Η επίδραση της κλοπιδογρέλης στη θρομβογένεση κατά τη διάρκεια της διαφλέβιας μέσω καθετήρα κατάλυσης με υψίσυχνο ρεύμα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Effect of clopidogrel on the thrombogenicity catheter ablation
Η επίδραση της κλοπιδογρέλης στη θρομβογένεση κατά τη διάρκεια της διαφλέβιας μέσω καθετήρα κατάλυσης με υψίσυχνο ρεύμα

Πολυμερόπουλος, Κωνσταντίνος Π.

Σκοπός η δράση και η ασφάλεια χορήγησης κλοπιδογρέλης και ασπιρίνης στην αναστολή κινητοποίησης του μηχανισμού θρομβογένεσης κατά την κατάλυση αρρυθμιών με υψίσυχνο ρεύμα. Ασθενείς-μέθοδοι : μελετήθηκαν τα επίπεδα πλάσματος του συμπλέγματος θρομβίνης-αντιθρομβίνης (ΤΑΤ), των D-dimers(D-d) και η συσσώρευση των αιμοπεταλίων με διεγέρτη ADP και κολλαγόνο, σε 63 ασθενείς(29 άνδρες, μέσης ηλικίας 46 ετών) που προήλθαν για κατάλυση υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες των 21 ατόμων : η ομάδα Α έλαβε ασπιρίνη, η ομάδα Β κλοπιδογρέλη και η ομάδα Γ έλαβε το συνδυασμό. Αποτελέσματα : η εξαρτώμενη από το ADP και το κολλαγόνο συσσώρευση των αιμοπεταλίων ανεστάλησαν σημαντικά και στις τρείς ομάδες σε συνάρτηση με το χρόνο όπως και τα επίπεδα πλάσματος των D-d. Στην ομάδα Γ παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντικότερη αναστολή. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε συνάρτηση με το χρόνο στα επίπεδα των ΤΑΤ μεταξύ των τριών ομάδων. Συμπεράσματα : η κινητοποίηση του μηχανισμού της θρομβογένεσης είναι δυνατόν να επηρεαστεί σε στατιστικά σημαντικότερο επίπεδο με τη συνδυασμένη χορήγηση ασπιρίνης και κλοπιδογρέλης σε σχέση με τη μονοθεραπεία. Ωστόσο η παραγωγή θρομβίνης, όπως αυτή χαρακτηρίζεται από τα επίπεδα πλάσματος των ΤΑΤ, δεν διαφοροποιήθηκε από κανένα δοσολογικό σχήμα
Thromboembolism has been reported during radiofrequency ablation(RFA) as a result of hemostatic system activation. We sought to investigate the activation of the coagulation system in relation to aspirin and clopidogel pretreatment during RFA. Methods : we studied prospectively 45 patients(19 menm mean age 48+_ 26.5 years) who underwent RFA for supraventricular tachyarrhythmias in the right heart(artioventriculatr nodal re-entry tachycardia n=32, atrioventricular re-entry tachycardia due to an accessory pathway n=11, isthmus dependent atrial flutter n=2). Twenty-two patients were rendomized to receive aspirin, whereas twenty-three received clopidogrel, at least 24 hours before RFA. Platelet aggregation(PA) mediated by adenosine diohosphate(ADP) and collagen, activation of coagulation(thrombin-antithrombin complex-TAT), and fibrinolytic activity(D-dimer, D-d) levels were assessed before, at the end of, 24 hours, and one month after procedure. Results : a singificant inhibition of PA by both ADP(p<0.001) and significantly lower D-d values(p<0.001) were observed between groups over time. No significant difference was evidenced in TAT levels between groups over time(p=0.9). Conclusion: in patients undergoing RFA, clopidogrel proved more effective than aspirin in attenuating fibrinolysis and inhibiting either ADP or collagen-mediated platelet aggregation, while any drug did not affect thrombin generation

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Θρομβολυτική θεραπεία
Aspirin
Αντιπηκτικά (Ιατρική)
Cardiac catheterization, Complications
Ασπιρίνη
Thrombogenicity
Καρδιακός καθετηριασμός, Επιπλοκές
Clopidogrel
Anticoagulants (Medicine)
Κλοπιδογρέλη
Θρομβογένεση
Thrombolytic therapy

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)