Αξιολόγηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των δημοσίων συγκοινωνιών με αναφορά στο ΑΠΘ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Evaluation of the public transport service level with reference to Aristotle University of Thessaloniki
Αξιολόγηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των δημοσίων συγκοινωνιών με αναφορά στο ΑΠΘ

Τσιμπερίδου, Καλλιόπη Δημητρίου

The continuous increase in travel demand together with the need for time savings lead to the use of Urban Public Transport systems. The choices of Urban Public Transport against passenger cars depend on the provided level of service by the Urban Public Transport system. In many countries the use of Urban Public Transport is reduced during the last years because of insufficient Urban Public Transport systems, increasing number of passenger cars etc. This fact increases the use of passenger cars. The excessive use of private cars produces a large number of traffic and environmental problems. The responsible organizations have made many efforts in order to boost the use of the Urban Public Transport by improving the provided level and quality of service of the Urban Public Transport systems. The quality in the Urban Public Transport involves a large number of parameters (e.g. area coverage, time- table frequency, comfort etc.) and it differs when considering the point of view of the operator and of the Urban Public Transport user. For this reason many surveys have been conducted, in order to identify what people expect from Urban Public Transport systems. Responsible organizations in the city of Thessaloniki, which is examined in the framework of the present M.Sc. Thesis, conducts systematic surveys and appropriate measurements. Level and quality of services offered and operation of Urban Public Transport are estimated by these surveys, aiming at the increase in the number of passengers. The objective of this Thesis is the analysis of the provided quality of service by the Urban Public Transport system, with the use of a questionnaire- based survey. The survey concerns the students of the university campus. The data, which have been collected, are physical and socioeconomic features of passengers, characteristics of origin, frequency of traveling, characteristics of typical trip, expectations of use of the Urban Public Transport, preferences and opinions of passengers and, finally, the satisfaction derived from the sectors of the Organization of Urban Public Transport of Thessaloniki (O.Α.S.TH.). Εlaboration and data analysis of the collected information lead to the quantitative results. The completion of the present Thesis proves the importance of such surveys and contributes to the effort in order to investigate the level of service offered by the Urban Public Transportation system in Thessaloniki.
Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες μετακίνησης των ανθρώπων, καθώς επίσης και οι απαιτήσεις τους για εξοικονόμηση χρόνου, οδηγούν στη χρησιμοποίηση των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών. Η επιλογή των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών έναντι του επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου εξαρτάται μεταξύ άλλων από το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών. Σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση στη χρήση των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών η οποία οφείλεται σε ποικίλους λόγους όπως στην ανεπάρκεια των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών, στην αύξηση του δείκτη ιδιοκτησίας του Ι.Χ. αυτοκινήτου κ.λπ. με αποτέλεσμα να αυξάνεται η χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου, η αλόγιστη χρήση του οποίου προκαλεί πλήθος κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι αρμόδιοι φορείς προσπαθούν να προωθήσουν τη χρήση των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών βελτιώνοντας το επίπεδο και την ποιότητα της προσφερόμενης εξυπηρέτησης. Η ποιότητα στις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες επηρεάζεται από πληθώρα παραμέτρων (π.χ. περιοχή κάλυψης, συχνότητα δρομολογίων, άνεση κ.λπ.) και διαφέρει όταν εξετάζεται από την πλευρά των διαχειριστών ή των χρηστών του συστήματος. Γι’ αυτό πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των επιβατών των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία εξετάζεται, οι αρμόδιοι φορείς μέσα από συστηματικές έρευνες ερωτηματολογίων και κατάλληλες μετρήσεις επιδιώκουν την αξιολόγηση του επιπέδου και της ποιότητας της προσφερόμενης εξυπηρέτησης, καθώς και τον έλεγχο της λειτουργίας των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών με σκοπό την αύξηση του αριθμού των επιβατών στις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες.Η παρούσα Διπλωματική Εργασία επιχειρεί την αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης με αναφορά στο Α.Π.Θ., με τη βοήθεια έρευνας ερωτηματολογίου. Η έρευνα περιελάμβανε τη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε φοιτητές μέσα στο χώρο της πανεπιστημιούπολης. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν είναι ποιοτικού κυρίως τύπου και αφορούν στα διάφορα φυσικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των μετακινούμενων, τα χαρακτηριστικά προέλευσης, τη συχνότητα μετακίνησης, τα στοιχεία της τυπικής μετακίνησης, τις εμπειρίες από την επαφή των ερωτώμενων με τις Δ.Α.Σ., τα στοιχεία για τις προτιμήσεις, τις απόψεις και τις μελλοντικές προθέσεις των μετακινούμενων και την ικανοποίηση από διάφορες λειτουργίες των συστημάτων του Ο.Α.Σ.Θ. Τα ποσοτικά συμπεράσματα για τους μετακινούμενους προέκυψαν βάσει της επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων που συλλέχθηκαν. Η διεξαγωγή της έρευνας στο σύνολό της καταδεικνύει τη χρησιμότητα ανάλογων ερευνών και συνεισφέρει στη προσπάθεια διερεύνησης του επιπέδου εξυπηρέτησης των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες
Ερευνες ερωτηματολογίου
Αξιολόγηση ποιότητας
Quality of offered service
ΑΠΘ
Questionnaire based survey
Urban public transport
Aristotle University of Thessaloniki
Evaluation of quality
Ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.