Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση λωρίδων αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων με το Saturn

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The technoeconomic evaluation of buslane with the use of Saturn
Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση λωρίδων αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων με το Saturn

Λίγκας, Ιωάννης Σωτηρίου

The main objective of this thesis entitled «The technicoeconomic assessment of bus lane with the use of SATURN» is the comprehension and assessment of the bus lanes' function in specific road sections in the city of Thessaloniki such as Tsimiski str and likewise its consequences both technically and economically into three directions which concern the organization in charge (Organization of urban transportation of Thessaloniki), the users and society in general.The issue of assessment led to the outcome of producing questionnaires, which referred to the road network’s users but also the main users of buses, and the function of the simulation programme SATURN. As proceeding to the simulations’ outcomes, it is highlighted that the traffic flows of the network seem to be of major significance. It is noticeable that a bus lane of 1300 metres in length in the city centre has negative effects on the traffic (increase in delays, in over-capacity queues and in fuel consumption). Nevertheless, the consequences concerning the buses’ traffic flows are positive with the decrease in the fuel consumption and the increase in the buses’ speed rate. It is certain that the measure aims at the modal split’s alternation in the medium term and fewer cars in the road network.The questionnaires’ elaboration and the combination of the answers offered useful outcomes in the thesis about the buses’ function as well as the bus lane’s function. It is underlined that economy and speed compose the most prominent criteria in order to decide on the means of transport. The bus lane is recognized as a measure which ensures better times in an overall distance, while the users who are equally making use of cars or are walking, consider factors such as the environmental upgrading and the public transport’s promotion sufficient in order to be directed towards the use of buses which are moving on bus lanes.Consequently, it becomes comprehensible that a high proportion of people who are going to the town centre prefer to take the bus because the conditions of removal towards the town are quite problematic, especially in the rush hours. The buses’ updating in terms of quality and comfort is a signifying factor in order to opt for this means. Buses with contemporary information systems and an ameliorated police is the suggestion which is expressed by the buses’ users.
Κύριος στόχος της παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας με τίτλο «Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση λωρίδων αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων με το SATURN», είναι η κατανόηση και η αξιολόγηση της λειτουργίας λωρίδας αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα της πόλης της Θεσσαλονίκης όπως η οδός Τσιμισκή καθώς επίσης και οι επιπτώσεις της τεχνικά και οικονομικά σε τρεις κατευθύνσεις που αφορούν τον φορέα, τους χρήστες και το κοινωνικό σύνολο.Το γεγονός της αξιολόγησης οδήγησε στο αποτέλεσμα της δημιουργίας ερωτηματολογίων που αφορούσαν στους χρήστες του οδικού δικτύου αλλά και στους κυρίως χρήστες των λεωφορείων καθώς και στην λειτουργία του προγράμματος προσομοίωσης SATURN. Συνεχίζοντας με τα αποτελέσματα από την προσομοίωση τονίζεται ότι ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα κυκλοφοριακά δεδομένα του δικτύου. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι μία λωρίδα αποκλειστικής κίνησης των λεωφορείων στο κέντρο της πόλης με μήκος 1300 μ. έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υπόλοιπη κυκλοφορία (αύξηση καθυστερήσεων, αύξηση του μήκους των ουρών αναμονής, αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου). Αντίθετα οι συνέπειες στην κυκλοφορία των λεωφορείων είναι θετικές με μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και αύξηση της ταχύτητας των λεωφορείων. Βέβαια το μέτρο μεσοπρόθεσμα στοχεύει στην αλλαγή της κατανομής των μετακινήσεων κατά μέσο (modal split) και σε λιγότερα Ι.Χ. αυτοκίνητα στο δίκτυο. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων και οι συνδυασμός των απαντήσεων προσέφερε χρήσιμα αποτελέσματα στην εργασία για την λειτουργία του αστικού λεωφορείου αλλά και για την λειτουργία της λωρίδας αποκλειστικής κίνησης των λεωφορείων. Τονίζεται πως η οικονομία και η ταχύτητα αποτελούν τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής του μέσου μετακίνησής τους. Η λεωφορειολωρίδα αναγνωρίζεται ως μέτρο που εξασφαλίζει καλύτερους χρόνους συνολικής διαδρομής, ενώ χρήστες που κάνουν σε εξίσου σημαντικό βαθμό χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτων ή κινούνται μετά πεζή, θεωρούν παράγοντες όπως η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η προώθηση των δημοσίων συγκοινωνιών ικανούς παράγοντες για να στραφούν στη χρήση των λεωφορείων που κινούνται σε λεωφορειολωρίδες. Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι ένα υψηλό ποσοστό των μετακινούμενων στην πόλη επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το αστικό λεωφορείο καθώς οι συνθήκες μετακίνησης στην πόλη είναι ιδιαίτερα προβληματικές, ειδικά σε περιόδους αιχμής. Ο εκσυγχρονισμός του στόλου με όρους ποιότητας και άνεσης είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στην επιλογή του μέσου. Λεωφορεία με σύγχρονα συστήματα ενημέρωσης και καλύτερη αστυνόμευση είναι η πρόταση που διατυπώνεται από τους ήδη χρήστες των λεωφορείων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Bus lane evaluation
Λεωφορειολωρίδα
ΟΑΣΘ
Saturn
Αξιολόγηση λεωφορειολωρίδας
Bus lane
Λεωφορείο
OASTH

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.