και πιο συγκεκριμένα με την μοντελοποίηση των δικτύων υποδομής.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο δικτυακό και στο αντικειμενοστραφές μοντέλο δεδομένων. Στοτέλος του κεφαλαίου αυτού πραγματοποιήθηκε εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες τουαντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με τη γλώσσα C++.Στη συνέχεια αναφέρεται η θεωρητική υποδομή που σχετίζεται με τα δίκτυα υποδομής,δηλαδή γίνεται παράθεση των εννοιών της τοπολογίας και των βασικών αρχών και θεωρημάτωνπου συμπεριλαμβάνονται στο επιστημονικό πεδίο της τοπολογίας ως υποσύνολο της επιστήμηςτης γεωμετρίας.Τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων απασχολούν ένα αρκετά μεγάλο μέρος τηςεργασίας. Έτσι πραγματοποιήθηκε αναφορά στα υπάρχοντα συστήματα και αναλύθηκε η επιλογήτου συστήματος βάσεων δεδομένων, δηλαδή του εξυπηρετητή (RDM Server). Αναλύθηκε ηλειτουργία και ο τρόπος χρήσης του επιλεγμένου συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων, σεσχέση με την ανάπτυξη της εφαρμογής.Το τέταρτο μέρος της εργασίας αφορά την τεχνολογία λογισμικού (Software Engineering) καιτις αρχιτεκτονικές νοοτροπίες που εφαρμόζονται στην ανάπτυξη εφαρμογών. Στο ίδιο κεφάλαιοπαραθέτονται οι μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής συστημάτων (DesignPatterns). Επίσης γίνεται αναφορά στα υπάρχοντα συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών (API) καιαναλύεται το επιλεγμένο σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής τηςεργασίας αυτής (Qt Framework).Το τελευταίο μέρος της εργασίας αφορά την μελέτη της αρχιτεκτονικής του λογισμικού πουαναπτύχθηκε. Αναλύονται τα προγραμματιστικά εργαλεία, τα επιμέρους συστήματα στα οποίασυνίσταται η εφαρμογή και ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των υποσυστημάτων αυτών μεταξύτους αλλά και με το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Τέλος πραγματοποιήθηκεεισαγωγή στους αλγορίθμους τοπολογικής ανάλυσης και περιγράφεται ο τρόπος υλοποίησης τουαλγορίθμου εύρεσης βέλτιστης διαδρομής με τη μέθοδο Dijkstra στο λογισμικό πουαναπτύχθηκε.
The goal of this master thesis “Modern software enginnering technologies. Theimplementation in the infrustructure supply systems” is the development of an application, usingthe most recent software engineering techniches in the field of Geographic Information SystemGIS. Specifically, this thesis has focused on the object oriented techinches in order to develop asystem capable of creating, visualizing and administrating infrastructure supply systems (e.g. thewater supply system of a city).In the first chapter there is a report about all the existing database models, namely thehierarchical, the network, the relational and the object orient database model. This chapterincludes the basic principles of each database model and also the advantages and disadvantages ofthose models. An extra effort has been made in order to analyse in detail the network and theobject oriented database model. At the end of this chapter there is an introduction to the objectoriented programming techniches with the C++ programming language.The next chapter is related with the network theory and especially with the basic concepts andtheorems of the science of Topology. The focus of this chapter is capturing the topologicalproperties of space, as a necessary tool for designing an admininstrative system of supplysystems.A large part of this thesis concerns about Database Management Systems DBMS. Analysis hasbeen made about the database management system that has been chosen, namely RDM Server.The third chapter provides information about the operational methods, the architecture of RDMServer and the connection with the application that has been developed.The forth chapter deals with Software Engineering techniches and the architectural styles thatare used in developing applications. An introduction to Design Patterns and the ApplicationProgramming Interfaces API has been made. At the last part of this chapter information areprovided about the choise of the Programminig Framework which in this case is the QtFramework.The last chapter of the thesis constitute on the study of the present application's architectureand the functionality of the Qt Framework, as regatds the programming methods and tools thathave been used. The subsystems of Qt have been analysed, namely Signals and Slots, ModelView Controller MVC and the Graphics Framework that are related with the connectivity with thedbms and the creating of graphics, views, matrices etc. Lastly, there is an introduction to networkanalysis algorithms and an extended analysis in shortrest route algorithms and especially inDinjstra's shortest route algorithm and the impementation in the present application.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Gis
Graphics
QT
Server
Network
Υποδομή
Γραφικά
Γεωγραφικό
Εφαρμογή
Application
Δίκτυα
Ανάπτυξη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.