Συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα στις αστικές μαζικές μεταφορές: Αρχές και πρακτική στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
PPP's in Public Transport: principles and practice in Greece and the E.U.
Συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα στις αστικές μαζικές μεταφορές: Αρχές και πρακτική στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

Σαμαράς, Χρήστος Παναγιώτη

Είναι γενικά παραδεκτό ότι, στη σύγχρονη εποχή, το ποσοστό των κρατικών προϋπολογισμών που κατευθύνεται στις δημόσιες επενδύσεις βαίνει ολοένα και συρρικνούμενο. Καθίσταται έτσι αναγκαία, η εξεύρεση νέων χρηματοδοτικών μορφών για την υλοποίηση κοινωφελών έργων υποδομής.Μια από τις βέλτιστες λύσεις, που πρόσφατα τυγχάνει ευρείας εφαρμογής, εμφανίζεται υπό τη μορφή συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Public Private Partnerships) που, εκτός των άλλων, έχει εφαρμογή και στον, ευρύτατο και ιδιαίτερης σημασίας στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών, τομέα των μεταφορών. Με δεδομένο δε, το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν τα συστήματα Αστικών Μαζικών Μεταφορών, ως υποσύστημα μεταφορών, στα πλαίσια των οργανωμένων αστικών κοινωνιών, επηρεάζοντας, άμεσα η έμμεσα, την ποιότητα ζωής των πολιτών, έχει διαπιστωθεί ευρέως, και πάντως με σαφή τρόπο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη αναμόρφωσής τους μέσω της πραγματοποίησης επενδύσεων.Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα λοιπόν, και ο ρόλος που αυτές δύνανται να διαδραματίσουν στην πορεία προς τα αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα μεταφορών γενικά, αλλά και υποσυστήματα Αστικών Μαζικών Μεταφορών
Nowadays, the amount of government funds directed to public investments is constantly decreasing. This calls for implementation of new financial forms, as far as construction of new infrastructure is concerned.One of the best solutions, that is recently gaining ground, is presented under the form of cooperation between public and private sector (Public Private Partnerships) which concerns to all sections of public activity, including the wide and particularly important in a country's economic growth, transport sector. Given the important role that Public Transport, as a transport subsystem, has in organised urban societies, influencing the citizens' quality of life, the need for reformation via the realisation of investments has been widely, and explicitly in E.U. level, stated.Therefore, subject of the present thesis, is Public - Private Partnerships in Transport Systems in general, and specifically in Public Transport Systems, and their role in achieving efficient and sustainable mobility through investing in infrastructure.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Transport systems
Δημόσιες συγκοινωνίες
E.U.
Αστικές μαζικές μεταφορές
Ε.Ε.
ΣΔΙΤ
Public Private Partnerships
Public Transport

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)