Η ασφάλεια στα τροχιοδρομικά δίκτυα μεταφορών-Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης περιστατικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Safety and security in tramway systems-a recording and monitoring system for tramway incidents
Η ασφάλεια στα τροχιοδρομικά δίκτυα μεταφορών-Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης περιστατικών

Χατζηαθανασίου, Μαρία Τηλέμαχου

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της διαχείρισης της ασφάλειας στα τροχιοδρομικά συστήματα μεταφορών (τραμ) προτείνοντας, συγκεκριμένα, ένα σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των περιστατικών που λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία τους.Η ασφάλεια στον τροχιόδρομο, όπως και σε κάθε άλλο σιδηροδρομικό σύστημα αποτελεί ένα πολυσύνθετο ζήτημα. Ο σωστός σχεδιασμός της υποδομής και του τροχαίου υλικού αλλά και η τακτική συντήρησή τους είναι σημαντικοί παράγοντες για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια όμως γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη και για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας. Στα πλαίσια αυτά και δεδομένου ότι η ασφάλεια που παρέχει μια τροχιοδρομική γραμμή αξιολογείται σαν μέγεθος ποιότητας από τον αριθμό και το μέγεθος ορισμένων κατηγοριών περιστατικών που:• είτε έλαβαν χώρα σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (π.χ. ένα έτος) και είχαν επιπτώσεις στη γραμμή, στο τροχαίο υλικό και στους επιβάτες,• είτε με βάση την υφιστάμενη κατάσταση της γραμμής, εκτιμάται ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβούν στο άμεσο μέλλον,καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενός συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης περιστατικών στα τροχιοδρομικά δίκτυα, το οποίο και θα αποτελεί ένα πρώτο και αναγκαίο βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας για τα τροχιοδρομικά δίκτυα.Το σύστημα καταγραφής προϋποθέτει μια βάση δεδομένων, η οποία, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, δημιουργήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Access 2003. Το σύστημα παρακολούθησης απαιτεί τη χρήση μιας σειράς δεικτών, οι οποίοι τροφοδοτούνται από το σύστημα καταγραφής και επεξεργάζονται μέσω του προγράμματος Microsoft Excel 2003.
This thesis deals with the management of safety and security in tramway systems, proposing a recording and monitoring system for tramway incidents.The issue of safety in a tramway, just like in any other railway system, is a complex one. Good design of the rolling stock and the infrastructure, as regular maintenance of them, both contribute in the achievement of a desirable level of safety. Yet, from the day-to-day point of view, the development of Integrated Safety Management Systems seems to become more and more necessary. Regarding the above mentioned and the fact that safety offered by a tramway system is evaluated as a quality parameter of the system dealing with a number of certain incidents:• that they either took place during a certain time period (for example a year) and had effects on the track, the rolling stock and the passengers,• or they had non direct effects, but it is appreciated that there is a great possibility that they occur in the immediate future,the development of a recording and monitoring system for tramway incidents is regarded as necessary. This system constitutes a first, but essential, step towards the further development of an Integrated Safety Management System.The recording system presupposes a data base, which, for the need of the present thesis, was created by the software Microsoft Access 2003. The monitoring system requires the use of a series of indicators, which are processed through the software Microsoft Excel 2003. The recording system provides the monitoring system with all the necessary data, indicating the close co action between the two systems.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Safety and security in tramway
Tramway's incidents
Ασφάλεια στον τροχιόδρομο
Incident's monitoring system
Περιστατικά στο τραμ
Tram
Incident's recordin system
Τραμ
Σύστημα καταγραφής περιστατικών
Παρακολούθηση περιστατικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.